Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
„Сближаването – обща европейска ценност“: председателят Ламберц подкрепя румънското председателство на ЕС  

Под мотото „Сближаването – обща европейска ценност“ Румъния ще ръководи председателството на ЕС в година, която ще бъде решаваща за бъдещето на нашия Съюз. Това ще стане в годината, в която ще се обсъжда следващият бюджет на ЕС и в която се очаква следващият Европейски парламент да бъде избран от гражданите на 27 вместо 28 държави членки. Румъния основателно постави сближаването, конкурентоспособността, растежа и общите ценности в центъра на своето председателство. Трябва да изградим отново ЕС въз основа на тези приоритети и да го доближим до неговите граждани. Това може да бъде постигнато само заедно, със и от нашите региони, градове и села.

Всички ние трябва да разясняваме по-категорично какво представлява и прави ЕС, и да показваме, че европейското сближаване и просперитет могат да бъдат постигнати само чрез сътрудничество. ЕС трябва да откликва по-добре на нуждите на местно равнище и да повиши ангажираността на гражданите, така че въпросите, които ги вълнуват, не само да достигат до институциите, но и да пораждат съответните действия. Нашият Комитет работи за създаването на нов начин да се гарантира, че мненията на гражданите формират непосредствено решенията на ЕС в партньорство с местните и регионалните органи на управление.

За една социална, сплотена и приобщаваща Европа са нужни инвестиции. Нашият Комитет се бори упорито, за да защити регионалните инвестиции — политиката на сближаване и развитието на селските райони, така че всички региони, богати и бедни, да могат да се ползват от тях. Съкращаването и централизирането на средствата на ЕС ще накърнят способността на регионите и градовете да укрепват териториалното сътрудничество, да създават работни места, да насърчават социалното приобщаване и да демонстрират добавената стойност на ЕС пред своите общности.

Трябва да гарантираме, че всеки законодателен акт на ЕС, съчетан с разумни инвестиции, подобрява ежедневието на хората. Трябва да укрепим европейския принцип на субсидиарност, съгласно който решенията следва да се вземат от онези, които са най-близо до гражданите. 70 % от всички закони на ЕС се прилагат от местните и регионалните органи на управление, за което те имат нужда от по-малко административни формалности и от повече самостоятелност. Техният глас трябва да се чува в по-голяма степен на равнището на ЕС, за да може той да постигне своите цели. Това не означава по-малко Европа с по-малко законодателство, а по-ефективна Европа с по-добро законодателство.

С достатъчно средства и ефективно законодателство на ЕС местните и регионалните власти могат да допринесат за справянето с изменението на климата. Градовете и регионите са тези, които екологизират нашите икономики, намалявайки замърсяването на въздуха, осигурявайки преход към устойчив транспорт и енергийно ефективни жилища и рециклирайки отпадъците. Борбата срещу изменението на климата ще се води и ще бъде спечелена от нашите региони и градове.

Тези аргументи ще бъдат в основата на Срещата на високо равнище на регионите и градовете на 14 и 15 март в Букурещ. Заедно с нашата румънска делегация, водена от нейния председател г-н Негойца, и с румънското председателство на ЕС, срещата на високо равнище под надслов „Да обновим Европа“ („ReNew Europe“) ще покаже, че регионите и градовете са в челните редици на изпълнението на целите за устойчиво развитие, които следва да се превърнат в основния дългосрочен икономически модел на ЕС. Декларацията от срещата на високо равнище ще бъде посланието на всички регионални и местни власти на ЕС към националните правителства на държавите от ЕС-27 – бъдещето на Европа се нуждае от нейните региони и градове и регионите и градовете се нуждаят от Европа. Само заедно можем да създадем по-обединена Европа на гражданите.