Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Националните планове за възстановяване ще бъдат по-малко ефективни без участието на регионите и градовете  

Икономическото и социалното възстановяване, както и екологичният и цифровият преход могат да се увенчаят с успех само ако местните и регионалните власти участват пряко в изготвянето и изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Близкото партньорство между властите на всички равнища, социалните партньори и НПО е от първостепенно значение, за да се гарантира, че НПВУ отговарят на териториалните нужди, и за да се избегне припокриване с други политики и фондове на ЕС. Това са основните послания, които Европейският комитет на регионите (КР) отправи към националните правителства и институциите на ЕС посредством становище, изготвено от Роб Йонкман, член на Общинския съвет на Опстерланд, Нидерландия. Становището беше прието на пленарната сесия на КР на 1 декември.

Членовете на Европейския комитет на регионите изразяват съжаление, че в повечето държави членки подготовката за НПВУ е основно процес „от горе надолу“, и споделят своята загриженост относно липсата на участие на поднационално равнище във фазите на изпълнение и оценка. Този подход носи риск от централизиране на важни публични инвестиции и пренебрегване на териториалните различия, като по този начин се подкопава въздействието на плановете за възстановяване.

В становището се твърди, че в резултат от този подход за регионите, които са изоставали в развитието си още преди началото на пандемията, могат да се задълбочат различията в развитието по отношение на заетостта, подкрепата за предприятията, цифровизацията или други ключови области на политиката. Освен това недостатъчното участие на регионите и общините носи риск от припокриване на инвестициите от фондовете за възстановяване и фондовете на политиката на сближаване, което създава конкуренция помежду им. Поради тази причина местните лидери считат за окуражителен факта, че Европейската комисия скоро ще публикува онлайн набора от показатели за Механизма за възстановяване и устойчивост. Както се посочва в писмо на изпълнителния заместник-председател на Комисията Валдис Домбровскис до председателя на КР Апостолос Цицикостас и до председателя на Комисията по икономическа политика на КР Майкъл Мърфи, новият набор от показатели ще предоставя информация относно обработката на исканията за плащане от държавите членки и, когато е възможно, ще включва метод за наблюдение с по-изразена териториална насоченост.

Докладчикът Роб Йонкман  (NL/ЕКР), член на Общинския съвет на Опстерланд, заяви: „Механизмът за възстановяване и устойчивост, произтекъл от историческо споразумение между лидерите на ЕС, представлява амбициозен инструмент, чрез който да излезем по-силни от кризата, причинена от COVID-19. При все това, въпреки че от началото на пандемията местните и регионалните власти са в челните редици на борбата за справяне със социално-икономическите последици от нея, в много държави членки сме на последни позиции по участие в плановете за възстановяване. Нуждаем се от сътрудничество, а не от централизация.”

Местните и регионалните власти отговарят за една трета от всички публични разходи и за повече от половината от публичните инвестиции в ЕС, голяма част от които са в области на политиката, които са от ключово значение за Механизма за възстановяване и устойчивост – крайъгълния камък на плана за възстановяване Next Generation EU . Поради тази причина е важно градовете и регионите пряко да участват в разработването и изпълнението на НПВУ, за да се осъществят успешно съдържащите се в тях реформи и инвестиции.

За много общини и региони кризата, причинена от COVID-19, доведе до намаляване на приходите и увеличаване на разходите. По преценки, обявени във втория Годишен регионален и местен барометър , публикуван от КР през октомври, финансовият недостиг само за 2020 г. възлиза на 180 милиарда евро. КР твърди, че ЕС и неговите държави членки имат задължението спешно да помогнат на местните и регионалните власти да поемат сътресенията в областта на своите финанси и да направят европейските икономики и общества по-устойчиви, издръжливи и по-добре подготвени за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход, включително и чрез национални планове за възстановяване.

Освен това КР отправя искане към Европейската комисия да включи раздел за участието на местните и регионалните власти в годишния си доклад относно прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост и призовава Европейския парламент да изпълнява пълноценно ролята си на пазител на целите на плановете за възстановяване и тяхното изпълняване, като редовно включва местните и регионалните власти.

Основна информация:

На 24 септември се проведе първият форум на високо равнище за регионално възстановяване и устойчивост, съвместно организиран от КР и словенското председателство на Съвета на ЕС. По време на проявата в Липица, Словения европейският комисар по въпросите на икономиката Паоло Джентилони подчерта , че националните планове за възстановяване могат да постигнат успех само ако се работи с регионите и общините. Тук можете да прочетете съобщението за медиите.

Механизмът за възстановяване и устойчивост на ЕС е инструмент на стойност 723,8 милиарда евро (по текущи цени, като 338 милиарда евро са под формата на безвъзмездни средства, а 385,8 милиарда евро – под формата на заеми), предназначен за подкрепа на държавите от ЕС при осъществяването на реформи и инвестиции, които отговарят на общите приоритети на ЕС. Механизмът за възстановяване и устойчивост е най-големият финансов инструмент, включен в плана за възстановяване на стойност 801 милиарда евро Next Generation EU . За да се възползват от подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост, държавите членки следва да представят национални планове за възстановяване и устойчивост, в които да посочат реформите и инвестициите, които ще финансират.

Проучване на КР относно участието на регионалните и местните власти в подготовката и изпълнението на осем национални плана за възстановяване и устойчивост (юни 2021 г.).

Съвместна консултация на КР и СЕОР относно подготовката на НПВУ. Тук можете да намерите пълно представяне на резултатите (януари 2021 г.).

За контакт:

Матео Милета

тел. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Споделяне :