Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Социалното и икономическото сближаване са изложени на риск, ако в политиките на ЕС се пренебрегват отдалечените територии  

Островите, селските райони, трансграничните и планинските региони се нуждаят от специално разработени мерки, чрез които те да останат привлекателни, да се справят с неравенствата и по този начин да противодействат на своите неблагоприятни географски условия — това заявява Европейският комитет на регионите (КР) в становище, изготвено от председателя на Регионалната асамблея на Корсика.

По-голямата част от европейската земя представлява региони с постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като регионите с много ниска гъстота на населението, островите, трансграничните и планинските региони, селските райони и регионите в индустриален преход. Планинските райони например представляват 29 % от площта на ЕС, а островите имат население от над 20,5 милиона души (4,6 % от населението на ЕС). Поради спецификата си всяка от тези територии е особено нестабилна и изложена на нарастващи социални и икономически различия, на които Европейският съюз следва да обърне специално внимание, както се посочва в учредителните му договори.

Председателят на Европейския комитет на регионите Вашку Алвеш Кордейру заяви: „Осмият доклад за сближаванетопоказва, че различията в Европа се увеличават, като засягат по-специално териториите, засегнати от постоянни неблагоприятни природни или демографски условия. Политиката на сближаване играе жизненоважна роля за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европа, без да се пренебрегва нито една територия. Всички политики на ЕС с териториално измерение трябва да бъдат разработени при спазване на принципа за ненанасяне на вреда на сближаването.

Докладчикът по становището, прието на пленарната сесия на 1 декември, Мари-Антоанет Мопертуи (Франция/EA), председателка на Регионалната асамблея на Корсика, заяви: „Европейският съюз би бил в нарушение на учредителния си договор, ако не взема предвид в достатъчна степен ограниченията на териториите като островите, планинските и селските райони. Тяхното географско положение предполага допълнителни разходи за услуги като транспорт, енергетика и цифрова свързаност, които трябва да се отчитат, за да не се увеличават междурегионалните различия. Поради това Комитетът призовава нуждите на тези региони да бъдат вземани предвид при разработването на различните политики на ЕС с териториално измерение, не само на политиката на сближаване.

По време на разискването Юнус Омаржи, председател на комисията по регионално развитие на Европейския парламент, заяви: „Член 174 от Договора за функционирането на ЕС е насочен към самата цел на политиката на сближаване, като осъществяването на принципа на солидарност за постигане на равенство между всички европейски територии. Предстои още много работа и принципите, посочени в член 174, трябва и занапред да бъдат популяризирани и утвърждавани, както прави Европейският комитет на регионите, за да се преосмисли бъдещето на политиката на сближаване.

КР посочи, че досегашните усилия на Европейския съюз за насърчаване на сближаването на континента — като Териториалната програма до 2030 г. и новата Дългосрочна визия за селските райони — може да не са достатъчни. Повод за особено безпокойство са и нарастващото разделение между селските и градските райони и упадъкът на промишлените райони, тъй като допринасят за политическата поляризация — както се казва в становището — и подхранват у хората чувството, че са лишени от демократичните им права, и изострят липсата на доверие в националните институции и институциите на ЕС.

Поради това местните лидери призовават институциите на ЕС да превърнат оценките на териториалното въздействие в основен елемент от процеса на изготвяне на политиките на ЕС, по-специално за политиките като транспорта, енергетиката, единния пазар и конкуренцията, както и за изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост, приети с цел ускоряване на възстановяването от пандемията от COVID-19. Според КР неравенствата биха били преодолени по-добре чрез подобен подход, който би насърчил икономическото сближаване в Европа, като се зачита така нареченият принцип за „ненанасяне на вреда на сближаването“, предложен неотдавна от Европейската комисия.

Освен това КР насърчава държавите членки да въведат обслужване на едно гише на регионално или местно равнище за кохезионните фондове на ЕС, за да се улесни разбирането и достъпът до тези ресурси за териториите с неблагоприятни географски и демографски условия, много от които страдат от липса на работна сила както в публичния, така и в частния сектор.

Контекст:

На 30 ноември, ден преди приемането на пленарната сесия на КР, докладчикът Мари-Антоанет Мопертуи представи становището си на членовете на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. Видеозапис на заседанието може да бъде намерен тук.

Съгласно член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да намали „неравенството между нивата на развитие на различните региони“, ЕС следва да обръща „специално внимание“ на „селските райони, на районите, засегнати от индустриалния преход, както и на регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като най-северните региони с много ниска гъстота на населението и островните, трансграничните и планинските региони“.

През февруари Европейската комисия публикува 8-ия доклад за сближаването. В него са показани положителните и отрицателните тенденции в регионите, градовете и селските райони на ЕС: по-слабо развитите региони наваксват изоставането си, но много региони в преход са блокирани по отношение на развитието. Докладът показва увеличаване на различията, особено в рамките на държавите членки, които засягат непропорционално териториите със структурни неблагоприятни географски условия. През октомври КР прие своята позиция по 8-ия доклад за сближаването.

Заедно с водещите европейски сдружения на градовете и регионите КР е сред партньорите, основали #CohesionAlliance, алиансът, чиято цел е да се утвърди сближаването като основна ценност на Европейския съюз и ключова цел за всички негови политики и инвестиции. Повече информация можете да намерите тук.

За контакт:

Моника Тибери, говорител на председателя

тел.: +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Матео Милета

тел.: +32 (0)470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023