Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейският комитет на регионите подкрепя Плана за действие за европейската демокрация като част от „процес на създаване на нова демократична инфраструктура“  

Европейският съюз трябва да създаде „нова демократична инфраструктура“, за да гарантира свободни и честни избори, да подобри медийния плурализъм и да насърчи ангажираността на гражданите“, заяви Европейският комитет на регионите на 30 юни. В препоръките, насочени към укрепване на демокрацията, равенството и зачитането на правата на човека, общинските и регионалните лидери подчертаха, че поднационалните правителства могат да играят важна роля за насърчаване на медийната грамотност, критичното мислене и прозрачността в политическите кампании, както и за подкрепата на участието на гражданите в политиката.

В препоръките се съдържа одобрение на Плана за действие за европейската демокрация , представен от Европейската комисия през декември 2020 г., в който се определят редица инициативи, често от незаконодателен характер, насочени към защитата и развитието на европейската демокрация в цифровата ера. КР обаче разкритикува плана за това, че в него не се изтъква в достатъчна степен потенциалният принос на местните и регионалните власти за подобряване на състоянието на европейската демокрация.

В изказването си пред членовете на КР на пленарната им сесия на 30 юни Вера Йоурова , заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за ценностите и прозрачността, приветства становището на КР, заявявайки: „Демокрацията не може да се счита за даденост. Цифровата ера изисква да направим преглед на начините за насърчаване и защита на демокрацията. Необходими са подход, обхващащ цялото общество, и международно сътрудничество: координирани усилия на правителствата, включително местните и регионалните власти, гражданското общество, изследователите и проверителите на факти, частния сектор, медиите и самите граждани Приветствам приноса на Комитета на регионите във връзка с Плана за действие за европейската демокрация и идеите за това как местните и регионалните власти могат да ангажират своите граждани, да гарантират свободни и честни избори, да укрепват медиите и да противодействат на дезинформацията. Предлагаме също така възможности за финансиране, които подкрепят превръщането на политиката в действия на местно и регионално равнище, като например текущите покани за представяне на предложения за побратимяване на градове и мрежи от градове по програмата „Граждани, равенство, права и ценности“.

Вашку Кордейру (PT/ПЕС), първи заместник-председател на Европейския комитет на регионите и член на регионалния парламент на Азорските острови, заяви: „Нашият съюз може да бъде само Съюз на споделени и зачитани ценности. Местните и регионалните власти, както и техните лидери на изборни длъжности, играят важна роля не само за опазването и зачитането на демокрацията, но и за нейното насърчаване. Човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и правата на човека: това са не само ценностите, на които е основан нашият Съюз, но и много ясен начин за оценка, във всяка общност и страна в Европа, дали делата отговарят на думите.“

Александра Дулкиевич (PL/ЕНП), кмет на Гданск и докладчик на КР относно Плана за действие за европейската демокрация , заяви: „Гражданското образование за демокрация е ваксината за оцеляването на нашата европейска общност на ценности. Не трябва да допускаме влошаването на гражданските права и свободи в държавите – членки на ЕС. Когато гражданските права и свободи в една държава членка се влошават, това има реален и отрицателен ефект върху състоянието на демокрацията в цялото европейско семейство и представлява риск за нашите европейски ценности. Местните и регионалните власти, които са най-близо до гражданите, следва да играят специфична роля в процеса на подкрепа на демокрацията, свободата и гражданското участие. В Гданск, град на свобода и солидарност, изготвяме Гданския модел на гражданско образование, който се ръководи от преподаването на критично мислене и гражданска отговорност."

Предложенията на КР, които разглеждат Плана за действие за европейската демокрация като част от „процес на създаване на нова демократична инфраструктура“, изтъкват значението на воденето на непрекъснат дебат относно свободата на изразяване в интернет и значението на предприемането на превантивни мерки за борба с дезинформацията, словото на омразата и конспиративните теории. КР подкрепя наградата, учредена на името на предшественика на г-жа Дулкиевич, Павел Адамович, който беше убит през 2019 г. Наградата „Павел Адамович“ насърчава социалното приобщаване, равните възможности и зачитането на правата на човека и гражданските свободи.

Сред другите предложения се съдържа призив към ЕС да спомогне за изграждането на институционалния и административния капацитет и структури, необходими за насърчаване на участието на гражданите в политическия живот, със стремеж достъпът до средства да бъде възможно най-опростен и те да се управляват във възможно най-голяма степен от местните и регионалните власти.

Членовете на КР приеха и становище относно инициатива, стартирана от Европейската комисия, която е свързана с Плана за действие за европейската демокрация — Стратегия за подобряване на прилагането на Хартата на основните права в ЕС . Становището, изготвено от Жан-Люк Ванрас (BE/RE), член на Общинския съвет на Юкл, подкрепя стратегията на Европейската комисия и призовава Комисията „системно да извършва кръстосана проверка спрямо прилагането на Хартата преди отпускането на средства от ЕС“. В него се заявява, че зачитането на ценностите на Съюза „следва да бъде условие за получаване на финансиране от ЕС“.

Г-н Ванрас заяви: „На 18 декември 2020 г. държавите — членки на ЕС, подписаха с ентусиазъм Европейската харта на основните права. Насърчаването и защитата на тези права е основна задача на Европейската комисия. Поради това отправям искане към Комисията да използва всички правни и финансови средства, с които разполага, за да изпълни тази мисия.“

За контакт:

Андрю Гарднър

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023