Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Според всички европейски региони и градове мерките за възстановяване трябва да отчитат свързаните с пола въпроси  

Можем да доближим Европа до гражданите, като подкрепяме жените у дома, на работното място и в политиката

Европейската стратегия за равенство между половете би трябвало да отчита и въздействието на пандемията от COVID-19, подчерта Европейският комитет на регионите (КР) в свое становище , прието на пленарната сесия на 14 октомври. В управлението на стратегията на Европейския съюз, озаглавена „Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете“ , трябва да участват местните и регионалните власти, тъй като те, чрез своите специфични правомощия, имат ключова роля и могат да бъдат основни действащи лица в прилагането на практика на равенството между половете, заяви КР.

COVID-19 обостри още повече вече съществуващите неравенства, по-специално неравенството между половете. В годишния барометър на КР за състоянието на регионите и градовете за 2020 г., представен на 12 октомври, се подчерта увеличаването на броя на докладваните случаи на домашно насилие по време на ограничителните мерки, въпреки че все още няма сравним набор от данни за целия ЕС. В някои държави, като например Литва, се отчете увеличение на домашното насилие с 20 % за период от три седмици. На телефонния номер за спешни случаи на домашно насилие в Испания са получени 18 % повече обаждания през първите две седмици на ограничителните мерки. Регионалните власти в Испания разпространиха ръководство за жени — жертва на насилие, основано на пола, докато стоят у дома. Местните власти в Амстердам, в координация с националното правителство, създадоха система, чрез която жертвите на домашно насилие могат да се свържат с аптеката си, като използват кодовата фраза „маска 19“.

„Жените са изложени в по-голяма степен на последиците от настъпилата в резултат на пандемията икономическа криза. Ето защо това обстоятелство трябва да бъде напълно отчетено в плановете за възстановяване и устойчивост, които ще стартират следващата година. Освен това в становището предлагаме да се вземе предвид постигането на равенство между половете в рамките на европейския семестър и в доклада за върховенството на закона“, подчерта Консепсион Андреу Родригес (Испания/ПЕС), министър-председател на автономна област Ла Риоха.

В препоръките си местните и регионалните власти призоваха да бъдат признати за стратегически партньори при разработването, изпълнението и мониторинга на стратегията на ЕС за равенство между половете. В становището се отбеляза, че стратегията е незавършена, тъй като е изготвена и публикувана преди кризата с COVID-19, и се призова за оценка на начина, по който кризата допълнително подчерта съществуващите неравенства между жените и мъжете.

КР посочи, че работниците в определени сектори на заетостта бяха силно изложени на рисковете от пандемията и ще се нуждаят от по-силна социална закрила, по-безопасни условия на труд и по-добро възнаграждение. Тъй като повечето работници в тези сектори са жени, въздействието на пандемията следва да бъде разгледано и в европейската стратегия за равенство между половете . В контекста на новата ситуация, свързана с пандемията, следва да се разгледат и въпроси като основаното на пола насилие, което се засили в условията на изолация, трудностите, с които се сблъскват много жени в целия ЕС при съчетаването на работата от дома с отговорностите за полагане на грижи, както и фактът, че жените бяха на предна линия по време на пандемията (в качеството си на здравни и детски работници, полагащи грижи за възрастни хора домашни работници и работници в сектора на търговията на дребно).

Местните и регионалните власти призовават за структурираното си приобщаване към мрежата на ЕС за превенция на насилието, основано на пола, и за участие в комуникационната кампания за повишаване на осведомеността, която ще бъде стартирана на равнището на ЕС — кампания, която Комитетът счита за жизненоважна за борбата със стереотипите, свързани с пола. Те призовават и за подходящо финансиране на политиките за равенство между половете чрез програми, подкрепяни от дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2020—2027 г.

„Жените трябва да бъдат в основата на възстановяването на Европа и на дебата за нейното бъдеще. Въпреки че лидерската ни позиция е от съществено значение, все още сме изправени пред голям дисбаланс между половете при вземането на решения“, заяви г-жа Андреу Родригес на 15 октомври по време на семинар на тема „Пътят към равенството между половете в политиката“ . Докладчикът представи основните моменти от становището на КР и последните данни за участието на жените в политиката. Бяха обсъдени необходимите стъпки и идеи за действия за преодоляване на неравенството между половете. Редица млади политици на изборни длъжности споделиха опита си на местно и регионално равнище в областта на равенството между половете и демокрацията на равенството. Семинарът беше организиран в рамките на Европейската седмица на регионите и градовете — ежегодна проява, по време на която градовете и регионите демонстрират способността си да създават растеж и работни места, да прилагат политиката на сближаване на Европейския съюз и да доказват значението на местното и регионалното равнище за доброто управление в Европа.

Една от областите, които пораждат най-много тревоги по отношение на неравенството между половете, е политиката . Понастоящем на европейската политическа сцена има един милион местни и регионални служители на изборни длъжности, но само около 30% от тях са жени. Според проучване, посветено жените в политиката , на Съвета на европейските общини и региони, публикувано през 2019 г., само 29% от местните съветници в Европа са жени, а делът на жените кметове е два пъти по-малък — 15%. На регионално равнище жените, стоящи начело на регионални асамблеи, са много по-малко (18%), отколкото жените, членове на тези асамблеи (31%). В рамките на самия Комитет на регионите жените представляват едва 23% от членовете — факт, който подчертава очевидното неравенство между половете на регионално и местно равнище в представителството на жените, което трябва да бъде преодоляно.

Констатации на Годишния барометър за състоянието на регионите и градовете:

За контакт:

Виолета Войеводска

тел.: +32 (0)2 282 2289

мобилен телефон: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Периодът на кризи трябва да стимулира усилията за равенство между половете
Периодът на кризи трябва да стимулира усилията за равенство между половете
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-NO-PLACE-ANYWHERE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Violence against women has no place anywhere!
Violence against women has no place anywhere!
25.11.2022