Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионите и градовете призовават за по-силна европейска финансова подкрепа за териториите, които са най-силно засегнати от Брексит  

Националните правителства следва да включат местните и регионалните власти в разработването на мерки за смекчаване на последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Увеличаване на размера на резерва за приспособяване към последиците от Брексит от 5 милиарда евро на 6 милиарда евро; осигуряване на по-голяма гъвкавост по отношение на държавните помощи и включване на местни и регионални представители в процесите на разработване и управление на новия инструмент – това са основните искания, включени в становището, изготвено от Лоиг Шене-Жирар (Франция/ПЕС), председател на регион Бретан, прието на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите (КР).

Европейската комисия предложи бюджет от 5 милиарда евро за този инструмент, предназначен за оказване на подкрепа на предприятията, регионите и местните общности, които са най-силно засегнати от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. В становището, прието от Пленарната асамблея, КР приветства създаването на резерва като осезаем израз на вътрешноевропейската солидарност, която има за цел да допринесе за икономическото, социалното и териториалното сближаване. Комитетът обаче подчертава, че местните и регионалните власти трябва да бъдат поставени в центъра на този нов финансов инструмент, тъй като последиците от Брексит се различават значително в отделните региони.

Докладчикът Лоиг Шене-Жирар (Франция/ПЕС) , председател на регион Бретан, заяви: „ За щастие повечето региони с тесни връзки с Обединеното кралство не чакаха миналия декември и финализирането на Брексит, за да предвидят последиците от него, но досега се чувстваха изоставени. Време е Европейският съюз да покаже, при това бързо, че е готов да защити своите граждани и региони. Въпреки това се опасявам, че сумата от 5 милиарда евро, определена на европейско равнище, ще бъде недостатъчна. За да бъде истински ефективен, този резерв трябва да бъде насочен и към регионалното равнище. От съществено значение е да получи регионален аспект, тъй като не става въпрос само за възстановяване на щетите, причинени от Брексит, но и за подкрепа на преустройството и оформянето на нови възможности, по-специално чрез професионално обучение.

Лоиг Шене-Жирар е и председател на контактната група „КР-Обединено кралство“ , създадена през 2020 г., за да гарантира продължаването на политическия диалог между двата бряга на Ламанша.

Членът на Европейския парламент Паскал Аримон (Белгия/ЕНП) , докладчик относно резерва за приспособяване във връзка с Брексит, се присъедини към пленарния дебат, като подчерта, че „ трябва да гарантираме, че помощта, предлагана от Европейския съюз, достига до най-засегнатите от Брексит държави, региони и хора. Европейските дружества, особено МСП, които вече са засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19, не следва да плащат два пъти за кризата с Брексит. Поради това този резерв е толкова важен и трябва да бъде приет незабавно, така че да може да бъде разпределен възможно най-скоро.“

В становището си КР прави редица предложения, за да се отговори по-добре на краткосрочните и средносрочните нужди и за да се запази сближаването като основна европейска ценност:

увеличаване на бюджетния капацитет на резерва от 5 милиарда евро на 6 милиарда евро , за да се отговори по-добре на краткосрочните и средносрочните нужди;

увеличаване на средствата, предназначени за рибарството, на 1 милиарда евро и освобождаването им от правилата за държавна помощ;

изменение на критериите за разпределение за рибарството , които следва да се основават на реалната загуба, а не на дела на загубите в сравнение с целия риболовен сектор на дадена държава членка. Това би улеснило постигането на по-справедливо разпределение на финансовите средства между засегнатите европейски региони, независимо от големината на държавата членка;

— предоставяне на повече гъвкавост по отношение на държавната помощ , за да се гарантира бърз капацитет за намеса в полза на най-силно засегнатите икономически оператори. Временните договорености във връзка с COVID-19 трябва да бъдат разширени, така че да обхванат прякото въздействие от Брексит;

— да се разреши мерките за смекчаване на смущенията, причинени от излизането на Обединеното кралство от програмата „Еразъм+“, да бъдат подкрепяни финансово от резерва за приспособяване във връзка с Брексит.

Контекст:

След споразумението, постигнато от Европейския съвет през юли 2020 г., през януари 2021 г. Европейската комисия представи предложението си за резерв за приспособяване към последиците от Брексит в размер на 5 милиарда евро. Финансовият инструмент ще бъде предоставен чрез два кръга от разпределение на средства — през 2021 г. (4 милиарда евро) и през 2024 г. (1 милиарда евро). КР предлага сумата за втория транш да се увеличи от 1 милиарда евро на 2 милиарда евро.

Според предложението на Комисията най-големите бенефициери на резерва ще бъдат Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Франция и Нидерландия. Взети заедно, тези шест държави членки ще получат почти 3 милиарда евро от общо 4 милиарда евро, отпуснати през 2021 г. под формата на предварително финансиране .

През февруари 2020 г. Бюрото на Европейския комитет на регионите реши да създаде „контактна група“ за отношенията с представителите на местното самоуправление и децентрализираните администрации в Обединеното кралство, за да се гарантира, че политическият диалог с тях ще продължи след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Контактната група „КР-Обединено кралство“ се председателства от Лоиг Шене-Жирар (Франция/ПЕС).

Делегацията на КР се състои от 12 пълноправни членове и един наблюдател , избрани да отразяват на балансиран начин политическото и географското представителство в КР, както и съотношението мъже–жени. Представителите на Обединеното кралство в контактната група „КР-Обединено кралство“ се избират в съответствие със споразуменията между органите на местното управление и децентрализираните парламенти, асамблеи и правителства на Обединеното кралство.

За контакт:

Матео Милиета

тел. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023