Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейският зелен пакт е пътят към икономическото и социалното ни възстановяване  

Основен приоритет за Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE) на Европейския комитет на регионите (КР) е да се гарантира, че Зеленият пакт е в основата на стратегията за възстановяване след COVID-19. По време на днешната видеоконферентна връзка комисар Синкевичус взе участие в дебат с членовете на комисия ENVE относно необходимостта от екологосъобразно възстановяване. Дебатът беше председателстван от кмета на Севиля и председател на комисия ENVE Хуан Еспадас. На 15 юни КР стартира дейността на работна група „Зелен пакт“, която да гарантира, че възстановяването на ЕС се извършва по места и е съобразено с нуждите на всяка една територия.

При откриването на дебата председателят на комисия ENVE и кмет на Севиля Хуан Еспадас (Испания/ПЕС) каза: „Европейският зелен пакт е пътят към икономическото и социалното възстановяване, което трябва да бъде и екологосъобразно възстановяване. Институциите на Европейския съюз могат да разчитат на активната роля на регионите и градовете, тъй като ние можем да предлагаме стратегии за по-добра подкрепа на обществата и на най-засегнатите. За да преодолеем тази криза, трябва да съсредоточим общите си усилия върху изграждането на утрешния свят на всички равнища. В тази връзка бих искал да благодаря на комисар Синкевичус за днешния му разговор с нас и готовността му да засили нашето сътрудничество“.

Виргиниус Синкевичус , член на Комисията, отговарящ за околната среда, океаните и рибарството, каза: „Начинът, по който днес изготвяме плана за възстановяване, ще определи бъдещето ни за много десетилетия напред. Не трябва да позволяваме сегашната криза да попречи на екологичния преход. Зеленият пакт е основен елемент в постигането на по-широките цели на плана на ЕС за възстановяване. Планът за инвестиции на Европейския зелен пакт и механизмът за справедлив преход би трябвало да бъдат градивните елементи на един „екологосъобразен план Маршал“. Кръговата икономика, нулевото замърсяване, биологичното разнообразие и продоволствената устойчивост са области, които са особено важни за възстановяването, съобразено с нуждите на околната среда. Европейският комитет на регионите винаги е бил важен партньор и отправна точка между ЕС и неговите местни и регионални власти. Единствено чрез сътрудничество с регионалните и местните власти този преход ще бъде успешен“.

Членовете обсъдиха следните проектостановища:

  • Пакт за климата: Проектостановището относно „Европейски пакт за климата“ , подготвяно от кмета на Варшава, е готово за приемане и ще бъде гласувано на пленарната сесия на 13 и 14 октомври 2020 г. „Ние сме поели ангажимент да подкрепим екологосъобразното възстановяване, но за да се случи това, се нуждаем от подходящи финансови ресурси, за да ускорим процеса“ , каза Рафал Тжасковски (Полша/ЕНП). Научете повече в това интервю . В момента за местните и регионалните администрации и други заинтересовани страни е отворен за попълване онлайн въпросник .
  • Водород: „Чистият водород е от основно значение за постигане на неутралност по отношение на климата. Нуждаем се от стратегия на ЕС с подходяща правна рамка и пазарна подкрепа, за да изградим отгоре надолу икономика, основана на чистия водорода“ , заяви Биргит Хоне (Германия/ПЕС), министър по федералните и европейските въпроси и регионалното развитие (Долна Саксония) и докладчик по становището относно „Пътна карта за чист водород — приносът на местните и регионалните власти за неутрална по отношение на климата Европа“ . Предвидено е становището да бъде прието на пленарната сесия на 1 и 2 юли 2020 г.
  • Води: Членовете обсъдиха становището относно „Проверка за пригодност на Рамковата директива за водите и на Директивата за наводненията“ с докладчик Пьотр Карбецки (Полша/ЕНП). В неотдавнашно интервю маршалът на Куявско-Поморското воеводство призова за „промяна на парадигмата, която да постави кръговостта, природосъобразните решения и устойчивостта в центъра в управлението на водите“ и призова за актуализиране на директивата, за да отрази Парижкото споразумение и ЦУР. Становището предстои да бъде прието на следващата пленарна сесия на 1 и 2 юли 2020 г.
  • Чист въздух: „Трудното възстановяване, което ни предстои, не може да подкопае амбициите на ЕС за нулево замърсяване. Чистият въздух и цялостният план за действие за постигане на нулеви емисии трябва да бъдат неразделна част от икономическото възстановяване след COVID-19, като се разгледат проблемите на замърсяването на въздуха при източника и се привлекат гражданите в този процес“ , каза Янош Карачони (Унгария/ЕНП), член на Общинския съвет на Тахитотфалу, по време на дебата на неговото проектостановище относн о „Бъдещето на политиката на ЕС за чист въздух в рамките на амбициите за нулево замърсяване“ . Предвидено е становището да бъде гласувано на пленарната сесия на 1 и 2 юли 2020 г.
  • „Нов план за действие за кръговата икономика“ , проектостановище на КР с докладчик Тисе Стелпстра (Нидерландия/ЕКР), член на Изпълнителния съвет на провинция Дренте. В тази статия може да прочетете становището на докладчика по това ключово досие, свързано със Зеления пакт.

Членовете на комисия ENVE определиха Енрико Роси (Италия/ПЕС), президент на регион Тоскана, за докладчик по предстоящото становище относно „Масово саниране“, инициативата на ЕС за подобряване на енергийните характеристики на сградния фонд в Европа.

На 15 юни, понеделник, работна група „Зелен пакт“ на Европейския комитет на регионите ще проведе първото си заседание. Причината за нейното съществуване и крайната ѝ цел е да гарантира, че рамковата политика на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата се изпълнява в тясно сътрудничество с градовете и регионите в ЕС, като се гарантира, че Зеленият пакт се прилага по места и е съобразен с нуждите на всяка една територия.

Контекст

Моля, натиснете тук , за да видите всички документи от заседанието на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика от 8 юни 2020 г.

Прочетете тук последното издание на ENVOY — бюлетин на комисия ENVE.

За контакт:

Давид Крус

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023