Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Предупредително послание от нова консултация: много правителства от ЕС изключват регионите и градовете ‎ от изготвянето на плановете за възстановяване след COVID-19  

В работата на КР и Съвета на европейските общини и региони (СЕОР) се посочва, че едва няколко държави са взели предвид приноса на местните и регионалните власти, с което се застрашава успешното изпълнение на плана за възстановяването на Европа

Резултатите от съвместната консултация бяха представени на заседанието на Комисията по икономическа политика (ECON) на Европейския комитет на регионите (КР). Членовете на комисия ECON приеха с единодушие и проектостановището относно „План за действие относно суровините от критично значение“, изготвено от Изолде Риес (Германия/ПЕС), първи заместник-председател на парламента на провинция Саарланд.

С цел да разбере до каква степен местните общности участват в изготвянето на националните планове за възстановяване и устойчивост, КР и Съветът на европейските общини и региони ( СЕОР ) проведоха консултация със сдружения на местните и регионалните власти. Представянето на националните планове на Европейската комисия е задължително, ако държавите членки желаят да се възползват от подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост — инструментът в размер на 672,5 милиарда евро, който представлява основата на инструмента за възстановяване Next Generation EU, известен още като план за възстановяването на Европа .

КР и комисия ECON се гордеят с основани на факти научни изследвания, като резултатите от тях показват, че за съжаление само малка част от държавите членки се консултират със своите местни и регионални власти при подготовката на плановете за възстановяване и устойчивост и че тези от тях, които действително вземат участие, са дори още по-малко“ . Основната пречка, посочена от респондентите, е „простата липса на готовност от страна на националното правителство, което не се опитва да включи представители на поднационалното управление “. В бъдеще е важно тази реалност да се споделя широко с институциите, които могат допълнително да насърчат участието на местните и регионалните власти в тези планове, преди да бъде представена окончателната им версия“ , подчерта Майкъл Мърфи (Ирландия/ЕНП), председател на комисия ECON и член на Съвета на графство Типъреъри.

Кристоф Руйон (Франция/ПЕС), кмет на Кулен и главен докладчик на КР по Механизма за възстановяване и устойчивост, изтъкна, че „регламентът за Механизъм за възстановяване и устойчивост съдържа декларации за намерение за включване на градовете и регионите в националните планове за възстановяване. Включването им на етапа на планиране би гарантирало ефективно използване на ресурсите по места, за да се избегнат икономически загуби от неефективно разпределение на ресурсите и съкращения, по-специално за европейските структурни фондове. Лявата ръка трябва да знае какво прави дясната. Сега на ход са съдилищата на държавите членки — те могат и трябва да постигнат по-добри резултати по отношение на прозрачността и координацията“.

Дарио Нардела , председател на Евроградове и кмет на Флоренция, който се присъедини към дискусията на кръглата маса, заяви: „Ако действаме бързо, все още можем да гарантираме, че средствата за възстановяване ще постигнат целта за възстановяване на нормалния живот на хората и осъществяване на двойния приоритет в областта на цифровизацията и околната среда на местно равнище. След като градовете бяха признати за важни партньори в регламента за плана за възстановяване, националните правителства и местните власти трябва да работят съвместно, за да предоставят неотложно ресурси на хората, които са най-силно засегнати в нашите градове.“

Драгош Пъслару (Румъния/Renew Europe), член на Европейския парламент и съдокладчик относно Механизма за възстановяване и устойчивост, заяви: „Когато за първи път започнах работа по Механизма за възстановяване и устойчивост, разбрах, че единствено чрез диалог с гражданите могат да се намерят решения. Ето защо започнах 13 консултации в държавите — членки на ЕС. Идеалният национален план за възстановяване и устойчивост следва да отразява последователно всички добри идеи. Призовавам държавите членки да направят същото. Европейският парламент се увери, че държавите членки ще проведат консултации със съответните заинтересовани страни от гражданското общество, както и с местните и регионалните власти, при изготвянето и изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост.“

Лусия Путрих , министър по европейските и федералните въпроси, провинция Хесен, заяви: „Механизмът за възстановяване и устойчивост е най-големият компонент на плана за възстановяване. Като се има предвид размерът на помощта, от особено значение е изпълнението. Сега акцентът трябва да бъде върху това да се гарантира, че парите достигат до региона и създават значителна динамика. Това означава инвестиции в конкурентоспособността, Зеления пакт, укрепването на здравната система и цифровизацията. Тези цели могат да бъдат изпълнени само ако регионите участват в разработването и изпълнението на програмите, тъй като това означава съвместно разработване с голяма близост до нуждите по места. Това е основната идея на субсидиарността и ние изрично я насърчаваме.“

КР започна обширен процес на наблюдение на прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост. Кулминацията на тази дейност ще бъде Форумът за възстановяване и устойчивост, чието първо издание е планирано за октомври 2021 г. по време на Европейската седмица на регионите и градовете.

По време на заседанието членовете на комисия ECON приеха с единодушие и проектостановището относно „План за действие относно суровините от критично значение“ . Докладчикът Изолде Риес (Германия/ПЕС), първи заместник-председател на парламента на провинция Саарланд, заяви: „Съвременните общества и икономики не могат да функционират в дългосрочен план без надеждни, сигурни, конкурентоспособни и екологосъобразни доставки на суровини. Суровините от критично значение са необходими в множество основни европейски индустрии, като например сектори на автомобилостроене, стоманодобив, авиокосмическа промишленост, информационни технологии, здравеопазване и енергия от възобновяеми източници. Зависимостта от суровини от критично значение следва да бъде намалена чрез кръгово използване на ресурсите, устойчиви продукти и иновации. Необходимо е засилване на вътрешния добив и преработка на суровини в ЕС и диверсифициране на обществените поръчки от трети държави.“ Проектостановището е насрочено да бъде гласувано на пленарната сесия на КР през март.

Комисия ECON определи Лоиг Шене-Жирар (Франция/ПЕС), председател на Регионалния съвет на Бретан и председател на контактна група „КР-Обединено кралство“ , за главен докладчик относно „Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит“ . Европейската комисия предложи бюджет от 5 милиарда евро за този инструмент , предназначен за оказване на подкрепа на предприятията, регионите и местните общности, които са най-силно засегнати от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Проектостановището ще бъде гласувано на пленарната сесия през март.

Освен това Рикардо Рио (Португалия/ЕНП), кмет на Брага, беше определен предварително за докладчик по становището по собствена инициатива „Изпълнение на целите за устойчиво развитие до 2030 г.“ Определянето подлежи на одобрение от Бюрото на КР.

Основна информация:

Съвместната консултация на КР и СЕОР събра мнения и опит на 25 организации, представляващи различни поднационални равнища на управление в 19 държави — членки на ЕС: Австрия, Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия и Швеция. Целевата консултация беше проведена от началото на ноември 2020 г. до началото на януари 2021 г.

Справка с резултатите може да се направи тук .

Механизмът за възстановяване и устойчивост е инструмент на стойност 672,5 милиарда евро (312,5 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и до 360 милиарда евро под формата на заеми), предназначен за подкрепа на държавите от ЕС при осъществяването на реформи и инвестиции, които отговарят на общите приоритети на ЕС. Механизмът за възстановяване и устойчивост е най-големият финансов инструмент, включен в Инструмента на Европейския съюз за възстановяване на стойност 750 милиарда евро, известен също като „план за възстановяването на Европа“ . За да се възползват от подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост, държавите членки следва да представят национални планове за възстановяване и устойчивост, в които се посочват реформите и инвестициите, които ще бъдат финансирани.

На 18 декември 2020 г. Европейският парламент и Съветът на ЕС постигнаха политическо споразумение относно механизма. Очаква се Парламентът да гласува по текста на пленарното си заседание през февруари, последвано от официално приемане от Съвета.

През октомври на пленарната сесия на КР беше прието становището „План за възстановяване на Европа от пандемията от COVID-19: механизъм за възстановяване и устойчивост и инструмент за техническа подкрепа“ , изготвено от Кристоф Руйон (Франция/ПЕС). Съобщението за медиите може да намерите тук .

Националните планове за възстановяване и устойчивост трябва да бъдат представени на Европейската комисия до 30 април 2021 г. Управлението на този нов инструмент е тясно съгласувано с процеса на европейския семестър за координация на икономическите политики. Вече няколко години липсата на структурирано и систематично участие на местните и регионалните власти в икономическото управление като цяло и в европейския семестър в частност е неколкократно критикувана от страна на КР. Забележките и предложението на Комитета за преглед на икономическото управление на ЕС са включени в това становище , изготвено от министър-председателя на Валония, Елио Ди Рупо (Белгия/ПЕС). Становището беше прието на пленарната сесия през декември. Съобщението за медиите може да намерите тук .

За контакт:

Матео Милиета

Тел. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023