Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Алиансът на регионите с развито автомобилостроене настоятелно призовава програмата на ЕС за подкрепа да гарантира справедлив, честен и успешен преход за промишленост със 7,5 милиона работни места  

Членовете на Алианса се събраха в Лайпциг и представиха своите предложения за запазване на европейската автомобилна промишленост

За да се справят успешно с постепенното премахване на двигателите с вътрешно горене и с цифровизацията, европейските региони с автомобилно производство отправят искане за нов механизъм на ЕС за подкрепа със специални средства, адекватна оценка на териториалното въздействие на новите регламенти и мерки за преквалификация и повишаване на квалификацията на работната сила. На първата политическа среща на Алианса на регионите с развито автомобилостроене (ARA) на 17 ноември в Лайпциг членовете приеха краткосрочна и средносрочна стратегия и обсъдиха подкрепата, необходима на регионите със силна автомобилна промишленост, с Никола Шмит, европейски комисар, отговарящ за работните места и социалните права.

Автомобилната промишленост и секторът на доставките за нея в Европа са във фаза на сътресения и трансформация: целите на ЕС в областта на климата с пакета „Подготвени за цел 55“ изискват значителен принос в сектора на автомобилния транспорт и по този начин оказват въздействие върху всички автомобилни региони в Европа. Автомобилната промишленост е силно засегната от екологичния и цифровия преход и 7,5 милиона души — което се равнява на над 6 % от общата заетост в Европа — работят в автомобилостроенето и автомобилните услуги. Преходът към превозни средства с нулеви емисии и цифровизирани превозни средства ще окаже силно въздействие върху регионалните автомобилни екосистеми и социално-икономически структури.

В Лайпциг се събраха представители на двадесет от 29-те региона, членуващи в Алианса, и те изведоха на преден план тревогите на автомобилния сектор в своите региони. Въз основа на изискванията за автомобили с нулеви емисии, за да се постигнат целите на ЕС в областта на климата и свързаните с тях промени в автомобилната промишленост, Алиансът колективно се застъпва за създаването на европейски механизъм за подкрепа на справедлив и честен преход в регионите с автомобилна промишленост. Целта е да се сведат до минимум отрицателните последици за заетостта и да се увеличат способностите и възможностите за технологична преквалификация на европейската автомобилна промишленост, както и да се запази конкурентоспособността в световен мащаб в областта на научните изследвания и иновациите.

Михаел Кречмар, министър-председател на Саксония, откри заседанието и заяви: „Автомобилната промишленост не само има своята люлка тук в Саксония, но е и ключова технология за Германия. Благодарение на изключителния експертен опит и духа на иновации, нашата провинция се превръща в център на електромобилността. Структурните промени и целите в областта на климата означават промени за Саксония и нейната автомобилна промишленост, поради което съм благодарен на Алианса на регионите с развито автомобилостроене за това, че дава възможност чрез обмен да управляваме успешно тази трансформация заедно.“

Емил Бок, кмет на Клуж-Напока и председател на комисия COTER, заяви, че „градовете и регионите могат да играят активна роля в преодоляването на проблемите за бъдещото развитие на труда в автомобилния сектор. Заедно можем да превърнем това в пример за адаптиране към новата икономика с екологичен и устойчив транспорт, квалифицирана европейска работна сила и иновативни превозни средства, за мобилност и агротехнологии. Трябва да гледаме на Европа като място за справяне с промените, за които всички знаем, че ще окажат въздействие върху този пазар. Автомобилите ще имат бъдеще в една чиста, цифрова, приобщаваща и иновативна Европа, ако знанията се споделят и се създаде инфраструктура във всички региони, за да се гарантират по-къси вериги на доставки, тук в Европа, което ще направи автомобилния сектор по-малко зависим от прекъсванията в световните вериги.“

Томас Шмид (Германия/ЕНП), член на Европейския комитет на регионите и министър на провинция Саксония на регионалното развитие, каза: „Домакинството на първото заседание на Алианса е голяма чест за Саксония. Радвам се, че днес в Лайпциг са представени толкова много региони. Това е важно, тъй като придава тежест на Алианса и неговата бъдеща работа. Обменът на мнения относно тревогите на регионите с автомобилно производство беше важен и изключително интересен. Всеки регион е засегнат по различен начин. И все пак има общи интереси, които искаме да представляваме заедно в бъдеще с Алианса. Искаме да обменяме идеи интензивно — също и чрез КР и неговата Междурегионална група за автомобилната промишленост, както и със съответните икономически и социални партньори. Всички членове също така ще представляват поотделно общите цели, например пред европейските институции и съответните правителства на държавите членки. Ето защо днешното заседание на Алианса е началото на действителната работа.

Работата на Алианса на регионите с развито автомобилостроене ще се съсредоточи върху оценката на регионалното въздействие на трансформацията на автомобилната промишленост и сектора на доставките за нея, подкрепата за преквалификацията и повишаването на квалификацията на работната сила в регионите, както и внедряването на алтернативни горива. Въз основа на декларацията от 10 точки на ARA, приета на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите (КР) през юни 2022 г., Алиансът подкрепя ангажимента за драстично намаляване на емисиите на парникови газове от автомобилния транспорт и отправя искане за рамка за справедлив преход, за да се гарантира икономическото и социалното сближаване във всеки европейски автомобилен регион. За тази цел рамката трябва да включва мерки за подкрепа на бюджета и политиката и да води до съвместно планиране на прехода на регионално равнище.

Алиансът твърди, че това ключово искане трябва да бъде постигнато чрез оценки на териториалното въздействие, насочени към общите предизвикателства и възможности за регионите, ПОО (производители на оригинално оборудване) и особено МСП, осъществяващи дейност в сектора на веригата на доставки в автомобилната промишленост. Би трябвало да се подкрепя и преквалификацията и повишаването на квалификацията на работната сила в регионите и да се наблюдава предлагането и търсенето на съответни умения.

Мария Чивите (Испания/ПЕС), член на КР и министър-председател на правителството на Навара, заяви: „За да постигнем справедлив преход ние в Навара поставяме акцента върху обучението. Освен това, с активни политики по заетостта, ние се справяме с предизвикателствата на преквалификацията. Защото се грижим за заетостта. Но ние също така сме загрижени и за адаптирането на профилите, така че цифровизацията да не създава социална и трудова пропаст, която предполага загуба на работни места и неравенство. Европейските средства по линия на Next Generation EU са възможност, според нас те трябва да бъдат ангажимент за следващите години за справяне с трансформацията на автомобилната промишленост със специално финансиране.“

Други искания на Алианса са развитието на стабилна рамка за научни изследвания за промишлена трансформация и иновации в европейската автомобилна промишленост, като се осигури гъвкавост в насоките за държавна помощ, за да се даде възможност на регионите с автомобилна промишленост да направляват и управляват тази трансформация и да се подкрепят регионите да внедряват публично достъпни станции за презареждане с гориво и зареждане с електроенергия. Това ще насърчи навлизането на превозни средства с нулеви емисии и съсредоточаването на наличните публични и частни инвестиционни фондове върху различни технологични решения (напр. електрификация, водородни технологии и синтетични горива), за да се гарантира конкурентоспособността и иновациите в европейската автомобилна промишленост.

Контекст:

Алиансът на регионите с развито автомобилостроене (ARA) е политическа мрежа от региони със силна автомобилна промишленост и сектор на доставките за нея, които ще бъдат засегнати от прехода към автомобилен транспорт с нулеви емисии. Той беше лансиран от Европейския комитет на регионите по време на пленарната му сесия през юни 2022 г., за да се гарантира справедлив и честен преход в автомобилната промишленост и сектора на доставките. Алиансът е отворен форум за всички региони, засегнати от трансформацията. Понастоящем в него членуват 29 региона.

Целта на Европейския съюз за намаляване на емисиите в ЕС с най-малко 55 % до 2030 г. включва регламента на Европейската комисия за намаляване на стандартите за емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства. Неотдавнашното предложение на Европейския парламент за забрана на автомобилите с двигатели с вътрешно горене на равнището на ЕС от 2035 г. нататък, прието на 8 юни 2022 г., ще доведе в още по-голяма степен до промени в европейската автомобилна промишленост и сектора на доставките за нея. Следователно целта на Алианса на регионите с развито автомобилостроене е да се гарантира, че преходът в автомобилния сектор е справедлив и успешен, без да се пренебрегва нито един регион, като същевременно напълно се подкрепят целите на ЕС в областта на климата.

За контакт:

Тереза Зостман

Тел.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023