Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните лидери към Шефчович: пандемията подчертава ключовата роля на регионалните и местните власти при оценката и преразглеждането на законодателството на ЕС, така че то да отговаря на конкретни нужди на гражданите  

Освен това регионите, градовете и селата искат да играят важна роля в управлението на инвестициите на ЕС за възстановяване, за да се гарантира, че средствата достигат до най-засегнатите от пандемията.

Кризата, предизвикана от COVID-19, подчертава необходимостта от свързване на изготвянето на политиките на ЕС с потребностите на местните общности чрез ключовата роля на политиците на изборни длъжности на местно равнище: това е посланието, изпратено днес от членовете на Европейския комитет на регионите до заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шефчович. По време на дебат в пленарна зала местните и регионалните лидери потвърдиха ангажимента си за подобряване на законодателството на ЕС чрез принос към платформата „Готови за бъдещето“ (F4F) . В резолюция с предложения за работната програма на Европейската комисия за 2022 г. членовете на КР отправят искане към Европейската комисия да гарантира, че местните и регионалните власти участват в изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ) с цел ефективно справяне с последиците от пандемията по места. Освен това те искат да се разширят ключовите мерки за гъвкавост, въведени с цел мобилизиране на европейските структурни и инвестиционни фондове по време на кризата с COVID-19.

Подобряването на правилата на ЕС е основен приоритет за местните и регионалните власти, които отговарят за прилагането на 70% от законодателството на ЕС. Регионалните и местните лидери изтъкнаха отново, че законодателството на ЕС трябва да носи най-голяма добавена стойност на местните общности и да зачита основните принципи на субсидиарност и пропорционалност. Това може да бъде постигнато само ако политици на местни изборни длъжности участват пълноценно в законодателния процес на ЕС и ако техният принос се признава и зачита в програмата за по-добро регулиране на всеки етап от изготвянето на политиките.

Председателят на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас заяви: „ Качеството на законодателството на ЕС се подобрява, когато местните и регионалните власти споделят с Комисията своя опит и знания от положението по места. С тяхно участие се повишава прозрачността и ефикасността на работата на Комисията. Активното сътрудничество с местните политици позволява да се подобри целият цикъл на политиката: разработване и изготвяне на политики, приемане, изпълнение, оценка и преразглеждане. Опитът, натрупан от местните лидери в борбата със здравните и икономическите последици от пандемията, е конкретен пример за добавената стойност, която те могат да осигурят в процеса на вземане на решения в ЕС, за да се отговори по-добре на реалните потребности на нашите местни общности.“

В речта си по време на пленарното заседание заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, Марош Шефчович заяви: „ Това, от което се нуждаем, е законодателство на ЕС, което е лесно за спазване, ефикасно и пригодно за бъдещето. В това отношение особено важна е работата на Комитета на регионите, тъй като на платформата „Готови за бъдещето“ е дадена сериозна възможност за вземане на решения по теми от особено значение за местните и регионалните власти. Например в годишната работна програма за 2021   г. са включени трансграничното здравно обслужване, обществените поръчки и качеството на въздуха – всички тези теми са предложени от представителите на Комитета. Също така се радвам, че Комитетът на регионите изгражда своя капацитет за прогнозиране. Европа се нуждае от устойчиво общество и поради това представянето на ориентирана към бъдещето гледна точка при изготвянето на политиките на ЕС изисква сътрудничество между всички институции и органи на ЕС. Въз основа на прекия принос от Комитета в нашите информационни табла за издръжливостта — нов инструмент за цялостна оценка на издръжливостта, ще бъдат включени показатели за регионалните различия.“

Основна информация:

Европейската комисия признава приноса на КР към програмата на ЕС за по-добро регулиране: ясно разграничение между отделните равнища на управление и признаване на ролята на местните и регионалните власти при изготвянето на основани на факти политики. Освен това Европейската комисия се е ангажирала да прилага активна субсидиарност и призовава за системно използване на матрицата за оценка на субсидиарността , която беше разработена от КР. Но участието на местните и регионалните власти в процеса на вземане на решения в ЕС би могло да се засили допълнително и да се превърне в структурирано и интерактивно упражнение, например със систематични оценки на териториалното въздействие и консултации, които са по-добре съобразени с местните и регионалните власти.

Като основен инструмент на програмата на ЕК за по-добро регулиране платформата F4F има за цел да опрости и модернизира законодателството на ЕС с цел по-добро справяне с бъдещите предизвикателства, като същевременно се намали бюрокрацията. С трима председатели на комисии в управителния орган на платформата и мрежата от регионални центрове като подгрупа на платформата КР присъства в платформата и на двете равнища на преразглеждане и оценка на съществуващото законодателство на ЕС. Следователно КР представлява не само местните и регионалните власти, но и гражданите и предприятията, които прилагат правото на ЕС ежедневно. През март по време на последната сесия на F4F трима председатели на комисии на КР бяха определени за докладчици: Марк Шпайх (Германия/ЕНП) , държавен секретар по федерални, европейски и международни въпроси на провинция Северен Рейн-Вестфалия и председател на Комисията в КР по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи ( CIVEX ) е докладчик за законодателството за обществените поръчки с акцент върху електронните обществени поръчки; Анне Карялайнен (Финландия/ПСЕ) , член на Градския съвет на Керава, председател на Комисията в КР по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) е докладчик за директивата INSPIRE – Инфраструктура за пространствена информация в Европа, която установява общи стандарти за описание и споделяне на пространствени данни като природни рискови зони, транспортни мрежи или разпределение на населението; Улрика Ландергрен (Швеция/RE) , съветник в шведската община Кунгсбака и председател на Комисията на КР по природни ресурси (NAT) е докладчик за трансграничното здравно обслужване.

Накрая, но не на последно място, КР допринася за втория прогнозен доклад на Европейската комисия с информация, събрана от своите мрежи и от годишния барометър на местно и регионално равнище, за да гарантира, че реалностите по места и поднационалната гледна точка са отразени в глобалните перспективи на ЕС.

Субсидиарността гарантира, че ЕС може да предприема действия само когато е по-ефективен от националните, регионалните или местните равнища за решаване на определени въпроси. Целта е да се гарантира, че има достатъчно добавена стойност във всички действия на ЕС. Концепцията за активна субсидиарност е нов начин на работа, който доразвива традиционния подход към субсидиарността. Тя насърчава всички институционални, национални и поднационални участници да допринасят конструктивно за подобряването на добавената стойност на законодателството на ЕС през целия цикъл на определяне на политиките. Подходът на активна субсидиарност беше предложен от КР по време на работната група по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и принципа „правим по-малко, но по-ефективно“ и възприет в съобщението на Европейската комисия относно принципите на субсидиарност и пропорционалност от октомври 2018 г.

Принос на КР за Конференцията за бъдещето на Европа .

За контакт:

Мари-Пиер Жуглен

Мобилен телефон: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023