Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионите и градовете обединяват усилията си с УЕФА за насърчаване на регионалните инвестиции на ЕС в спорта  
Photo gallery | Twitter: #CohesionAlliance

Европейският комитет на регионите (КР) и УЕФА обединиха усилията си за подобряване на достъпа до европейското финансиране на спорта. Двете организации изтъкнаха значението на регионалните инвестиции на ЕС – политиката на сближаване на ЕС, за подкрепата на регионите в областта на спортната дейност на местно равнище и тяхната роля за насърчаването на териториалното сближаване в цяла Европа. Това беше посланието на съвместна декларация, подписана от Карл-Хайнц Ламберц и първия вицепрезидент на УЕФА Карл-Ерик Нилсон, по време на конференция на високо равнище, която се проведе днес в Брюксел.

В проявата се включиха участници от институциите на ЕС, включително комисар Тибор Наврачич, и представители от всички 55 национални футболни асоциации, членуващи в УЕФА. На конференцията беше изтъкнато значението на европейското финансиране на спорта в контекста на #CohesionAlliance (Алиансът за сближаване), общоевропейска коалиция, обединяваща онези, които са убедени, че политиката на сближаване трябва да продължи да бъде стълб на бъдещето на ЕС.

Председателят на Европейския комитет на регионите Карл-Хайнц Ламберц заяви: „Споделяме същата цел като УЕФА: укрепване на сближаването и солидарността в Европа. Инвестициите в спорта имат възвращаемост, тъй като допринасят за здравето, социалното приобщаване, туризма и икономическото развитие. Затова е от решаващо значение Европа да продължи да предоставя достатъчно средства по линия на политиката на сближаване, за да даде възможност на всички региони и градове да предоставят достойна спортна инфраструктура. Като поддръжници на #CohesionAlliance знаем от първа ръка, че структурните фондове на ЕС могат да доведат до реална промяна, осигурявайки по-здравословен и по-добър начин на живот за нашите общества.“

Първият вицепрезидент на УЕФА Карл-Ерик Нилсон, който подписа #CohesionAlliance на 20 март т.г., подчерта: „УЕФА вярва в значението на спорта и всяка година дава невероятен принос посредством своята програма за подпомагане ХЕТТРИК . Тази програма подпомага значителни инфраструктури и спортни дейности в цяла Европа. Но усилията на УЕФА трябва да бъдат подкрепяни от целево финансиране от страна на ЕС, особено що се отнася до местното равнище. Инвестициите в спорта означават инвестиции в бъдещето на Европа. Спортните организации, националните органи и институциите на ЕС трябва да работят заедно, за да използват пълноценно всички налични възможности за финансиране.

Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви: „Спортът има уникален потенциал да ни помага да преодоляваме големите предизвикателства, пред които са изправени нашите общества и да насърчава развитието на градовете и регионите. За да използваме пълноценно този потенциал, трябва да намерим начини да впишем спорта в нашите действия в различни области на политика. По-специално трябва да го включим по-ефективно в местните и регионалните стратегии, като се опираме на специфичните за отделните региони и градове силни страни и амбиции.“

В съвместна декларация, подписана от председателя Ламберц и първия вицепрезидент Нилсон, КР и УЕФА изтъкват, че:

Спортът има важен принос за постигането на стратегическите цели на политиката на сближаване на ЕС и целите за устойчиво развитие.

Предложението на Европейската комисия да удвои финансирането на Еразъм в следващия дългосрочен бюджет на ЕС (който ще обхване периода 2021 – 2027 г.) и вниманието, отделено на спорта на местно равнище, доброто управление и почтеността в спорта, представляват стъпка напред, която заслужава да бъде приветствана.

Понастоящем липсата на спортни политики и на инфраструктура за практикуване на спортни дейности на местно равнище са две от основните пречки пред свободния и равен достъп до спорт за всички граждани, включително хората с увреждания. Осигуряването на всеобщ достъп до спортни дейности е от решаващо значение за икономическото и социалното развитие и води до повишаване на общия брой хора, занимаващи се със спортна дейност.

Трябва да се отчете в по-голяма степен приносът на спорта за укрепването на икономическото развитие и насърчаването на социалното приобщаване. Регламентите, уреждащи европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондовете) и останалите европейски действия, които имат отношение към спорта, следва да подкрепят политиката в областта на спорта, включително инвестициите в материална спортна инфраструктура с цел укрепване на солидарността и просперитета с помощта на спорта.

КР и УЕФА се договарят да работят заедно в рамките на #CohesionAlliance за силна политика на сближаване, която насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване в целия ЕС в периода след 2020 г.

Неотдавна КР отправи много от тези препоръки към Европейската комисия в своето становище относно Интегриране на спорта в програмата на ЕС за периода след 2020 г. (докладчик Роберто Пела (IT/ЕНП), кмет на Валденго).

Информационна бележка

#CohesionAlliance е коалиция, обединяваща онези, които са убедени, че политиката на сближаване на ЕС трябва да продължи да бъде основен стълб на бъдещето на Съюза. В резултат от излизането на Обединеното кралство от ЕС и необходимостта ЕС да финансира нови приоритети като отбраната, сигурността и контрола по външните граници съществува опасност да бъдат намалени финансовите средства, определени за политиката на сближаване в следващия дългосрочен бюджет на ЕС — многогодишната финансова рамка , която определя максималните разходи на ЕС за периода след 2020 г.

За да се избегне това и за да се повиши информираността относно жизненоважната роля на политиката на сближаване, беше поставено началото на #CohesionAlliance, първоначално от водещи сдружения на регионите и градовете — Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR), Асамблеята на европейските региони (AER), Конференцията на европейските регионални законодателни събрания (CALRE), Съвета на европейските общини и региони (CEMR), Конференцията на периферните морски региони в Европа (CPMR), Евроградове (Eurocities), а през октомври 2017 г. и от Европейския комитет на регионите .

Алиансът отправя искане чрез бюджета на ЕС за периода след 2020 г. да се гарантира, че политиката на сближаване ще бъде по-силна, по-ефективна, видима и достъпна за всички региони в Европейския съюз. От лансирането ѝ декларацията на Алианса е подписана от над 8300 отделни поддръжници, 116 региона, 109 града и окръга, 50 сдружения на регионалните и местните власти, 40 членове на Европейския парламент, 35 отраслови организации на ЕС.

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :