Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
„Кризата с COVID-19 подчерта неравенството между жените и мъжете“  

Интервю с Конча Андреу Родригес (ES/ПЕС), докладчик на КР по въпросите на равенството между половете

В това интервю Конча Андреу Родригес (ES/ПЕС), председателка на регион Ла Риоха, говори за стратегията на ЕС за равенство между половете и въздействието на пандемията от COVID-19 върху жените. Конча Андреу Родригес е докладчик по становището, прието тази седмица от Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) на Европейския комитет на регионите (КР). Приемането му от пленарната асамблея е предвидено за октомври.

Вие сте докладчик по становището на КР относно „ Стратегия на ЕС за равенство между половете “. Какво е Вашето мнение относно предложенията на Комисията и какви са основните препоръки във Вашето становище?

Съобщението „ Съюз за равенство: стратегия за равенство между половете за периода 2020—2025 г. “ е много ценен инструмент за постигане на конкретен напредък в областта на равенството между половете в Европейския съюз.

Европейската комисия го представи по повод 25-ата годишнина от приемането на Декларацията и Платформата за действие от Пекин, първият универсален план за действие за постигане на напредък по отношение на равенството между жените и мъжете. Въпреки изминалото време те остават валидни и днес, тъй като все още много трябва да се постигне в областта на равенството между половете. Съобщението на Европейската комисия ще ни помогне да постигнем и целите за устойчиво развитие, в които равенството между половете е основен елемент за приобщаващото и устойчиво развитие.

Все още има какво да се желае по отношение на управлението на стратегията. До голяма степен местните и регионалните власти са забравени. Като участници в управлението на политики, които пряко засягат гражданите, трябва да играем роля в нея, така че призоваваме Европейската комисия да ни счита за стратегически партньори при разработването, изпълнението и мониторинга на стратегията.

Как бихте описали въздействието на пандемията COVID-19 върху жените?

След тези месеци начело на справянето с COVID-19 в моя регион, един от първите и най-силно засегнати от пандемията в Испания, мога да кажа, че кризата се изрази по много разнообразни начини. Трябваше да се справяме не само със здравната или икономическата криза, но и със социалните проблеми, произтичащи от неравенството.

COVID-19 не генерира повече неравенство, но изтъкна в по-остра форма съществуващите неравенства и неравенството между половете като едно от главните. Във всички части на становището включихме параграфи относно COVID-19, в които посочваме насилието, основано на пола, утежнено от ограниченията, трудностите, пред които са изправени много жени в ЕС при съчетаването на работата от разстояние с тежестта на грижите, факта, че жените работиха на първа линия по време на пандемията (здравни работници, работници, полагащи грижи за деца и възрастни хора, домашен труд и търговия...), изострена липса на защита за жените в развиващите се страни...

Стратегията беше разработена и публикувана преди избухването на кризата с COVID-19 в областта на общественото здраве, в този смисъл можем да кажем, че тя вече е непълна и следва да направи оценка на начина, по който кризата направи по-видима, дори в още по-голяма степен, вече съществуващите неравенства между жените и мъжете. Тя следва да ни подготви да осигурим инструменти за постигане на устойчивост по отношение на пола в контекста на бъдещи кризи.

Вие сте първата председателка на регион Ла Риоха. По какъв начин регионалното правителство насърчава равенството между половете?

Създадохме първата структура за равенство на регионално правителство — Генерална дирекция „Равенство“, която координира действията по въпросите на равенството чрез междуведомствената комисия по въпросите на равенството — орган, в който са представени всички министерства с цел насърчаване на действията за равенство в различните сектори. Това ни позволява да намерим решение на конкретни неравенства в области като селските райони, заетостта и съчетаването на професионалния и личния живот или културата.

В допълнение към работата по интегриране на принципа на равенство между половете в ежедневните дейности на администрацията, което е от съществено значение, насърчаваме развитието на нормативна уредба, която да интегрира принципа на равенство между половете постоянно в администрацията и да насърчава равенството във всички други социални партньори. Освен това считаме, че е от съществено значение да се насърчава равенството на регионално равнище, да се повишава осведомеността и информационните дейности в областта на равенството; правните санкции са важни и необходими, но смятам, че истинското преобразяване идва тогава, когато обществото възприеме като свои идеалите и принципите на равенството и многообразието.

За постигането на тези цели работим по Закон за равенството и участваме в инициативи за защита на този принцип като манифеста „Къде са жените?“ — инициатива на Службата на Европейския парламент в Испания, която прави годишен анализ в доклад за броя на жените, които участват в обществени мероприятия, в които има повече от един докладчик с цел да се увеличава броят им година след година; към инициативата вече са се присъединили над 150 институции, медии, предприятия, образувания и др.

Какво могат да направят Европейският комитет на регионите и другите институции на ЕС на европейско равнище?

Сега започна обсъждането на стратегията, която трябва да бъде одобрена от Съвета и Европейския парламент. Комитетът на регионите допринася за процедурата с това становище , но освен че участваме в процедурата за приемане на стратегията, регионалните и местните власти призоваваме да получим роля като ключови партньори в изпълнението на стратегията.

С нашите отговорности като ръководители на публичната политика отчитаме измерението, свързано с равенството между половете, в разработването на всички политики. В становището отправяме редица искания към европейските институции да бъдем включени по структуриран начин в мрежата на Европейския съюз за предотвратяване на насилието, основано на пола, и за провеждане на кампании за повишаване на осведомеността и комуникация, които ще бъдат стартирани на европейско равнище, необходими за борба със свързаните с пола стереотипи. Призоваваме също така за подходящо финансиране на политиките, свързани с равенството между половете, като се използват програмите, предвидени в многогодишната финансова рамка.

Много е нисък процентът на жени сред членовете на Комитета, което до известна степен отразява слабото представителство на жените в местното и регионалното самоуправление. Въпреки че това се променя, все още навсякъде в Европа жените на политически отговорни позиции са много малко. Комитетът на регионите следва да приеме стратегия за равенство между половете, както вече са направили някои от представените в него политически партии, като по този начин ще даде ясен сигнал, че нещата трябва да се променят.

Имаме идеалната възможност европейските местни и регионални власти да представят и обменят нашите най-добри практики в областта на равенството между половете. Трябва да продължим да насърчаваме възможностите за дискусии и споделяне на опит, така че всички региони и граждани да могат да се възползват и да направим преглед на действията, приложими за нашите територии.

За контакт:

Лаури Оувинен

тел.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :