Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионите не трябва да бъдат оставени да се справят самостоятелно с Брексит  

Местните и регионалните власти в Европейския съюз не трябва да бъдат „оставени да се справят самостоятелно“ с предизвикателствата, породени от оттеглянето на Обединеното кралство. Това заяви Европейският комитет на регионите на 17 май в резолюция, в която се изразява опасение във връзка с липсата на напредък в преговорите между Обединеното кралство и ЕС.

В единодушно приетата резолюция се изтъква, че не трябва да има „твърда“ граница на остров Ирландия. Освен това в нея се твърди, че с оглед на смекчаването на отрицателните последици от Брексит за регионалните икономики ЕС следва да запази силна политика за регионално развитие, би могъл да използва политиките в областта на селското стопанство и рибарството и може да се наложи да направи по-гъвкави правилата за държавните помощи. Комитетът на регионите също призовава Европейската комисия да направи оценка на това „дали е необходим фонд за стабилизиране на най-неблагоприятно засегнатите от излизането на Обединеното кралство от ЕС региони“.

Комитетът няма официална роля в преговорите, но някои от неговите членове и органите, които представляват, ще приемат официални позиции в рамките на своите национални правни рамки, включително и относно търговията.

Карл-Хайнц Ламберц , председател на КР, заяви: „Има опасност излизането на Обединеното кралство от ЕС на 29 март 2019 г. да създаде големи трудности за местните и регионалните власти от целия ЕС. Досега в разискванията се отделя твърде малко внимание на последиците от Брексит за регионите и градовете в цяла Европа. Тъй като бъдещите отношения на Обединеното кралство с ЕС са неясни, местните и регионалните власти изпитват затруднения по отношение на планирането. Отправната точка обаче трябва да бъде недопускането на „твърда“ граница в Ирландия и запазването на програмите на ЕС — например ЕС PEACE и INTERREG — допринесли за изграждането на мира след Споразумението от Разпети петък.“

Той допълни: „Сега е моментът да се прояви прагматизъм както в преговорите, така и по отношение на бюджета на ЕС след Брексит. Вместо това има предложения за намаляване на нашите най-важни фондове за солидарност и инвестиции — политиката на сближаване — и все още няма признаци, че социалните и селскостопанските фондове, както и тези за рибарството, ще бъдат използвани за смекчаване на последиците от Брексит.“

На 22 май председателят Ламберц и представителите на петте политически групи в КР ще посетят Дъблин, а на 23 май ще отидат в Северна Ирландия, за да се срещнат със Сдружението на местните власти и местните предприятия, както и да се посетят границата.

Според проучване на КР на неговите членове и друго проучване, проведено с Европалати, на по-широк набор от местни и регионални власти и търговски палати в целия ЕС след самото Обединено кралство се очаква Брексит да окаже особено тежко икономическо въздействие върху Ирландия. Проучванията — и възложеното от КР академично проучване — установиха, че други особено уязвими региони се намират в Германия, Нидерландия, Белгия и Франция. Работата на КР също показва, че повечето от регионите до момента не са успели правилно да оценят възможното въздействие на излизането на Обединеното кралство от ЕС, по-конкретно поради несигурността около преговорите и бъдещите отношения между Обединеното кралство и ЕС.

Съпоставянето на последиците от Брексит от КР е в резултат на неговия ангажимент, изложен в приетата през март 2017 г. резолюция, да „засили диалога с местните и регионалните органи на управление, които в най-голяма степен са засегнати от този процес, за да предостави на преговарящия от страна на ЕС пълна картина на променящата се ситуация на местно и регионално равнище“.

Информация за редакторите:

ВРезолюцията относно последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз за местните и регионалните власти в ЕС, приета от КР на 17 май с изменения, се разглеждат редица икономически, социални и политически въпроси, свързани с очакваното излизането на Обединеното кралство от ЕС. Сред тях са положението на гражданите на ЕС в Обединеното кралство и на британските граждани в ЕС, за които КР настоява „да се гарантира, че бъдещите промени в политиката в държавите — членки на ЕС, или в Обединеното кралство няма да изложат на риск тези права“. Тези права включват „правото на здравеопазване и взаимното признаване на социалноосигурителните вноски“. В резолюцията изрично се подчертават икономическите въпроси, свързани с пристанищата, Гибралтар и „най-отдалечените региони“ на ЕС, чиято „огромна зависимост“ от британската икономика може да наложи „специални мерки“. В резолюцията също така се разглежда и възможният характер на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство. В нея се прави предложение за това, че местните и регионалните органи на управление на Обединеното кралство биха могли да участват в програми за сътрудничество по същия начин, както съответните органи в Норвегия и Исландия, и че някои от съществуващите механизми на ЕС — например макрорегионалните стратегии и Европейските групи за териториално сътрудничество — биха могли да се използват за улесняване на сътрудничеството с градовете и регионите в Обединеното кралство. Това би било част от едно „амбициозно споразумение“, в което се установява „истинско партньорство между ЕС и Обединеното кралство, включващо, но без да се ограничава до, търговски и икономически отношения“. Освен това в нея се отбелязва, че градовете и регионите в ЕС-27 „имат интерес“ Обединеното кралство да има възможност да участва в определени програми — „по-специално в областта на образованието, културата, научните изследвания, иновациите“ — и да си сътрудничи със съответните агенции на ЕС, както и от поддържането на „тясна връзка с оглед на сигурността, управлението на границите и миграцията“. Комитетът на регионите, който създаде интергрупа за най-непосредствено засегнатите от Брексит региони, заявява своята убеденост, че „КР е в най-добра позиция да разработи и въведе институционални механизми за насърчаване на редовни консултации и взаимодействие с органите на местно управление и децентрализираните парламенти и събрания в Обединеното кралство“.

• В резолюцията се развива по-ранна позиция, приета от КР през март 2017 г., след изказване на главния преговарящ на ЕС — европейския комисар Мишел Барние — и дебат с него. През изминалите 14 месеца КР проведе редица изследвания на своите членове, местните и регионалните власти и местните търговски палати и освен това възложи проучване на последиците от Брексит за регионалните икономики. В допълнение на 30 ноември той проведе двучасов дебатдебат относно Брексит и осъществи политически консултации със съответните политически партньори в Англия и Уелс, Шотландия и Северна Ирландия, както и обсъждания в рамките на ЕС-27.

• Въпросите, които КР желае да бъдат разгледани по време на преговорите между Обединеното кралство и ЕС, са изброени в резолюцията на асамблеята от март 2017 г. заедно с общото настояване, че „нито едно споразумение между ЕС и трета държава не може да бъде по-добро от членството в ЕС“. Комитетът на регионите призова за „временни споразумения, така че да се намали до минимум нарушаването на нормалното функциониране на настоящите дългогодишни проекти в областта на НИРД, а оттам и на отрицателните последици за местните икономики“ и за това, „че следва да се обърне специално внимание на намирането на решения за смекчаване на последиците за всички засегнати региони и местни органи“. Той желае да бъде изяснено „дали текущите енергийни проекти на Обединеното кралство, по-специално тези, които са започнати от местните и регионалните власти или са насочени към тях и които са насочени към намаляване на емисиите на CO2 и осигуряване на устойчива енергия, ще могат да продължат да бъдат финансирани от Механизма за свързване на Европа, ЕФСИ и ЕИБ“. Във връзка с програмите на ЕС за младежта, образованието и НИРД КР призова преговарящите страни „да обмислят подходящи решения чрез така наречения подход към „партньорски страни“, който дава възможност за участие на трети държави в тези програми въз основа на двустранни споразумения с ЕС“. Освен това той посочи, че оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС би могло да бъде „възможност за изграждане на по-справедлив, по-добър и по-приобщаващ ЕС“ и „възможност за провеждане на задълбочена реформа в бюджета на ЕС, като се вземат предвид нуждите на местните и регионалните власти“.

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне: