Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионите отправят искане за силна роля в управлението на ЕС на улавянето на въглероден диоксид в земеделието, за да се избегнат рискове за продоволствената сигурност  

Улавянето на въглерод в почвата и растителния материал може да бъде основен инструмент за намаляване на емисиите, но докладчикът на КР, Лоиг Шене-Жирар предупреждава, че регионите трябва да участват в управлението на сертифицирането на ЕС, за да се гарантира, че проектите са адаптирани към местните нужди и не застрашават продоволствената сигурност в Европа.

Местните и регионалните власти следва да бъдат в центъра на управлението на сертифицирането в областта на улавянето на въглероден диоксид в земеделието, за да се подкрепи разработването на проекти, съобразени с местните нужди и в съответствие с регионалните стратегии в областта на селското стопанство и селските райони. Това са основните послания на становището „Регионални стратегии за адаптиране с цел постигане на нисковъглеродно селско стопанство“ на Лоиг Шене-Жирар, председател на Регионалния съвет на Бретан, което беше прието на 153-тата пленарна сесия на КР в отговор на проекта на регламент на ЕК за сертифициране на ЕС за поглъщанията на въглерод. Новата система на ЕС за сертифициране на поглъщането на въглерод следва да отчита цялото земеделско стопанство, всички емисии на парникови газове, а не само CO2, и да включва силно социално, екологично и икономическо измерение, в противен случай съществува риск от възпрепятстване на продоволствената сигурност в ЕС.

Регионите участват пряко в разработването и изпълнението на стратегическите планове по ОСП в много държави — членки на ЕС, и допринасят за насърчаването на устойчиви практики за намаляване на емисиите на парникови газове в селското стопанство. Освен това местните и регионалните власти отговарят за прилагането на 70 % от мерките за смекчаване на изменението на климата и 90 % от мерките за адаптиране към изменението на климата. С оглед на ангажимента си по места докладчикът на КР и председател на Регионалния съвет на Бретан, Лоиг Шене-Жирар (ПЕС/Франция), призовава в своето становище „Регионални стратегии за адаптиране с цел постигане на нисковъглеродно селско стопанство“ за пълноценно участие на местните и регионалните власти в дискусията относно въвеждането на сертифициране на ЕС за улавяне на въглероден диоксид в земеделието.

Лоиг Шене-Жирарзаяви: „Приоритет за селското стопанство следва да продължи да бъде изхранването на европейците. Поради това предложението на Европейската комисия за сертифициране на въглеродните емисии, особено за селскостопанския сектор, следва да бъде регулирано и съгласувано с общата селскостопанска политика. Поради тази причина регионите са в най-добра позиция да обединяват проекти и да гарантират, че улавянето на въглероден диоксид в земеделието е от полза на първо място за хранително-вкусовия сектор, а не служи за заблуждаващи твърдения за екосъобразност на други сектори, които не полагат достатъчно усилия за намаляване на своите емисии на парникови газове.“

Докладчикът предлага да се възприеме подход, основан на признати практики за увеличаване и поддържане на въглеродното съдържание в почвите, като същевременно се допринася за опазването на биологичното разнообразие, а не подход, основан единствено на резултатите. Освен това земеделските стопани трябва да бъдат подкрепяни по отношение на цялостното намаляване на емисиите на парникови газове, без да се акцентира единствено върху въглерода.

Що се отнася до системата на ЕС за сертифициране на въглеродните емисии, в становището се посочва, че тя следва да бъде регулирана от самото начало, в противен случай би могло да се стигне до финансиализация и заграбване на земи. Промяната в земеползването също има опасност да окаже въздействие върху общото производство на храни в ЕС. Новата система не следва да ощетява най-малките селскостопански производители, както и тези, които вече са включили в работата си практики за намаляване и съхранение на парникови газове. Тя трябва да бъде последователна, прозрачна и сигурна, за да се гарантира надеждността на кредитите, отпуснати в този сектор. Рамката за мониторинг и оценка на сертифицирането трябва да бъде надеждна и достъпна, без да води до непропорционални разходи за администрация и контрол.

Допълнителна информация:

През декември 2021 г. Европейската комисия публикува съобщение относно въглеродните цикли, последвано от предложение за регламент относно сертифициране на ЕС за поглъщанията на въглерод на 30 ноември 2022 г.КР изготви становище по собствена инициатива относно „Регионални стратегии с цел постигане на нисковъглеродно селско стопанство“ с докладчик Лоиг Шене-Жирар. Европейският парламент ще измени предложението на Европейската комисия и ще гласува доклада си на пленарната си сесия през септември. Докладчик в Европейския парламент е Лидия Перейра (ЕНП/Португалия).

За връзка:

Мари-Пиер Жуглен

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Тел.: +32 473 52 41 15

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023