Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Устойчивостта трябва да бъде водещ принцип за Европа  
Градовете и регионите призовават целите за устойчиво развитие (ЦУР) да заемат централно място в следващата дългосрочна стратегия на Европа, след като бяха пренебрегнати от Европейския съвет.

Превръщането на ЦУР в основа на дългосрочна стратегия на ЕС за устойчива Европа до 2030 г. беше водеща тема на дискусията със заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен по време на юнската пленарна сесия на Европейския комитет на регионите (КР). Членовете на КР приеха и становището на Арнолдас Абрамавичиус (Литва, ЕНП) относно ролята на регионите и градовете за прилагането на ЦУР по места.

17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР), приети от Общото събрание на Организацията на обединените нации през септември 2015 г., са проект за насочване на бъдещото икономическо и социално развитие на планетата. Всяка от 17-те цели има специфични подцели (общо 169 подцели), чиято цел е премахване на бедността, опазване на околната среда и осигуряване на просперитет до 2030 г. През януари 2019 г. Европейската комисия представи документ за размисъл относно по-устойчива Европа, в който се предлагат три сценария за постигане на целите и подцелите. Един от предложените сценарии беше ЕС да приеме всеобхватна стратегия за ЦУР. Европейският комитет на регионите има по-амбициозни намерения.

„Ако ЕС иска да покаже, че има сериозна воля по въпросите на справедливостта и изменението на климата, устойчивостта трябва да бъде нещо повече от бележка под линия, трябва да бъде наша водеща насока за следващото десетилетие. Въпреки че буди съжаление фактът, че държавите — членки на ЕС, не показаха политическа смелост да се ангажират изцяло с изпълнението на Целите за устойчиво развитие до 2030 г., нашият Комитет ще продължи да отстоява позицията, че няма алтернатива: ние трябва да изградим устойчив ЕС, като работим в партньорство с неговите региони и градове“, заяви председателят на КР Карл Хайнц Ламберц .

Като се има предвид, че 65 % от 169-те подцели, включени в 17-те ЦУР, не могат да бъдат постигнати без участието на поднационални участници ( ООН ), подходите „от долу нагоре“ и многостепенното управление са от първостепенно значение за постигането на амбициозните цели, поставени в Програмата на ООН за 2030 г. Неотдавнашно проучване на КР относно местните и регионалните приноси за ЦУР, проведено съвместно с ОИСР (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие), показва, че 59 % от респондентите са в процес на изпълнение на ЦУР.

Юрки Катайнен , заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „ Комитетът на регионите, нашите градове, общини и региони са нашите основни партньори в областта на изпълнението и иновациите. Без тази тясна връзка няма да успеем да постигнем общите цели, които си поставихме заедно на равнището на ЕС “, и добави, че „ Иновациите се раждат в регионите . Всяка една иновация се случва в даден град или община.

„Много региони на ЕС са пионери в прилагането по места на ЦУР и показаха, че регионите и градовете са от съществено значение не само като изпълнители, но и като създатели на политики, които са най-близо до гражданите, предприятията и местните общности. Много региони си поставят по-амбициозни от националните цели. Пример за това е моят роден град Еспо, вторият по големина град във Финландия, който като участник в платформата на водещите градове за ЦУР 25+5 си поставя за цел до 2025 г. да изпълни Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и да подкрепя останалите в процеса на промяна и на световно равнище“ , заяви Марку Маркула , първи заместник-председател на Европейския комитет на регионите.

„Целта да не се пренебрегва никой ще изисква интегрирането на ЦУР във всички политики на ЕС, както и подкрепата и интегрирането на регионални, национални и европейски фондове. Изграждането на по - устойчив и приобщаващ модел за Европа изисква мащабни структурни реформи. Съгласуването на европейския семестър и силна политика на сближаване за всички региони с ЦУР е от ключово значение за успешното изпълнение на ЦУР по места, при условие че се основава на правно обвързващ кодекс на поведение за партньорство между всички равнища на управление. Инструментите са налице, това, от което се нуждаем, е политическата воля за превръщане на ЦУР в приоритет“, заяви Арнолдас   Абрамавичиус (Литва, ЕНП), докладчик на КР по „ Целите за устойчиво развитие (ЦУР): основа за дългосрочна стратегия на ЕС за устойчива Европа до 2030 г. “ и член на на Общинския съвет на Зарасай.

За пленарната сесия на 8 и 9 октомври 2019 г. ще бъде изготвено специално становище на КР, съсредоточено върху стълба „планета“ на ЦУР.

Контекст:

Становището „ Целите за устойчиво развитие (ЦУР): основа за дългосрочна стратегия на ЕС за устойчива Европа до 2030 г. “ е отговорът на КР на документа за размисъл на Европейската комисия „Към устойчива Европа до 2030 г.“ , публикуван през януари 2019 г. В документа а представени три сценария, които да стимулират дискусията относно последващите действия във връзка с Целите за устойчиво развитие в рамките на ЕС. Трите сценария са:

1. цялостна стратегия на ЕС по отношение на ЦУР, която да насочва действията на ЕС и неговите държави членки;

2. продължаване на интегрирането на ЦУР във всички съответни политики на ЕС от Комисията, без да се налагат обаче действия на държавите членки;

3. поставяне на по-силен акцент върху външната дейност при засилване на амбициите за устойчивост на равнището на ЕС.

За контакт:

Кармен Шмидле

Тел.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Споделяне :