Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
ЕС трябва да подкрепя всеки регион, град и село за постигане на нулеви емисии от транспорта до 2050 г.  

Стремежът на ЕС към алтернативни горива с ниско въздействие върху околната среда е от жизненоважно значение в надпреварата срещу изменението на климата, но това трябва да бъде справедлив преход

Съществува опасност подкрепата на местните и регионалните лидери на ЕС за Европейския зелен пакт да бъде разколебана, ако ключови сектори на местната икономика бъдат пренебрегнати в прехода към по-устойчиво бъдеще, предупреди Европейският комитет на регионите (КР) . По време на пленарния дебат относно бъдещето на транспорта и в становището си относно по-строги стандарти за емисиите на CO 2 от леки и лекотоварни автомобили и разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в градовете и регионите в ЕС членовете на КР подчертаха по-специално необходимостта от равно третиране на градските и селските райони.

По време на пленарния дебат с Адина Вълян , член на Европейската комисия, отговаряща за транспорта, местните и регионалните лидери подчертаха необходимостта от подкрепа за всички региони и градове при осигуряването на по-устойчив транспорт — ключов елемент, за да може ЕС да постигне своята правно ангажираща цел за неутралност по отношение на климата до 2050 г. Дебатът се съсредоточи върху начините за повишаване на устойчивостта на транспорта в контекста на целта на Зеления пакт за намаляване на емисиите от транспорта с 90 % до 2050 г. Въпреки че напълно подкрепят намаленията, предвидени от Комисията, регионите и градовете подчертаха необходимостта от справедлив и равнопоставен подход, особено между градските и селските райони, тъй като Европейската комисия предлага значителни инвестиции в станции за зареждане с електроенергия и гориво, за да се насърчи преминаването към електрическа или устойчива мобилност.

Председателят на Европейския комитет на регионите и управител на регион Централна Македония в Гърция Апостолос Цицикостас заяви: „Пълното декарбонизиране на нашите транспортни средства е необходимо и постижимо, ако са удовлетворени специфичните нужди на всеки регион, град и село. Всички равнища на управление трябва да се обединят и да инвестират заедно в рамките на националните планове за възстановяване, като на местните и регионалните власти се предостави специално съфинансиране от ЕС. Много региони зависят от автомобилната промишленост, така че ускоряването на екологичния преход означава да се инвестира в преквалификация на местната работна сила. Европейската трансформация към екологосъобразна мобилност трябва да се разглежда като възможност, а не като тежест за правителствата, промишлеността и хората.“

Комисарят по въпросите на транспорта Адина Вълян заяви: „До 2030 г. очакваме по пътищата на ЕС да има най-малко 30 милиона електрически автомобила в сравнение с около 1 милиона днес. Инфраструктурата обаче трябва да отговаря на търсенето. В предложението за регламент за инфраструктурата за алтернативни горива сме възприели пазарен подход, който гарантира, че ще разполагаме със станциите за зареждане, от които се нуждаем, за да задоволяваме това търсене и да насърчим още повече хора и предприятия да преминат към електрически превозни средства или превозни средства с водородни горивни клетки. Нашите цели, свързани с изминатото разстояние, ще позволят на водачите да пътуват в целия Съюз, без да се притесняват за пробега, а целите, свързани с автомобилния парк, ще гарантират, че разполагаме с достатъчно зарядни точки, като същевременно оставяме на държавите членки и регионите да избират местата за тях.“

В становището си относно по-строги стандарти за емисиите на CO 2 от леки и лекотоварни автомобили и разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива КР призовава за европейски механизъм за съфинансиране, който да дава възможност на всеки регион да модернизира своята инфраструктура, за да предлага по-екологосъобразни горива и да стимулира търсенето на по-устойчиви превозни средства. КР обаче подчерта, че е необходим интегриран подход към планирането, по-специално за по-ефективно свързване на градските и селските райони. Наличието на алтернативни горива в целия ЕС също е важен проблем, особено в по-селските и отдалечените райони, които не разполагат с необходимата инфраструктура. През 2020 г. 70 % от всички зарядни точки за електрически автомобили бяха разположени само в три европейски държави — Нидерландия, Франция и Германия, а това, в съчетание с относително по-лесния достъп до по-замърсяващи превозни средства в други части на Европа, по-специално в централните и източните части на ЕС, създава неравенства.

Адриан Тебан (Румъния/ЕНП), кмет на Куджир и докладчик по това становище, подчерта: „Необходим е механизъм на европейско равнище за справедлив преход за регионите, които зависят от автомобилната промишленост, за да управляват промените в този сектор, за да се гарантира, че новата устойчива система за мобилност, основана на алтернативни горива, е финансово и физически достъпна за всички граждани, както и за да се гарантира, че нито един регион няма да бъде пренебрегнат.“

Членовете на КР подчертаха необходимостта от анализ на регионалното икономическо въздействие на прехода към пътни превозни средства с нулеви емисии, за да се гарантира, че ЕС предоставя подкрепа за справедлив преход във всеки регион. Понастоящем КР разработва алианс на регионите, за да гарантира справедлив и равнопоставен преход, особено в регионите, в които автомобилният сектор е основна част от местната икономика.

Контекст

За да се гарантира справедлив преход към неутралност по отношение на климата за всички европейски градове и региони, Европейският комитет на регионите поде кампанията „ Зелен пакт на местно равнище “. Тази инициатива има за цел да постави регионите и градовете в центъра на Европейския зелен пакт, така че да се даде възможност на местните и регионалните лидери да предприемат действия във връзка с изменението на климата и да увеличат изпълнението на устойчиви проекти, финансирани от ЕС, в местните общности в целия Европейски съюз.

За контакт:

Тереза Состман

тел. + 32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Споделяне :