Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите са готови да застанат начело на революцията за устойчива мобилност в Европа  

За да преобразят успешно европейския транспортен сектор и да го направят по-устойчив, градовете и регионите в ЕС трябва да положат повече усилия за насърчаване на мобилността с нулеви емисии, популяризиране на активни и споделени видове транспорт, преструктуриране на градската мобилност и по-добра свързаност на селските райони. Тези предложения са изведени от становището относно „Стратегия за интелигентна и устойчива мобилност“, прието от Европейския комитет на регионите (КР) и представено от докладчика Роберт Ван Астен (Нидерландия/Renew Europe) на пленарната сесия на КР на 30 юни, сряда .

През 2017 г. на транспорта се дължат 27 % от емисиите на CO 2 в ЕС , като емисиите в транспортния сектор са се увеличили както през 2018 г., така и през 2019 г. , което означава, че ще са необходими широкомащабни промени, за да се постигнат амбициозните цели на ЕС в областта на климата. Поставяйки дългосрочната цел за намаляване на емисиите в транспортния сектор с 90 % до 2050 г., стратегията на ЕС за мобилност е една от основните инициативи на Европейския зелен пакт и целта ѝ е да положи основите за постигане на целите за екологична и цифрова трансформация в транспортната система на ЕС. Стратегията беше предложена от Европейската комисия в края на миналата година и се допълва от план за действие, съдържащ конкретни мерки, които да бъдат приети през следващите четири години. Сред ключовите области, определени в плана за действие, са превозните средства с нулеви емисии и инфраструктурата за алтернативни горива, ценообразуването на въглеродните емисии с по-добри стимули за потребителите и повишаването на финансовата приемливост и достъпността на мобилността.

Роберт Ван Астен (Нидерландия/Renew Europe), член на Изпълнителния съвет на Хага и докладчик по становището, заяви: „Местните и регионалните власти играят решаваща роля в прехода в областта на мобилността, свързвайки Европейския зелен пакт и цифровия преход за постигане на по-устойчива и по-интелигентна мобилност. Социалните и приобщаващи аспекти са ключови елементи в моя документ, тъй като преходът в областта на мобилността изисква и промяна в поведението, в която потребителят заема централно място. ЕС може да ни помогне да постигнем по-добра взаимовръзка между свързаността, достъпността и здравето не само чрез финансиране, но и чрез осигуряване на стандартизация и хармонизиране на правилата на ЕС. Трябва също така да вземем предвид плановете за устойчива градска мобилност на Европейската комисия, които могат да бъдат ефективен инструмент за сътрудничество между различните равнища на управление, но само ако са достатъчно гъвкави и отговарят на предизвикателствата, пред които са изправени градовете и регионите."

Исмаил Ертуг , член на Европейския парламент, коментира становището на КР: „Стратегия на ЕС за устойчива и интелигентна мобилност определя курса за бъдещето на европейския транспортен сектор. Двойното предизвикателство, свързано с цифровизацията и декарбонизацията, е основна задача през следващите десетилетия. За да успеят, европейското, националното и не на последно място регионалното равнище трябва да работят в тясно сътрудничество. Това важи особено за инфраструктурни проекти, независимо дали става въпрос за липсващи трансгранични връзки, за подобряване на железопътни системи или за всеобхватна инфраструктурна мрежа за алтернативни горива."

КР приветства стратегията за мобилност, предложена от Европейската комисия, но очерта няколко области, в които могат да бъдат направени подобрения. Членовете подчертаха по-специално значението на регионалното измерение на стратегията за мобилност, тъй като местните и регионалните власти играят ключова роля в оформянето на европейската транспортна политика и предоставянето на услуги и инфраструктура за мобилност. С оглед на тази реалност, успешният преход в областта на мобилността ще изисква силна ангажираност от страна на местните и регионалните власти и съвместен подход с участието на всички равнища на управление в съответствие с принципа на активна субсидиарност.

В становището се посочва също, че освен постигането на по-голяма устойчивост на самия транспорт, например чрез разширяване на използването на железопътния вместо на въздушния транспорт, преходът в областта на мобилността изисква и промяна в поведението на гражданите. За да се постигне амбициозната цел за намаляване на емисиите в транспортния сектор с 90 % до 2050 г., е необходимо да се постигне значителен напредък по отношение на аспекти като намаляването на разстоянията и броя на пътуванията, когато е възможно, преминаването към по-активни форми на мобилност, като например колоезденето и ходенето пеша, както и използването на споделени видове транспорт.

Членовете също така подчертаха липсата на конкретни инициативи за селските райони в стратегията на Комисията, въпреки важната роля на мобилността за гарантиране на предоставянето на услуги в селските райони с недостатъчна инфраструктура. Поради това в становището се призовава за повече европейски фондове и регулаторни мерки, които да спомогнат за подобряване на мобилността на гражданите, особено в по-слабо населените райони.

Обща информация

Предвид регионалното ѝ измерение и значението ѝ за Европейския зелен пакт, инфраструктурата в областта на мобилността и транспорта беше определена като една от ключовите области, в които следва да се засили сътрудничеството между Комитета на регионите и Европейската комисия .

Важна част от стратегията на ЕС за повишаване на устойчивостта на транспорта е преминаването към железопътен транспорт. 2021 г. беше официално определена за Европейска година на железопътния транспорт и КР участва активно в тази инициатива от самото начало, като работи заедно с Комисията и организира няколко прояви на местно равнище в сътрудничество с членовете на КР. Очаква се също председателят на КР Апостолос Цицикостас и няколко други членове да посетят влака „Експрес за свързване на Европа“ , в маршрута му, който преминава през 23 държави членки, в периода от 2 септември до 7 октомври.

Друга ключова област за КР ще бъде т.нар. мисия „Хоризонт Европа“, чиято цел е да направи 100 града в Европа неутрални по отношение на климата до 2030 г. . Един от първите етапи за постигане на неутрални по отношение на климата градове ще бъде „новата европейска рамка за градска мобилност“, която Европейската комисия ще представи към края на тази година. И двете инициативи са от съществено значение за КР, а подходът на активна субсидиарност към устойчивата градска мобилност е ключът към успеха.

За контакт:

Tobias Kolonko

Тел.: +32 22822003

tobias.kolonko@cor.europa.eu

Европейският комитет на регионите

Европейският комитет на регионите е асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС от 27-те държави членки. Създаден през 1994 г. след подписването на Договора от Маастрихт, той има мисията да приобщава регионалните и местните власти към процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информира за политиките на ЕС. Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия се консултират с Комитета относно политики, които имат отражение върху регионите и градовете. За да могат да участват в работата на Европейския комитет на регионите, всички 329 членове и 329 заместници трябва да заемат изборна длъжност или да носят политическа отговорност пред изборен орган в родните си региони и градове. За повече информация за Вашата национална делегация натиснете тук .

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023