Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Социална Европа и демографски промени — основни приоритети за комисия SEDEC през 2020 г.  

Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) на Европейския комитет на регионите започна новия си мандат с обсъждане на инициативите на Европейската комисия за укрепване на социалното измерение на Европейския съюз. На заседанието от 24 февруари членовете приеха и становище, в което настоятелно се призовава за преодоляване на демографското предизвикателство на всички равнища на управление и във всички политики на ЕС. Тези две теми са сред основните приоритети в работната програма на комисия SEDEC за 2020 г.

През януари Европейската комисия публикува съобщение „Силна социална Европа за справедливи промени“ , в което се определя общата рамка за предстоящите законодателни инициативи в областта на социалната политика, като например свързаните със справедливи минимални работни заплати, европейска схема за презастраховане при безработица и обновена гаранция за младежта. Йост Корте , генерален директор на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия, подчерта необходимостта да се реагира на бързите промени, предизвикани от изменението на климата и цифровизацията, демографията (обезлюдяването) и въздействието на глобализацията. Той повдигна и въпроса за статута на работещите през платформи.

Анне Карялайнен (Финландия/ПЕС), член на Градския съвет на Керава, която по-рано през февруари в началото на новия петгодишен мандат на КР беше избрана за председател на комисия SEDEC, каза: „Реализирането на Европейския стълб на социалните права означава осигуряване на достоен стандарт на живот за всички, увеличаване на броя на работещите и предоставяне на качествени работни места, предприемане на подходящи мерки за намаляване на бедността, защита на младите хора и гарантиране на равни възможности за всички. Регионите и градовете споделят тези цели и обръщат внимание на факта, че е необходимо по-добро наблюдение на местно и регионално равнище, за да се подготвят ефективни политики“.

По-късно тази година Европейската комисия ще публикува нов доклад за въздействието на демографските промени и Зелена книга относно застаряването. В проектостановището си относно „Демографските промени: предложения за тяхното измерване и справяне с отрицателните им последици в регионите на ЕС“ КР предупреждава, че застаряването на населението в Европа, ниската раждаемост и влошаването на неравномерното разпределение на населението изискват съгласуван политически отговор на всички равнища на управление и във всички политики на ЕС. Препоръките, подготвени от докладчика Янош Адам Карачони (Унгария/ЕНП), член на Общинския съвет на Тахитотфалу, ще бъдат приети на следващата пленарна сесия на КР на 25 и 26 март.

Освен това комисия SEDEC подготвя становища относно сравнителния доклад за иновациите по региони , който предоставя сравнителна оценка на постиженията в областта на научните изследвания и иновациите в целия ЕС, и относно наскоро публикуваната Бяла книга на Европейската комисия за изкуствения интелект . Докладчици по тези становища са съответно Микел Ирухо (Испания/EA), генерален директор на дирекция за външна дейност на правителството на Навара, и Гидо Ринк (Нидерландия/ПЕС), член на Градския съвет на Емен.

Комисия SEDEC е Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура. Тя е една от шестте тематични комисии на КР.

За контакт:

pressecdr@cor.europa.eu

Споделяне :