Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионална политика на ЕС: Комитетът на регионите обмисля възможността да покаже „червен картон във връзка със субсидиарността“  

В резултат на инициатива на своите пет политически групи Европейският комитет на регионите (КР) повдигна сериозни опасения относно неотдавнашното предложение на Европейската комисия за промяна на правилата, които уреждат регионалните фондове на ЕС за периода 2014—2020 г., с цел да се отклонят ресурси от политиката на сближаване на ЕС за оказване на подкрепа на структурните реформи в държавите членки. За първи път през последните пет години КР — асамблеята на местните и регионалните власти — обмисли възможността да използва правото си да заведе дело в Съда на ЕС, когато счита, че предложеното законодателство на ЕС не съответства на принципа на субсидиарност.

По линия на бюджета на ЕС за периода след 2020 г. Европейската комисия възнамерява да предложи нов инструмент за осъществяване на реформи в подкрепа на държавите членки при изпълнението на национални структурни реформи. Тези реформи могат да обхващат трудовия пазар, данъчното облагане, развитието на капиталовите пазари и реформите на публичната администрация. Комисията предлага през периода от 2018 г. до 2020 г. да изпробва този нов инструмент, като предложи на националните правителства възможността да използват т.нар. резерв за изпълнение, наличен от настоящия Кохезионен фонд на ЕС, за оказване на подкрепа на структурни реформи, вместо да бъде използван за конкретни регионални проекти.

В своята резолюция, приета на 1 февруари, КР отхвърля довода на Европейската комисия, че предложението е в съответствие с принципа на субсидиарност, тъй като целта на политиката на сближаване, изпълнявана чрез регионалните фондове на ЕС, не е да се подкрепят структурните реформи на държавите членки, а да се намалят икономическите и социалните неравенства между регионите на ЕС.

В изказването си на пленарната сесия председателят на Европейския комитет на регионите, Карл - Хайнц   Ламберц , заяви: „В момент, когато гражданите основателно изразяват желание за една Европа, която оказва по-голямо и ефективно въздействие върху ежедневния им живот и увеличава териториалното и социалното сближаване, не можем да приемем да бъде поставен под въпрос този основен принцип на ЕС посредством опита за ренационализиране на политиката на сближаване.“

Според Комитета предложението пренебрегва сътрудничеството между всички равнища на управление, което е задължително при изпълнението на Кохезионния фонд на ЕС. Комитетът на регионите сега ще препоръча на Европейския съвет и на Европейския парламент да отхвърлят предложението, но ако то бъде одобрено официално, КР ще използва законните си права да оспори законодателното предложение пред Съда на ЕС.

***

Бележка към редакторите:

След Договора от Маастрихт от 1994 г. Европейският комитет на регионите е признат от институциите на ЕС като „пазител“ на принципа на субсидиарност — прерогатив, който той споделя с националните парламенти.  Субсидиарността е един от основните стълбове на правната и политическата структура на Европейския съюз, съгласно който на равнището на ЕС следва да се предприемат действия само когато те са по-ефективни от самостоятелните действия на държавите от ЕС на национално, регионално или местно равнище. С приемането през 2009 г. на Договора от Лисабон ролята на Комитета като защитник на този принцип беше утвърдена официално, като Комитетът получи правото да завежда дела в Съда на Европейския съюз, ако прецени, че е нарушен принципът. С цел да се гарантира спазването на принципа на субсидиарност при приемането на законодателство на ЕС, КР създаде мрежата за наблюдение на субсидиарността, която включва голяма брой регионални и национални парламенти на ЕС. 

Понастоящем КР участва също и в работата на наскоро създадената работна група по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и принципа „правим по-малко, но по-ефективно“, чийто председател е първият заместник-председател на Европейската комисия, Франс Тимерманс. Работната група отговаря за изготвянето на препоръки относно начините за по-добро прилагане на принципите на субсидиарност и на пропорционалност в работата на ЕС, като определя области на политиката, в които дейностите могат да бъдат прехвърлени или върнати на държавите членки, и търси начини за засилване на участието на регионалните и местните власти в процеса на изготвяне и изпълнение на политиките на ЕС.

Резолюция на КР — „Промяна на Регламента за общоприложимите разпоредби за ЕСИ фондовете в подкрепа на структурните реформи

Гледайте дебата между комисар Тимерманс и членовете на Европейския комитет на регионите на EBS

Снимки от пленарната сесия — галерия Flickr на КР

Лице за контакт:
Натали Вандел
тел. +32 (0)2 282 24 99
nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Споделяне: