Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
ЕС трябва да реагира по-добре на спешното, нарастващо и дългосрочно предизвикателство на децата мигранти  

Нарастващото предизвикателство на децата и юношите, които пътуват незаконно в Европа, изисква „съгласувана система“, която да им осигури „нормални и стабилни условия“, независимо дали става дума за интегрирането или презаселването им в Европа или за връщането им, заявява Европейският комитет на регионите. Препоръките, приети на 11 октомври от асамблеята на ЕС на местните и регионалните политици, се отнасят до настойничество, законния достъп, настаняването и интеграцията на мигрантите и поставят по-силен акцент върху децата мигранти в работата на длъжностните лица на местно, национално и европейско равнище.

Предложенията, съдържащи се в становището, изготвено от Йоми Ренстрьом (Швеция/ПЕС), член на Общинския съвет на Уванокер и докладчик относно приемането на мигранти и за Съвета на Европа и Конгреса на местните и регионалните власти — се правят в отговор на усилията на Европейската комисия за разрешаване на един от най-сериозните и най-деликатните аспекти на бежанския и миграционен въпрос, а именно че все повече бежанци и незаконни мигранти на възраст под 18 години загиват по пътя към Европа или изчезват в нея.

„Европейският съюз трябва да има съгласувана система, като местните, националните и европейските политици и служители трябва да работят за постигането на общи цели, тъй като сме изправени пред спешно, нарастващо и дългосрочно предизвикателство“, заяви г-жа Ренстрьом. „Знаем какво трябва да направим — трябва да спазваме напълно духа и буквата на международното право — и разполагаме с подходящи правни инструменти, но в по-общ план трябва да се стремим да осигурим на децата мигранти усещането за нормалност и стабилност в краткосрочен и дългосрочен план. Не е лесно да се предостави защита, да се осигури интеграция и образование на уязвимите мигриращи деца в момент, в който техният брой драстично нараства, но има местни и национални правителства, които са изградили добри практики и които показват, че малките и целенасочени действия могат да бъдат от съществено значение. Много може и трябва да се подобри. Недопустимо е, че някои деца живеят при условия, подобни на тези в затвор.“

По-нататък тя заяви: „От съществено значение е да има надлежна система за настойничество. Настойниците предоставят защита, намаляват вероятността от изчезване и повишат шансовете за интеграция. Настойниците следва да бъдат добре обучени специалисти, които се грижат само за ограничен брой деца. Това не е така навсякъде в Европа. В Швеция, от където съм, има система за настойничество и — при все че и ние трябва да работим по подобряването и укрепването ѝ — знаем колко е полезно за децата да имат настойник.“

Според препоръките на Европейския комитет на регионите във всеки приемен център би трябвало да има омбудсман по закрила на децата и различни места за настаняване на млади мигранти, като задържането е изключено. Случаите на деца би трябвало да се разглеждат като приоритетни, с индивидуални оценки, които да установят специфичните им нужди от защита. В препоръките се подчертават опасностите за младите мигранти от дългосрочна изолация, поставянето им в неблагоприятно положение и уязвимостта да бъдат експлоатирани, както и се изтъква, че интеграцията е от жизненоважно значение и че е особено важно да се осигури „ранен и ефективен достъп до приобщаващо формално образование“.

В становището се обръща внимание на редица пропуски по отношение на подхода към реформата на Общата европейска система за убежище, както и че в документа на Европейската комисия относно въпроса за децата мигранти не са разгледани „обстоятелствата и предпоставките, пред които са изправени местните и регионалните власти“ и неадекватното финансиране и подкрепа за градовете и регионите. В становището се изтъква липсата на критерии за идентифициране и оценка на „висшите интереси на детето“, приветстват се плановете на ЕС за преодоляване на несъответствията и се призовава за въвеждане на „законосъобразни системи за определяне на възрастта“, за да се преодолеят съществуващите различия в рамките на ЕС. В становището се подчертава и значението на подобряването на данните, така че да са сравними и да предоставят основна информация, като например пола на децата мигранти.

За контакт:
Андрю Гарднър:
тел. +32 2 473 843 941
andrew.gardner@cor.europa.eu