Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Опазването на биологичното разнообразие трябва да бъде основен принцип на Плана на ЕС за възстановяване  

В това интервю Роби Бивер (LU/ПЕС) , член на Общинския съвет на Бетембург, отговаря на пет въпроса относно значението на биологичното разнообразие за предотвратяване на избухването на нова пандемия, за справяне с изменението на климата и за постигане на по-голяма устойчивост чрез Плана на ЕС за възстановяване. Роби Бивер е докладчик по становището относно Биологичното разнообразие на градовете и регионите след 2020 г. , което предстои да бъде прието на следващата пленарна сесия през октомври. Становището представя приноса на местните и регионалните власти към стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. , представена от Европейската комисия на 20 май 2020 г. Освен това КР ще отстоява ключовата роля на местните и регионалните власти за опазването на биологичното разнообразие на 15-ата конференция на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие ( COP15 към КБР на ООН ), която ще се проведе от 17 до 30 май 2021 г. в Кунмин, Китай.

Пандемията от COVID-19 промени политическия дневен ред навсякъде по света. Как епидемията се отрази на работата Ви като докладчик по становището относно биологичното разнообразие след 2020 г.?

COVID-19 действително повлия на становището относно биологичното разнообразие. Пандемията повиши осведомеността по този въпрос не само сред експертите, но и сред гражданите. Те вече разбират, че такива бедствия най-често се дължат на неадекватното и порочно използване на биологичното разнообразие като ресурс за собствените егоистични желания на човечеството. Освен това хората си дадоха сметка, че здравите екосистеми с непокътнато биологично разнообразие са гаранция за нашето здраве и съдба. Произходът на около 80 % от болестите с крие в дивата флора и фауна и предаването им от екзотични животни на хора става все по-вероятно. Поради това от решаващо значение е да опазим природата и биологичното разнообразие заради самите нас. От този баланс зависи собственото ни здраве.

Ще играе ли роля биологичното разнообразие в периода след кризата с COVID-19 и в Плана на ЕС за възстановяване?

Да, разбира се. В периода след COVID-19 на преден план трябва да бъдат изведени човешките ресурси и публичните инвестиции. Тези политики ще създадат многобройни „зелени“ работни места и ще подобрят значително природната среда и издръжливостта на екосистемите. Биологичното разнообразие играе решаваща роля за благосъстоянието на хората и в толкова много други области. Обръщането на кривата на загубата на биологично разнообразие трябва да се превърне в ключов принцип при разпределянето на ресурсите посредством всички важни финансови планове, като Плана на ЕС за възстановяване. Не можем да се върнем обратно към толериране или дори субсидиране на дейности, които подкопават нашето здраве, осигуряването на нашето продоволствие и поминък чрез влошаване или разрушаване на нашите ценни екосистеми и техните функции. Това означава мобилизиране на достатъчно ресурси за пряко или косвено насърчаване на действията в областта на биологичното разнообразие на всички равнища на управление, опростяване на процедурите за повишаване на достъпността на финансирането и превръщане на биологичното разнообразие в неподлежаща на договаряне ценност в политическите и икономическите дейности във всички сектори. Изглежда, че осведомеността относно опазването и възстановяването на екосистемите се е увеличила значително и гражданите във все по-голяма степен очакват инвестиции биологичното разнообразие. Местните и регионалните власти са в най-добра позиция да прилагат тези политики и да мобилизират гражданите.

Как бихте обобщили пред европейския комисар, отговарящ за околната среда, Виргиниюс Синкявичюс основните елементи от становището на КР, по което работите, в сравнение със стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.?

Смятам, че стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г., публикувана от Европейската комисия, е амбициозна. Необходими са обаче повече и по-бързи действия за справяне с тази световна криза в областта на биологичното разнообразие и се нуждаем от подходящи инструменти и достатъчно ресурси за възстановяване на нашите екосистеми. Биологичното разнообразие не трябва по никакъв начин да бъде жертва на „старомодни“ икономически съображения и следва да бъде двигателят на Плана на ЕС за възстановяване. Комисията следва да използва пълния потенциал и уникалната позиция на местните и регионалните власти за подпомагане на прилагането на новата стратегия за биологичното разнообразие за 2030 г.

На 30 септември в Ню Йорк ще се проведе среща на върха на ООН относно биологичното разнообразие. Това ще бъде ключова световна проява, с цел да се демонстрира амбиция с оглед на приемането на ефективна рамка за биологичното разнообразие за периода след 2020 г. по време на 15-ата конференция на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие. Какви са основните послания, които бихте искали страните по Конвенцията на ООН да отнесат със себе си?

Въпреки нарастващото признание на ключовата роля на поднационалното равнище на управление за обръщането на кривата на загубата на биологично разнообразие, в рамките за глобално управление все още липсват официално признание и вертикално сътрудничество. Освен това местните и поднационалните власти трябва да бъдат привлечени за участие във всяка стъпка и на всяко равнище от процеса на управление на биологичното разнообразие както в глобален, така и в национален мащаб. Това означава:

1) всеки национален план да очертава по възможност поднационален план за органите на управление на поднационално равнище;

2) осигуряване на мобилизирането на достатъчно ресурси, което означава включване на поднационалните равнища на управление в събирането и разпределението на ресурсите;

3) включване на поднационалните власти в разработването и прилагането на механизми за мониторинг, оценка и обратна връзка;

4) гарантиране на дългосрочен подход за интегриране на биологичното разнообразие, основаващ се на вертикално и хоризонтално сътрудничество;

5) отреждане на ясна роля на поднационалните власти в сближаването на биологичното разнообразие с други програми (напр. За климата, целите за устойчиво развитие);

6) укрепване на съюзите и мрежите, които подкрепят поднационалните власти.

Представете си, че след гласуването на Вашето становище през октомври се връщате у дома и трябва да обясните на децата в училище какво сте правили в Брюксел. Какво бихте им казали?

Бих казал, че помогнах на влиятелни хора да разберат значението на околната среда и необходимостта да опазим нашите растения и животни. Целта е да гарантираме, че те, техните деца и внуци могат да се радват на красотите на нашата планета по устойчив начин. Ще им кажа, че се опитах да допринеса за опазването на биологичното разнообразие и възстановяването на нарушените екосистеми, както и че „турбокапитализмът“ е погрешен път, тъй като не предоставя никакви гаранции за природата и качеството на живота в бъдеще.

Обща информация

Миналогодишното проучване на Евробарометър 481/2019 показва, че гражданите на ЕС са все по-загрижени за състоянието на природата. Преобладаващото мнозинство от европейците (96 %) заявиха, че носим отговорност да се грижим за природата и че това е от съществено значение за справяне с изменението на климата. Според неотдавнашна оценка на териториалното въздействие 61 % от регионите на ЕС ще бъдат много силно засегнати от рамката за биологичното разнообразие след 2020 г.

КР работи в партньорство с Консултативния комитет за поднационалните власти и биологичното разнообразие към Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и други ключови организации и заинтересовани страни като ICLEI (Международната асоциация на органите на местното самоуправление за устойчиво развитие) и Regions4 за изразяване на позицията на градовете, регионите и всички други видове органи на поднационално управление в глобалната програма за биологичното разнообразие с оглед на 15-ата конференция на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие през 2021 г.

За контакт с пресслужбата:

pressecdr@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023