Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Декларация на председателя Ламберц относно „Състояние на Съюза 2017 г.“  

Целта за изграждане на „по-обединен, по-силен и по-демократичен съюз“, която трябва да бъде постигната в партньорство с регионите в Европа, определя правилната посока. Ясно е, че Европейският съюз и неговите институции ще постигнат тази цел само като работят съвместно с всички равнища на управление, включително местните и регионалните органи, и че това не може да се налага „отгоре“. Инициативата „Размисъл за Европа“, стартирана от нашия Комитет, допълва усилията на Европейската комисия и другите институции на ЕС да се вслушват и да работят с гражданите при определянето на бъдещето на Европа.

Председателят Юнкер също така с основание заяви, че субсидиарността и пропорционалността следва да играят водеща роля в бъдещето на нашия Европейски съюз. За да напредва успешно, ЕС трябва да работи в по-тясно сътрудничество с регионите и градовете в техните области на компетентност, особено ако желае да въведе политика в областта на околната среда, която да ни доближи към устойчива икономика с ниски въглеродни емисии, да подобри транспорта във всяка общност, да интегрира бежанците в нашите общества, да създаде достойни работни места, да допринесе за повече справедливост и да насърчи съществено социалното и териториалното сближаване, като същевременно подкрепи местните икономики. Ето защо отправяме искане Европейският комитет на регионите да бъде представляван в Работната група за субсидиарността и пропорционалността.

Целите, определени от председателя Юнкер, не могат да бъдат постигнати без подходящите ресурси. Ето защо ни е нужен по-силен бюджет на ЕС, който да отговаря на европейските амбиции. Приветстваме необходимостта от укрепване на Европейския фонд за стратегически инвестиции, но заставаме твърдо на позицията, че финансовите инструменти трябва да допълват, а не да заменят политиката на сближаване за всички региони, което върви ръка за ръка с повече гъвкавост при прилагането на Пакта за стабилност и растеж. Политиката на сближаване е израз на европейската солидарност — нещо, което според 80% от гражданите липсва в Европа.

Затова призоваваме всички, които са убедени в добавената стойност на политиката на сближаване да се присъединят към #Алианса за сближаване, който ще стартира на 9 октомври в Брюксел.

Европейският съюз не може повече да почива да лаврите си. Трябва да покажем, че той е готов да бъде по-ефективен и по-ефикасен, че е социално прогресивен и подобрява живота на всички граждани. Местните и регионалните власти са на предната линия на Европа, те разбират предизвикателствата и това, което е необходимо за преодоляването им, и са „попътният вятър в платната на Европа“. „Обединена Европа“ трябва да работи и инвестира на местно равнище и да се вслушва в него.

Гласът на местното равнище трябва да се чуе по-добре в Брюксел. Затова на 10 октомври в Брюксел ще произнеса първата си годишна реч, посветена на Състоянието на Европейския съюз: гледната точка на регионите и градовете". Речта и последващият дебат с местните лидери в ЕС ще бъдат излъчени на живо по EbS и по интернет на уебсайта на КР: www.cor.europa.eu.

За повече информация:

Следете ни: #SOTREG #EULocal #CohesionAlliance

Състоянието на Европейския съюз: гледната точка на регионите и градовете

Реч на председателя Юнкер за Състоянието на Съюза 2017 г.

За контакт:
Nathalie Vandelle

Тел. +32 (0) 2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Share: