Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейско научноизследователско пространство: необходимо е пълно признаване на регионалните иновационни центрове  

Градовете и регионите искат да участват пълноценно в управлението и изпълнението на европейските политики в областта на научните изследвания и иновациите. Създаването на центрове в рамките на европейското научноизследователско пространство (ERA hubs) може да бъде основен инструмент за постигане на целите на ЕС в областта на екологичния, цифровия, социалния и икономическия преход, подчертава Европейският комитет на регионите (КР) в становище, изготвено от Кристоф Клержо (Франция/ПЕС), член на Регионалния съвет на Пеи дьо ла Лоар.

През септември 2020 г. Европейската комисия прие съобщение , имащо за цел да вдъхне нов живот на европейското научноизследователско пространство (ЕНП) , като формулира нова визия, ясни цели и конкретни действия . Въпреки че има елементи, които отчитат по-добре регионалните иновационни екосистеми, Европейският комитет на регионите изразява съжаление, че управлението на ЕНП продължава да бъде съсредоточено около Комисията и държавите членки и че то по-скоро се явява като продължение на програмата „Хоризонт Европа“ отколкото като преминаване към „европейско пространство за образование и научни изследвания“.

С оглед на това Комитетът призовава за хоризонтален подход, тясно свързан с регионалните политики, който да включва широк кръг от заинтересовани страни — академичните среди, промишлеността, различните равнища на публичния сектор, гражданите и гражданското общество, и подчертава необходимостта от пълно признаване на ролята на интелигентните специализации и техния колективен и предприемачески процес като един от крайъгълните камъни на европейските постижения в областта на научните изследвания и иновациите.

Според докладчика Кристоф Клержо „европейското научноизследователско пространство следва да има за цел, наред с високите постижения, наличието на висококачествена наука във всички градове и региони на Съюза, която да може да бъде мобилизирана, с цел да се активизират иновациите и да се помогне на обществото и на предприятията да преодоляват предизвикателствата, свързани с целите за устойчиво развитие, и да се изправят срещу настоящите кризи. Центровете в рамките на ЕНП са оптимален инструмент за пълно признаване на предимствата на ориентирания към местните условия подход към науката и иновациите. Този подход е още по-необходим в контекста на настоящите кризи, тяхното въздействие върху най-уязвимите и засегнати територии и разпокъсаността на ЕНП.“

В изказването си на пленарната сесия на КР днес европейският комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел подчерта, че „регионите и градовете ще играят ключова роля за укрепването на европейското научноизследователско пространство, подпомагането на възстановяването и повишаването на устойчивостта на Европа. С нашия съвместен план за действие с Европейския комитет на регионите ще дадем възможност на изследователите, предприемачите и гражданското общество да консолидират своите регионални екосистеми за научни изследвания и иновации и да станат част от общоевропейска мрежа за високи постижения.“

Членът на ЕП Дан Ника (RO/S&D) заяви: „Макар че е лидер в областта на научните изследвания и иновациите и в рамките на международното научно сътрудничество, ЕС изостава в усилията за превръщане на резултатите от научните изследвания в революционни иновации и за мобилизиране на научноизследователския и технологичния капацитет в по-слабо развитите региони. Следва да се постави по-силен акцент върху отношенията между научните изследвания и предприятията, върху наличието на висококачествена наука във всички градове и региони на ЕС и върху тяхната роля в процеса на съвместно създаване. Надявам се, че центровете в рамките на ЕНП ще отчетат в по-голяма степен регионалните екосистеми и иновационни центрове и ще стимулират по-слабо развитите региони.“

Европейският комитет на регионите би искал поне между 50 и 100 обекта в Европа да бъдат признати за центрове в рамките на ЕНП, в това число нововъзникващи екосистеми в по-необлагодетелстваните региони. Те следва да бъдат признати за важни фактори за постигането на целите на Европейския съюз и да бъдат подкрепяни пряко от ЕС, включително финансово.

Докладчикът г-н Клержо подчертава, че мрежата на центровете в рамките на ЕНП би могла да се превърне в отлична рамка за стимулиране на възникването на колективни проекти в областта на научните изследвания и иновациите, обединяваща чрез подход от долу нагоре няколко регионални екосистеми и центрове за иновации. Той също така изразява съжаление относно разпокъсаността на ЕНП и съществуващите големи различия между държавите и регионите, изтъкнати в последния доклад за напредъка на ЕНП и в регионалния сравнителен доклад за иновациите .

Опасявайки се, че кризата, предизвикана от COVID-19, ще доведе до срив на инвестициите в научни изследвания и иновации в най-уязвимите и засегнати региони, Комитетът призовава за по-силна подкрепа за плана за възстановяване Next Generation EU и за новата финансова рамка за висшето образование, научните изследвания и иновациите в служба на целите на ЕНП. Програмата „React EU“ и Фондът за справедлив преход също следва да бъдат мобилизирани в съответствие с приетите от регионите оперативни програми и стратегии за интелигентна специализация.

Повече информация

Политиките в областта на научните изследвания и иновациите заемат специално място в съвместния план за действие , приет през ноември 2020 г. със службите на комисар Мария Габриел (ГД „Научни изследвания и иновации“, ГД „Образование и култура“ и Съвместния изследователски център), който предвижда засилено сътрудничество и политически обмен между Европейската комисия и Европейския комитет на регионите. Стратегическото сътрудничество на Платформата за обмен на знания (ПОЗ) ще се съсредоточи по-специално върху обновеното ЕНП. Дейностите на ПОЗ 2.0 ще доближат концепциите на ЕНП до общото население и ще предоставят на регионалните/местните участници възможността да популяризират съответните си дейности в областта на научните изследвания и иновациите.

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: + 32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Свързана информация
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/35-YEARS-OF-ERASMUS-REGIONS-CAN-MAKE-THE-EU-SUCCESS-STORY-MORE-INCLUSIVE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
14.12.2022