Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Укрепването на трансграничните обществени услуги е от ключово значение за подобряване на ежедневния живот в европейските гранични региони  

По-добрият достъп до обществени услуги за гражданите, живеещи в граничните региони на ЕС, е основният акцент в становището , изготвено от Павел Бранда (ЕКР/CZ), заместник-кмет на Радло, което беше обсъдено от членовете на Европейския комитет на регионите по време на февруарската им пленарна сесия. В становището си той изтъква предимствата на трансграничното предоставяне на обществени услуги и настоятелно призовава за по-силна правна рамка, постоянни структури като трансгранични звена за контакт, както и за финансова подкрепа по линия на инициативата REACT-EU.

Почти една трета от гражданите на ЕС живеят или работят в гранични региони, където достъпът до обществени услуги като транспорт, образование или здравеопазване, често е ограничен в сравнение с централните или столичните региони. Това важи особено за слабо населените райони със застаряващо население. Предоставянето на трансгранични обществени услуги не само би повишило качеството на живот на гражданите от двете страни на границата, но и би направило обществените услуги по-ефективни от гледна точка на разходите. В становището се подчертава, че е необходима по-силна правна рамка на равнището на ЕС, за да се даде възможност за ефективно създаване и управление на трансграничните обществени услуги. В становището също така се отправя призив към държавите членки да извършат преоценка на собствените си правни рамки по отношение на въздействието им върху граничните региони, тъй като настоящите рамки често налагат огромна административна тежест и разходи, което кара много местни и регионални власти да се откажат от плановете си.

„Достъпът до трансгранични обществени услуги допринася за намаляване на отрицателните последици, свързани с границите, и може да повиши качеството на живот на гражданите, живеещи в граничните региони. Бихме искали да видим по-конкретни мерки, които биха подобрили условията за ефективно предоставяне на трансгранични обществени услуги в Европа, като например правна рамка, структури и финансиране“ , заяви Павел Бранда (ЕКР/CZ), заместник-кмет на Радло и докладчик по становището относно „Трансгранични обществени услуги в Европа“.

Ан Сандер (FR/ЕНП), член на Европейския парламент, отбеляза: „Твърдо подкрепям трансграничните обществени услуги в Европа. Кризата с Covid-19 показа необходимостта от укрепване на съществуващите и от създаване на нови трансгранични обществени услуги в трансграничните региони, които най-много се нуждаят от тях. Те са реални стълбове на това сътрудничество между държавите членки и подобряват значително живота на европейските граждани. Почти една трета от европейските граждани живеят и работят в трансгранични региони и са изправени пред ежедневни предизвикателства, свързани с достъпа до здравеопазване, преминаването на границите, използването на транспорт, обучението, работата и дори пътуването. Това е икономическо, социално, политическо и човешко предизвикателство“.

Докладчикът препоръчва държавите членки да заделят част от своите ресурси в рамките на инициативата REACT-EU за програми за трансгранично сътрудничество, като по този начин се даде възможност за ефективно възобновяване и укрепване на трансграничното сътрудничество след кризата с COVID-19. Освен това той предлага там, където е необходимо, да се създадат стабилни, постоянни, междуадминистративни национални трансгранични звена за контакт, които биха могли да подпомогнат систематичното премахване на пречките по границите, и отбелязва, че трябва да се поддържа минимално равнище на трансгранично сътрудничество, независимо от обстоятелствата, дори по време на криза.

За да се увеличи достъпът до обществени услуги в граничните региони, Европейският комитет на регионите изразява отново силната си подкрепа за законодателни предложения като механизма за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст, който понастоящем е блокиран в Съвета на Европейския съюз. Докладчикът подчертава и ползите и потенциала на Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС), които биха могли да бъдат особено полезни в случаите, когато основните доставчици са публични органи и когато има нужда от общ бюджет и персонал.

Европейският комитет на регионите се присъедини и към Европейския трансграничен граждански алианс, стартиран от Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR), Трансграничната оперативна мисия (MOT) и Централноевропейската служба за трансгранични инициативи (CESCI) през юни 2020 г. след опита от кризата с COVID-19. Алиансът кани всички заинтересовани граждани, живеещи в граничните региони, както и всички граждани, които се интересуват от тази тема, да се присъединят към Алианса и да го подпишат на уебсайта на Европейския комитет на регионите.

Обща информация:

  • Механизмът за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст беше предложен от Европейската комисия през 2018 г. като решение за преодоляване на правните и административните пречки, възпрепятстващи трансграничното сътрудничество. При определени обстоятелства механизмът следва да позволи прилагането на законите на съседна държава в трансграничните региони. Понастоящем предложението е блокирано в Съвета на Европейския съюз;

  • Инициативата REACT-EU е част от плана на ЕС за възстановяване и е насочена към преодоляване на икономическите последици от пандемията от COVID-19. Инициативата, която влезе в сила на 1 януари 2021 г., е една от най-големите програми по линия на новия инструмент Next Generation EU и разполага със специално заделена сума в размер на 47,5 милиарда евро;

  • Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) е правен инструмент, предназначен да улеснява и насърчава трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество. Европейският комитет на регионите управлява платформата на ЕГТС , която обединява политическите и техническите представители на всички съществуващи ЕГТС, ЕГТС в процес на учредяване и членовете на експертната група, както и сдружения и други експерти и заинтересовани страни.

За контакт:

Кармен Шмидле

Тел.:+ +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Тобиас Колонко

Тел.:+ 32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Споделяне: