Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Зеленият пакт на местно равнище: нова покана за представяне на най-добри практики и ангажименти относно климата  

Европейският комитет на регионите (КР) отправя нов призив към своите членове и заместниците им, участниците в програмата „Млади политици на изборна длъжност“ членовете на Мрежата на КР на регионалните и местните съветници по въпросите на ЕС за събиране и популяризиране на нисковъглеродни и устойчиви проекти, както и ангажименти в областта на климата за намаляване на емисиите на парникови газове от местните и регионалните власти в целия ЕС. Ако Вашият регион или град има конкретен проект, насочен към постигането на целите на Европейския зелен пакт, или е определил цел за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. или 2050 г., тогава тази нова покана е точно за Вас.

Пандемията от COVID-19 и енергийната криза, причинена от войната в Украйна, показаха колко важно е тясното взаимодействие между гражданите по въпросите на околната среда. В същото време заплахата от природни бедствия, екологични рискове, деградация на екосистемите и глобално затопляне не е загубила своето значение, а действията в областта на климата са по-неотложни от всякога. Градовете и регионите са основни фактори за изпълнението на целите на Европейския зелен пакт и за приближаването на ЕС до целта за неутралност по отношение на климата.

За да продължи да насърчава действията на регионално и местно равнище за изпълнение на Зеления пакт, Европейският комитет на регионите отправя нова покана за представяне на предложения за най-добри практики и ангажименти в областта на климата към всички членове на КР и техните заместници, млади политици на изборни длъжности и членове на Европейската мрежа на местните и регионалните съветници. Проектите ще бъдат включени в платформата за най-добри практики, на която се показва как градовете и регионите допринасят за екологосъобразното възстановяване, за да се постигне по-устойчиво, приобщаващо и издръжливо на сътресения общество.

Какви проекти се допускат до участие?

Членовете и заместниците, младите политици на изборни длъжности и членовете на мрежата от местни и регионални съветници по въпросите на ЕС се приканват да споделят своите наскоро завършени или текущи проекти и инициативи по следните теми:

  • адаптиране към изменението на климата;
  • смекчаване на въздействието от изменението на климата;
  • кръгова икономика;
  • въпроси, свързани с енергетиката, като енергийна ефективност, енергийна бедност или енергия от възобновяеми източници;
  • екологосъобразна мобилност;
  • нулево замърсяване;
  • повторно залесяване и екологизиране на градовете;
  • екологосъобразно бюджетиране.

В навечерието на Конференцията на ООН по изменението на климата, която ще се проведе в Шарм Ел-Шейк, Египет, през ноември 2022 г., ангажиментите на местните и регионалните власти в областта на климата ще бъдат представени на една карта в подкрепа на усилията на КР за засилване на ролята на градовете и регионите в глобалното управление на климата и изпълнението на Парижкото споразумение.

За да споделите вашите екологични проекти, както и ангажиментите в областта на климата, моля, попълнете тази кратка анкета.

Проектите и ангажиментите ще бъдат публикувани на интерактивната карта на КР и ще бъдат популяризирани сред институциите на ЕС, заинтересованите страни и пресата.

Зеленият пакт на местно равнище:натиснете тук, за да стигнете до портала и работната група на КР, посветени на Зеления пакт.

Споделяне :