Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Борбата с изтичането на мозъци изисква съвместни усилия за подобряване на качеството на живот във всички региони на ЕС  

Загубата на млада и образована работна сила е огромно предизвикателство за местните общности в целия Европейски съюз. Европейският комитет на регионите (КР) предупреждава, че явлението „изтичане на мозъци“ представлява риск за дългосрочната устойчивост на европейския проект, ако не бъдат преодолени социалните и икономическите дисбаланси между регионите на произход и приемащите региони. Становището , изготвено и представено от Емил Бок (RO/ЕНП), кмет на Клуж-Напока и бивш министър-председател на Румъния, беше прието на пленарната сесия на КР на 12   февруари.

Според индекса за глобална конкурентоспособност редица източни и южни държави – членки на ЕС, в момента са сред държавите в света, които са най-малко способни да задържат талантливите си хора; Например близо 3 милиона румънски граждани понастоящем живеят в друга държава членка и това явление засяга по-специално висококвалифицираните работници. Това води до порочен кръг и затруднява прехода към устойчив и конкурентоспособен икономически модел, основан на икономика на знанието и на продукти с висока добавена стойност.

„От решаващо значение е да се постигне баланс между два основни принципа на Европейския съюз: свободното движение на работници и икономическото и социалното сближаване между регионите. Гражданите и работниците трябва да могат да се движат свободно в рамките на ЕС, но само защото го желаят, а не защото са принудени да напуснат регионите си в резултат на бедност и оскъдни икономически възможности“, заяви Емил Бок.

Поради това Комитетът призовава новата Европейска комисия да положи повече усилия за намаляване на регионалните различия чрез адаптирани политики и инструменти, които съчетават политиката на сближаване и други източници на финансиране. Той приветства политическия ангажимент на Комисията за справедлива минимална работна заплата в Европа, тъй като това ще разреши проблема със стандарта на живот и условията на труд и ще окаже пряко въздействие върху качеството на живот в регионите на произход.

В становището на КР се предлага да се създаде механизъм на равнище ЕС за интегриране и координиране на политическите мерки за „изтичането на мозъци“, тъй като всички негови аспекти („привличане на мозъци“, „разхищаване на мозъци“, „движение на мозъци“, „повторна миграция“) трябва да бъдат разгледани заедно с местното, регионалното и националното равнище. Следва да се обърне специално внимание на премахването на структурните фактори, които задълбочават „изтичането на мозъци“, като например липсата на образование, транспорт или цифрова инфраструктура. Местните и регионалните власти могат най-добре да определят специфичните предимства и таланти на съответната територия и съответните необходими политики.

„Задачата на градовете и регионите е да разработят новаторски политики за запазване и обратно привличане на таланти. Повишаването на качеството на живот е много мощен инструмент за привличане и задържане на образована работна сила“, подчертава докладчикът Емил Бок, посочвайки, че метрополната област на Клуж - Напока е успяла да увеличи значително населението си през последните 20 години. През последното десетилетие градът имаше най-висок темп на растеж в страната и се нарежда сред най-добрите румънски градове в глобалния индекс на качеството на живот . Кметът обяснява, че това е било постигнато чрез модел основано на участието управление, включващ университетите, частния сектор, НПО, граждани и публичната администрация, с акцент върху развитието на икономика на знанието и екосистеми за иновации, както и върху предоставянето на качествени работни места, образование и услуги, като например културни дейности.

„Градовете и регионите могат да повишат своята привлекателност, като насърчават политики и инструменти за развитие на местно предприемачество, самостоятелна заетост и алтернативни модели на развиване на стопанска дейност. Партньорствата между местните власти, предприятията и университетите са важни двигатели на растежа и развитието на местно равнище. От решаващо значение е да се признае ролята на университетите и на предоставящите професионално образование и обучение в местното развитие, в рамките на икономиката на знанието“, заключава г -н Бок.

Допълнителна информация:

На 20 февруари 2020 г. Съветът по образование, младеж, култура и спорт ще проведе ориентационен дебат на тема „Движението на мозъци — движеща сила за европейското пространство за образование“. На 23   януари докладчикът Емил Бок представи проектостановището на КР на заседанието на Комитета по образование на Съвета по покана на хърватското председателство на Съвета на ЕС. Хърватското председателство включи в приоритети си балансираната мобилност на учените и изследователите, насърчавайки висококачествено обучение през целия живот и развиване на умения за бъдещите работни места.

През ноември 2018 г. КР публикува проучване на тема „Справяне с изтичането на мозъци: местното и регионалното измерение“ , което показва как регионите биха могли да повишат своята привлекателност с цел задържането или обратното привличане на квалифицирани хора, представяйки 30 успешни инициативи, осъществени от местните и регионалните власти в 22 държави членки.

За контакт:

Лаури Оувинен

тел.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu