Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейско научноизследователско пространство: необходимо е пълно признаване на регионалните иновационни центрове  

Градовете и регионите искат да участват пълноценно в управлението и изпълнението на европейските политики в областта на научните изследвания и иновациите. Създаването на центрове в рамките на европейското научноизследователско пространство (ERA hubs) може да бъде основен инструмент за постигане на целите на ЕС в областта на екологичния, цифровия, социалния и икономическия преход, подчертава Европейският комитет на регионите (КР) в становище, изготвено от Кристоф Клержо (Франция/ПЕС), член на Регионалния съвет на Пеи дьо ла Лоар.

През септември 2020 г. Европейската комисия прие съобщение , имащо за цел да вдъхне нов живот на европейското научноизследователско пространство (ЕНП) , като формулира нова визия, ясни цели и конкретни действия . Въпреки че има елементи, които отчитат по-добре регионалните иновационни екосистеми, Европейският комитет на регионите изразява съжаление, че управлението на ЕНП продължава да бъде съсредоточено около Комисията и държавите членки и че то по-скоро се явява като продължение на програмата „Хоризонт Европа“ отколкото като преминаване към „европейско пространство за образование и научни изследвания“.

С оглед на това Комитетът призовава за хоризонтален подход, тясно свързан с регионалните политики, който да включва широк кръг от заинтересовани страни — академичните среди, промишлеността, различните равнища на публичния сектор, гражданите и гражданското общество, и подчертава необходимостта от пълно признаване на ролята на интелигентните специализации и техния колективен и предприемачески процес като един от крайъгълните камъни на европейските постижения в областта на научните изследвания и иновациите.

Според докладчика Кристоф Клержо „европейското научноизследователско пространство следва да има за цел, наред с високите постижения, наличието на висококачествена наука във всички градове и региони на Съюза, която да може да бъде мобилизирана, с цел да се активизират иновациите и да се помогне на обществото и на предприятията да преодоляват предизвикателствата, свързани с целите за устойчиво развитие, и да се изправят срещу настоящите кризи. Центровете в рамките на ЕНП са оптимален инструмент за пълно признаване на предимствата на ориентирания към местните условия подход към науката и иновациите. Този подход е още по-необходим в контекста на настоящите кризи, тяхното въздействие върху най-уязвимите и засегнати територии и разпокъсаността на ЕНП.“

В изказването си на пленарната сесия на КР днес европейският комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел подчерта, че „регионите и градовете ще играят ключова роля за укрепването на европейското научноизследователско пространство, подпомагането на възстановяването и повишаването на устойчивостта на Европа. С нашия съвместен план за действие с Европейския комитет на регионите ще дадем възможност на изследователите, предприемачите и гражданското общество да консолидират своите регионални екосистеми за научни изследвания и иновации и да станат част от общоевропейска мрежа за високи постижения.“

Членът на ЕП Дан Ника (RO/S&D) заяви: „Макар че е лидер в областта на научните изследвания и иновациите и в рамките на международното научно сътрудничество, ЕС изостава в усилията за превръщане на резултатите от научните изследвания в революционни иновации и за мобилизиране на научноизследователския и технологичния капацитет в по-слабо развитите региони. Следва да се постави по-силен акцент върху отношенията между научните изследвания и предприятията, върху наличието на висококачествена наука във всички градове и региони на ЕС и върху тяхната роля в процеса на съвместно създаване. Надявам се, че центровете в рамките на ЕНП ще отчетат в по-голяма степен регионалните екосистеми и иновационни центрове и ще стимулират по-слабо развитите региони.“

Европейският комитет на регионите би искал поне между 50 и 100 обекта в Европа да бъдат признати за центрове в рамките на ЕНП, в това число нововъзникващи екосистеми в по-необлагодетелстваните региони. Те следва да бъдат признати за важни фактори за постигането на целите на Европейския съюз и да бъдат подкрепяни пряко от ЕС, включително финансово.

Докладчикът г-н Клержо подчертава, че мрежата на центровете в рамките на ЕНП би могла да се превърне в отлична рамка за стимулиране на възникването на колективни проекти в областта на научните изследвания и иновациите, обединяваща чрез подход от долу нагоре няколко регионални екосистеми и центрове за иновации. Той също така изразява съжаление относно разпокъсаността на ЕНП и съществуващите големи различия между държавите и регионите, изтъкнати в последния доклад за напредъка на ЕНП и в регионалния сравнителен доклад за иновациите .

Опасявайки се, че кризата, предизвикана от COVID-19, ще доведе до срив на инвестициите в научни изследвания и иновации в най-уязвимите и засегнати региони, Комитетът призовава за по-силна подкрепа за плана за възстановяване Next Generation EU и за новата финансова рамка за висшето образование, научните изследвания и иновациите в служба на целите на ЕНП. Програмата „React EU“ и Фондът за справедлив преход също следва да бъдат мобилизирани в съответствие с приетите от регионите оперативни програми и стратегии за интелигентна специализация.

Повече информация

Политиките в областта на научните изследвания и иновациите заемат специално място в съвместния план за действие , приет през ноември 2020 г. със службите на комисар Мария Габриел (ГД „Научни изследвания и иновации“, ГД „Образование и култура“ и Съвместния изследователски център), който предвижда засилено сътрудничество и политически обмен между Европейската комисия и Европейския комитет на регионите. Стратегическото сътрудничество на Платформата за обмен на знания (ПОЗ) ще се съсредоточи по-специално върху обновеното ЕНП. Дейностите на ПОЗ 2.0 ще доближат концепциите на ЕНП до общото население и ще предоставят на регионалните/местните участници възможността да популяризират съответните си дейности в областта на научните изследвания и иновациите.

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: + 32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :