Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Напредъкът на Източното партньорство дава основание за отпускане на допълнителни средства  
Преразглеждането на стратегията на ЕС за източните му съседи би трябвало да се превърне в повод за активизиране на усилията за стимулиране на социалната, икономическата и управленската реформа на местно и регионално равнище.

За партньорството на Европейския съюз с шест държави по източната му граница, в това число Украйна, следва да бъдат заделени значително повече средства през следващите десет години, заяви Европейският комитет на регионите на 5 декември в серия от препоръки, сред които и призив за повече усилия за разширяване на ползите от сътрудничеството отвъд националните столици. Сред редицата други конкретни предложения са и призив за създаване на академия за обучение на служители в местната и регионалната администрация и по-голяма подкрепа за местни трансгранични проекти.

Становището беше изготвено в момент, когато ЕС взема решение за бюджета за периода 2021–2027 година и в него се прави преглед на работата с шестте държави – членки на Източното партньорство: Украйна, Беларус, Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия. Като цяло становището потвърждава основателността на положените от ЕС през последното десетилетие усилия за подкрепа на осезаеми промени, които да подобрят управлението, да стимулират икономиката, да подкрепят гражданското общество и да укрепят връзките. В него се подкрепя и подходът на ЕС за инвестиране на повече време, средства и усилия в държавите, които са по-склонни да предприемат реформи, но се отправя призив за засилване на подкрепата на ЕС за реформи на местно и регионално равнище.

Докладчикът – Тадеуш Анджейевски (LT/ЕКР), член на Градския съвет на Вилнюс, заяви: „През последното десетилетие бяхме свидетели на известно преразпределяне на правомощията към регионалните и местните администрации, най-вече в Украйна, и – което е много положително – действителен стремеж към реформи и участие в инициативи на ЕС „от долу нагоре“ от страна на регионите и градовете. Пример за това е Световният конвент на кметовете , който се съсредоточава върху действия в областта на климата. Друга нова инициатива е „Кметове за икономически растеж“ , създадена специално за страните от Източното партньорство. Констатираме, че с подкрепата на ЕС органите на управление на поднационално равнище си сътрудничат с партньори от региона и тествахме успешно партньорства между градове и региони в ЕС и страни от Източното партньорство. Трябва да подкрепим тези промени, които се случват по места, в политически, финансов и технически план. Тази подкрепа следва да включва промяна на баланса в отношенията, като на градовете и регионите се отреди по-голяма роля в процеса на вземане на решения и в управлението на проектите на тяхна територия.“

Г-н Анджейевски добави: „Както и Европейската комисия, считаме, че увеличение на бюджета с 25 % е оправдано. Очевидно ЕС може да направи много, за да подобри управлението, да стимулира икономиката, да подкрепи гражданското общество и да укрепи връзките. На местно и регионално равнище дълбоки и трайни ползи биха могли да донесат промени в три направления. Едно от тях е увеличаването на инвестициите в доброто управление — например чрез академия за обучение на държавни служители. Можем да стимулираме икономическия растеж, спомагайки за подобряване на статистиката, улесняване на достъпа до програми на ЕС и подпомагане на малките предприятия. И – от опита в ЕС знаем, че увеличаването на контактите между хората и развитието на трансгранични програми носи големи социални, културни и икономически дивиденти. Трябва да инвестираме повече в разширяването на тези модели в отношенията ни с нашите източни съседи.“

В заключение той заяви: „Това са амбициозни, но все пак скромни предложения, които са добри за гражданите, предприятията, публичната администрация, демокрацията и върховенството на закона в тези шест страни. Те са добри и за гражданите и предприятията на ЕС, за външната му политика и за желанието на новата Европейска комисия за по-голяма активност в геополитически план.“

Становището на КР, озаглавено „Местните и регионалните власти, които формират бъдещото Източно партньорство“, ще допринесе за междуправителствените обсъждания, предшестващи среща на високо равнище в средата на 2020 г. КР отправи своите предложения, участвайки в консултация на ЕС със заинтересованите страни, която вече приключи. Настоящата стратегия, съсредоточена върху „20 конкретни резултата за 2020 г.“ , има четири цели: по-силна икономика, по-силно управление, по-силна свързаност и по-силно общество.

Препоръките на КР включват редица по-подробно разработени идеи, внесени или подкрепяни от местни и регионални политици в страните от Източното партньорство посредством Конференцията на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP), създадена от КР през 2011 г. Те включват доклади относно местната демокрация , икономическото развитие , енергийната ефективност , трансграничното сътрудничество , капацитета на органите на местното и регионалното управление , и партньорства между региони и между градове .

Съгласно препоръките на КР CORLEAP следва да се укрепи, за да се осигури по-голяма подкрепа за децентрализацията в страните от Източното партньорство и да се задълбочи сътрудничеството между сдруженията на местните и регионалните власти от ЕС и държавите от Източното партньорство.

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел. +32 (473) 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu