Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Възстановяването в селските райони може да се осъществи единствено чрез съвместна работа за посрещане на техните нужди  

Селските райони представляват почти 30 % от населението на ЕС и 80 % от неговата територия, което ги прави жизненоважна част от възстановяването и развитието на Европа.

Дългосрочната визия на Европейската комисия за бъдещето на селските райони е обещаващо начало, но осъществяването ѝ ще изисква политическа воля от всички равнища на управление, заинтересовани страни и граждани, предупреди в сряда Европейският комитет на регионите.

Селските райони на Европа представляват 80 % от територията и 30 % от населението на Европа. Те са изправени пред широк спектър от предизвикателства — от застаряващо население и ниски равнища на доходите до нарастващо цифрово разделение и въздействие на изменението на климата, като всички те се изострят допълнително от пандемията и нейното по-широко влияние върху обществото и икономиката. Стратегията на Европейската комисия за подкрепа на развитието и възстановяването на тези ключови региони е дългосрочната визия за селските райони до 2040 г. и Пактът за селските райони — инициатива, която има за цел да ангажира гражданите и политическите участници на европейско, национално, регионално и местно равнище, за да направят селските райони и общности по-силни, свързани, устойчиви и проспериращи.

Като институция, която представлява милион и повече местни и регионални политици в целия ЕС, Европейският комитет на регионите (КР) е ключов фактор за осъществяването на дългосрочната визия, като направи селските територии по-силни, по-добре свързани и по-устойчиви в полза на целия ЕС. Това обаче ще бъде постигнато само чрез съвместна работа на всички — европейски, национални, регионални и местни органи, заинтересовани страни и граждани. Това е основното послание от приноса на КР към предложенията на Комисията, изложен в прието от пленарната сесия становище, изготвено от председателя на регион Андалусия Хуан Мануел Морено Бония (Испания/ЕНП).

„Местните и регионалните участници са от съществено значение за прилагането на Пакта за селските райони. Селското стопанство, мобилността, цифровата свързаност и енергията от възобновяеми източници са стратегическите области, в които трябва да се подкрепя развитието на селските райони, като се има предвид техният потенциал да предоставят практически решения и средства в помощ на ограничаване на обезлюдяването, улесняване на приемствеността между поколенията и създаване на социални и икономически възможности, свързани със Зеления пакт. Жените и младите хора трябва да бъдат в центъра на този процес. Считаме също така, че е необходимо опростяване на европейските фондове, подобряване на начина, по който те се съчетават, и промяна към модел на множество фондове, който да интегрира селските райони във всички политики “, заяви докладчикът Морено Бония.

В становището , прието на пленарната сесия, се подчертава спешната необходимост от представяне на конкретни предложения за незабавни действия, придружени от ресурси и количествени цели, за да се подкрепи дългосрочната визия и да се гарантира ефективното ѝ изпълнение. Освен това членовете на КР призоваха всички равнища на управление да приведат всички бъдещи политически и законодателни инициативи в съответствие с потребностите и реалностите на селските райони — процес, наречен „проверка на въздействието върху селските райони“.

Дубравка Шуица , заместник-председателка на Европейската комисия, отговаряща за демокрацията и демографията, се присъедини към пленарния дебат относно бъдещето на селските райони в Европа заедно с комисаря по въпросите на земеделието Януш Войчеховски . Г-жа Шуица подчерта, че КР е първата институция на ЕС, която приема официално становище относно дългосрочната визия, и посочи, че „ само чрез съвместни действия можем да дадем нов импулс на селските райони да се развиват като привлекателни, жизнени и динамични места . В дългосрочната визия за селските райони се призовава за решения, съобразени с техните специфични нужди и предимства, с участието на териториалната изпълнителна власт и на местните общности. Пактът за селските райони, който изграждаме заедно, ще създаде правилната рамка за сътрудничество и ще допринесе за постигането на общите цели на дългосрочната визия.

Г-н Войчеховски подчерта, че „ Европейският комитет на регионите е ключов партньор в осъществяването на дългосрочната визия за селските райони. Като координира регионалните гласове от цяла Европа, Комитетът ще помогне да се гарантира, че сложността и разнообразието на регионалните нужди се разглеждат в рамките на визията. Очаквам да работя с Комитета през следващите години, за да разгърнем пълния потенциал на нашите селски райони.

Основна информация:

Европейската комисия прие своята дългосрочна визия за селските райони на 30 юни миналата година. В съобщението се очертава стратегия за укрепване на селските райони в Европа, които да станат по-силни, свързани, устойчиви и проспериращи до 2040 г. За 2021 г. и 2022 г. са планирани няколко действия. Дългосрочната визия съответства на основните искания на КР като всеобхватна програма за селските райони, план за действие, включване на въпросите, свързани със селските райони, във всички политики на ЕС, въвеждане на подход за проверка на въздействието върху селските райони. Освен това дългосрочната визия е предназначена да допринесе за Конференцията за бъдещето на Европа.

На 20 декември Европейската комисия стартира Пакта за селските райони — инициатива, включена в дългосрочната визия, която има за цел да мобилизира публичните органи и заинтересованите страни да предприемат действия във връзка с нуждите и стремежите на селските общности. Тя ще осигури обща рамка за ангажиране и сътрудничество между заинтересованите страни на европейско, национално, регионално и местно равнище. КР ще допринесе активно за Пакта за селските райони и ще разработи предложения за изпълнението на визията в краткосрочен и дългосрочен план.

Писмото относно стартирането на пакта, изпратено от Европейската комисия, може да бъде прочетено тук .

От 2016 г. насам Европейският комитет на регионите (КР) работи в сътрудничество с Европейския парламент (ЕП) и заинтересовани страни за повишаване на осведомеността относно специфичните потребности и потенциала на тези райони. Повече информация може да бъде намерена на уебстраницата на Комисията по природни ресурси и на уебстраницата на КР „Сближаването — нашата основна ценност“ .

Тук може да бъде гледана видеопрезентация . Заинтересованите журналисти могат да получават сурови интервюта при поискване. Пресслужбата може да улесни контактите с интервюираните.

За контакт:

Матео Милета

тел. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Споделяне :