Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Средносрочен преглед на „Хоризонт 2020“ и бъдещата програма за НИИ: докладчици на КР и ЕП твърдят, че финансирането за НИИ ще бъде от полза за всички региони на ЕС  

„Хоризонт 2020“ – настоящата рамкова програма на ЕС за изследвания и иновации – отбелязва успех, но са необходими допълнителни усилия, за да се засилят европейските НИИ извън рамковата програма, заявиха докладчици на Европейския комитет на регионите и Европейския парламент в четвъртък. В момента Европейската комисия извършва междинна оценка на „Хоризонт 2020“, която ще послужи като отправна точка за размисъл във връзка с новата програма на ЕС за НИИ за периода след 2020 г.

Комисия SEDEC на КР прие своето проектостановище на 8 юни, четвъртък, като призовава за възстановяване на приоритетното значение на НИИ в рамките на бюджета и политиката. Докладчикът Кристоф Клержо (FR/ПЕС), член на Регионалния съвет на Пеи дьо ла Лоар, подчерта, че бюджетът за следващата рамкова програма следва да бъде увеличен до поне 120 милиарда евро, без да се прави компромис с политиката на сближаване, в рамките на която на НИИ следва да се даде по-голям приоритет. Това е в съответствие с позицията на Европейския парламент, чийто докладчик Соледад Кабесон Руис (ES/S&D) изтъкна, че „Европа на високите постижения може да бъде постигната единствено с по-голямо сближаване“.

Следователно запълването на празнината в иновациите между регионите и между държавите членки е ключов елемент за Европейския комитет на регионите. В становището на г-н Клержо, което ще бъде прието на пленарната сесия на 11 юли, се подчертава, че рамковата програма трябва да насърчава укрепването на капацитета за научни изследвания и иновации в градовете и регионите и да се увеличи капацитетът на всички региони за участие в „Хоризонт 2020“, допринасяйки с качествени проекти.

„Важно е да се насърчава подход, основан на високите постижения, който има здрави корени в градовете и регионите, който не води до изключване или прекомерна концентрация и оставя възможност за включване на нови участници“, заяви докладчикът Клержо.

Проектостановището се стреми също така да внесе яснота в дебата относно полезните взаимодействия на НИИ с други европейски политики, като се заявява, че подобни взаимодействия би трябвало да се основават на принципите на съгласуваност, съвместимост, взаимно допълване и съвместно изграждане, както и на принципа на екосистемите. „Разширяване на съвместното изграждане на програмите за НИИ, включвайки градовете и регионите, е от съществено значение, тъй като това може да засили въздействието на рамковите програми и тяхната връзка с местните и регионалните обстоятелства“, заяви докладчикът Клержо като добави необходимостта от по-голяма подкрепа за междурегионалното сътрудничество и интелигентната специализация.

Според проектостановището европейската добавена стойност на рамковата програма се основава най-вече на колективното и съвместно измерение и на приноса ѝ за обединяване в мрежа на изследователите и иновационните екосистеми. Следователно високите научни постижения следва да се измерват не само въз основа на научното си въздействие, но също така и на тяхната способност да доведат до откритост и сътрудничество при иновациите и разработването на нови продукти и услуги и да осигурят заетост и благосъстояние на жителите на градовете и регионите.

На заседанието си в четвъртък SEDEC — Комисията на КР по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура — обсъди и следните теми:

Координация на системите за социална сигурност (докладчик Улрике Хилер, DE/ПЕС). В проектостановището се приветства преразглеждането на правилата за координация на социалната сигурност и се призовава за укрепване на регионалните мрежи за консултация и подкрепа на фона на нарастващата мобилност на гражданите на ЕС. Предвиденото удължаване на периода, в който могат да се прехвърлят обезщетения за безработица, от 3 на 6 месеца се разглежда положително, докладчикът изразява обаче загриженост относно специалния режим по отношение на периоди на заетост под дванадесет месеца. В становището съща така се подчертава, че всички граждани на ЕС би трябвало да имат право на семейни социални обезщетения в държавата, в която са регистрирани или подлежат на данъчно облагане.

Изграждане на основана на данни европейска икономика (докладчик Кийран Маккарти, IE/EA). Балансиране между прозрачността и ограниченията, засилване на потенциала на Общия регламент относно защитата на данните, развитие на генерирането на потоците от данни и подобряване на оперативната съвместимост са основни теми на това проектостановище, в което се заключава, че градовете и регионите в ЕС трябва да получат допълнително признание за усилията си за устойчиво разгръщане на Програмата в областта на цифровите технологии и изграждане на основаната на данни европейска икономика.

Европейският стълб на социалните права и социалното измерение на Европа. В обсъждане, водено от главния докладчик Мауро Д’Атис (IT/ЕНП) и заместник-председателя на КР Карл-Хайнц Ламберц, членовете изтъкнаха, че консолидирането на социалното измерение на политиките на ЕС е ключов фактор за възстановяване на доверието на гражданите в европейския проект. Засилването на социалното сближаване и по-голямото сближаване между държавите членки и регионите би могло да реши много от проблемите, пред които е изправен ЕС — от изтичането на мозъци до нелоялната конкуренция в рамките на единния пазар. Становището на г-н Д’Атис ще бъде прието през октомври, преди срещата на високо равнище на ЕС по социалните въпроси, която ще се проведе на 17 ноември в Гьотеборг.

Следващото заседание на комисия SEDEC ще се проведе на 28 и 29 септември в Тимишоара, Румъния. Специален акцент ще бъде поставен върху културното наследство като фактор за икономическо развитие и социално сближаване, в навечерието на Европейската година на културното наследство през 2018 г.

Споделяне :