Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните лидери настояват за по-силна подкрепа за устойчив и достъпен транспорт с цел по-добра защита на здравето на гражданите и околната среда  

Декарбонизирането на транспорта е от ключово значение за справяне с кризата, свързана с климата, и за подобряване на здравето и жизнения стандарт на гражданите. В становища относно трансевропейската транспортна мрежа и новата рамка за градска мобилност, приети на пленарната сесия на 11 октомври, Европейският комитет на регионите (КР) призовава за по-добри правила и достатъчно финансови средства за свързване на териториите на ЕС чрез достъпни и устойчиви транспортни мрежи и за разработване на системи за градски транспорт без емисии и на достъпни цени.

Европейските градове и региони играят важна роля за насърчаването и развитието на достъпен и устойчив транспорт в ЕС. Те са в челните редици при постигането на целите за декарбонизация, договорени на равнището на ЕС, и при разработването на транспортни мрежи за всички територии на ЕС, които укрепват социалното, икономическото и териториалното сближаване и възпиране на нарастващата тенденция за изпадане в бедност по отношение на мобилността в селските райони.

На пленарната си сесия на 11 октомври членовете на Европейския комитет на регионите приеха становища относно трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и новата рамка за градска мобилност, в които призовават за по-тясно участие на местните и регионалните власти в разработването на политики и насоки за внедряването на устойчиви и достъпни транспортни системи в регионите и градовете на ЕС.

Местните и регионалните власти активно допринасят за планирането и финансирането на транспортната инфраструктура на своята територия. Поради това в становището относно „Насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)“, прието от КР на пленарната сесия на 11 октомври, членовете призоваха за по-голямо участие на регионите в управленската структура на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).Те подчертаха, че преодоляването на пропуските, премахването на участъците със затруднения и техническите пречки в транспортния сектор са най-добрият начин за осигуряване на конкретна европейска добавена стойност за европейските граждани. В становището се заявява, че TEN-T, която се отнася до изграждането и развитието на общоевропейска мултимодална транспортна мрежа, благоприятстваща най-екологосъобразните видове транспорт, осигурява силна европейска добавена стойност и е гръбнакът на сближаването и свързаността на всички региони.

Емисиите на CO2 от транспортния сектор, особено от леките автомобили и микробусите, представляват една трета от общите емисии на парникови газове в ЕС. Като предоставя инфраструктура за мобилност с ниски и нулеви емисии, TEN-T ще играе основна роля за постигането на целите в областта на климата на Европейския зелен пакт и Парижкото споразумение. Местните и регионалните власти изтъкнаха социално-икономическите ползи от трансграничните проекти на своя територия, но подчертаха, че TEN-T трябва да отчита разнообразието от предизвикателства, пред които са изправени регионите на ЕС.

Членовете на КР подчертаха и значението на ясните правила за насърчаване на щадящи климата видове транспорт и за гарантиране, че транспортната инфраструктура е адаптирана, за да се справи с последиците от изменението на климата и свързаните с него нови рискове.

Изабел Будино (Франция/ПЕС), член на Регионалния съвет на Нова Аквитания и докладчик по това становище, заяви: „Трудностите при вноса на пшеница и суровини, които понастоящем са блокирани в Украйна, показват, че създаването на ефективна европейска транспортна система е необходимо не само по икономически причини; то е необходимо от гледна точка на европейския суверенитет. Ето защо е наложително TEN-T да бъде завършена чрез разработване на трансгранични транспортни проекти. Трябва да подобрим и да интегрираме в по-голяма степен градските възли в транспортната система, за да превърнем свободното движение на хора и стоки в реалност за всички.“

По отношение на „Новата рамка за градска мобилност“, предложена от Европейската комисия, членовете на КР подчертаха, че след десетилетия на недостатъчни инвестиции в обществения транспорт пандемията от COVID и последиците от руската агресия срещу Украйна изострят недостига на финансиране, пред който са изправени местните и регионалните власти. Съществува опасност това да подкопае изпълнението на техния ангажимент за предоставяне на по-добри и по-чисти транспортни услуги за гражданите както в градските, така и в селските райони.

Тъй като понастоящем около 23 % от общите емисии от транспорта в ЕС се дължат на градските райони, в становището относно „Новата рамка за градска мобилност“ членовете подчертаха, че общественият транспорт трябва да бъде гръбнакът на градската мобилност в ЕС, допълнен от подобрени условия за повишена активна мобилност, както и микромобилност и други иновативни решения.

Докладчикът Линда Гаш (Люксембург/Зелени), член на Общинския съвет на град Люксембург, заяви: „Бъдещето на градската мобилност е в укрепването на възможностите за ходене пеша и колоездене, по-нататъшното разработване на силни системи за обществен транспорт и решения за логистика без емисии. Със становището относно „Рамка за градска мобилност“ Комитетът на регионите изпраща силен сигнал към другите европейски институции: Градовете и регионите са готови за прехода към мобилност!“

В становището още се казва, че за да се гарантира свързаността на крайградските и селските райони и да се смекчи бедността по отношение на мобилността, е необходимо цялостно увеличаване на капацитета на обществения транспорт и стратегически подход към иновациите (напр. обществен транспорт по заявка). Икономическият просперитет на градските центрове и техните околности е пряко свързан с безпрепятствената мобилност; за да се постигне тази безпрепятственост и да се изпълнят целите на ЕС за устойчивост, от съществено значение е на местните и регионалните власти (МРВ) да се осигури по-добър достъп до фондовете на ЕС. В становището също така се призовава МРВ да бъдат включвани по-активно в разработването на политики на равнището на ЕС и на национално равнище, като същевременно се посочва значителният неизползван потенциал на активната мобилност (ходене пеша и колоездене), която предлага важни съпътстващи ползи за здравето и обществото и изисква много малко инвестиции.

Контекст:

С преразглеждането на политиката за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), предложено от Европейската комисия през декември 2021 г., се разработва общоевропейска мултимодална транспортна мрежа с цел преодоляване на пропуските, премахване на участъците с недостатъчен капацитет и технически пречки и укрепване на социалното, икономическото и териториалното сближаване в ЕС. Политиката подкрепя прилагането на иновации, нови технологии и цифрови решения за всички видове транспорт за постигане на целите на Европейския зелен пакт. Целта е подобряване на използването на инфраструктурата, намаляване на въздействието на транспорта върху околната среда, повишена енергийна ефективност и повишена безопасност. За да се справи с последиците от руското нашествие в Украйна върху транспорта и инфраструктурата, през юли 2022 г. Комисията направи промени в политиката за TEN-T, като укрепи транспортните връзки с Украйна.

За да подкрепи прехода към по-чиста, по-екологична и по-интелигентна мобилност, през декември 2021 г. Европейската комисия въведе новата рамка за градска мобилност. В рамката се призовава за по-силна мрежа на обществения транспорт, ефективна градска логистика с нулеви емисии и по-добро управление на потоците на мобилност чрез мултимодални центрове и цифрови решения. Тя предоставя насоки за действия на местно равнище и има за цел да подкрепи градовете и регионите в ролята им на основни транспортни центрове в рамките на единния пазар.

За да подкрепи целите за устойчив и достъпен транспорт за всички европейски градове и региони, Европейският комитет на регионите поде кампаниятаЗелен пакт на местно равнище“. Тази инициатива има за цел да постави регионите и градовете в центъра на Европейския зелен пакт, така че да се даде възможност на местните и регионалните лидери да предприемат действия във връзка с изменението на климата и да увеличат изпълнението на устойчиви проекти, финансирани от ЕС, в местните общности в целия Европейски съюз.

За контакт:

Тереза Зостман

тел.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023