Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Договорени цели по места за борба с изменението на климата  

Местните лидери призовават за разширяване на обхвата на прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда, за да се включат Директивата относно емисиите от промишлеността и политиката на ЕС в областта на химичните вещества. Докладчикът Андрю Купър предлага да се включат действия във връзка с изменението на климата, както и новото понятие за принос, определен от местните условия, като начин, чрез който да се позволи на местните и регионалните власти да допринесат за поетите с Парижкото споразумение ангажименти.

Законодателството в областта на околната среда е една от областите, в които градовете и регионите разполагат с повече правомощия и по-активно допринасят за неговото прилагане в Европа. Членовете на Европейския комитет на регионите, начело с докладчик Андрю Купър (Обединено кралство/ЕА), приеха становище относно по-доброто прилагане на законодателството в областта на околната среда в Европа.

В становището се посочват редица пропуски при прилагането на това законодателство. Неефективната координация между местните, регионалните и националните органи, липсата на административен капацитет, недостатъчното финансиране и механизмът за осигуряване на достатъчно спазване са сред тези пропуски.

Членовете отправиха редица препоръки, като например започване на структуриран диалог с местните и регионалните власти, засягащ всяка държава членка. КР предлага укрепване на мрежите IMPEL, така че да обхванат и националното равнище. IMPEL е мрежа на Европейския съюз за прилагане и спазване на правото в областта на околната среда.

КР призовава Европейската комисия да разработи обща методология за националните диалози във връзка с ПИООС и да даде насоки за постигане на пълноценно участие на местните и регионалните власти в целия процес.

Градовете и регионите на ЕС искат от държавите членки, регионалните и местните власти да предприемат съответни мерки за бързо принудително спазване и да прилагат пропорционални и разубеждаващи санкции за нарушения на законодателството на ЕС в областта на околната среда. КР приканва държавите членки да улеснят извършването на местни и регионални прегледи на изпълнението в областта на околната среда, които съответстват на националните прегледи. КР настоятелно приканва националните, регионалните и местните власти да се справят с корупцията и да гарантират правилното функциониране на правосъдните системи.

Асамблеята на градовете и регионите в ЕС призовава Европейската комисия да включи темата за изменението на климата в следващия кръг на ПИООС, както и мерки за смекчаване на изменението на климата и приспособяване към него. Първоначалният акцент на ПИООС е върху управлението на отпадъците, опазването на природата и биологичното разнообразие, качеството на въздуха, шумовото замърсяване и качеството и управлението на водите.

Докладчикът Андрю Купър (Обединено кралство/ЕА) заяви: „Трябва да се измери, оцени и насърчи постигнатото от местните власти намаляване на емисиите на CO2. В допълнение към национално определените приноси трябва да се изгради система на приноса, определен от местните условия, която да спомогне за преодоляването на разликите по отношение на намаляването на емисиите“.

Той заяви още: „Приносът, определен от местните условия, ще спомогне за ограничаване на световното покачване на температурата до 1,5 градус Целзий и ще ни позволи да си поставим по-високи, но и все още постижими цели“. Инициативата на Андрю Купър за определен от местните условия принос съответства на становището на Марко Дус (Италия/ПЕС) относно финансирането на борбата с изменението на климата и получава подкрепа чрез него.

КР призовава Европейската комисия да работи съвместно с компетентните национални органи, Европейския комитет на регионите, Конвента на кметовете на ЕС, Световния конвент на кметовете в областта на енергетиката и Международната асоциация на органите на местното самоуправление за устойчиво развитие (ICLEI), за да развие концепцията за въвеждане на принос, определен от местните и регионалните условия, като по този начин включи доброволно тези органи в усилията за постигането на целите, свързани с климатичните промени, договорени в рамките на Споразумението за климата от Париж (21-ва конференция на страните по РКООНИК). Местните и регионалните власти първоначално ще бъдат ангажирани на доброволна основа до „доказване на концепцията“.

За сведение на редакторите

Препоръките на КР за по-добро прилагане на законодателството в областта на околната среда в ЕС се основават на доклада за оценка на ПИООС (февруари 2017 г.) относно изпълнението на законодателството и политиките на ЕС в областта на околната среда. ПИООС включва 28 доклада по държави, които са достъпни тук.

За подробно обобщение на резултатите за различните области на политиката вж.: EPRS (Служба на Европейския парламент за парламентарни изследвания), Информационна бележка 03/2017: Преглед на изпълнението в областта на околната среда. Изготвена по искане на КР в рамките на споразумението за сътрудничество между Парламента и КР.

В подкрепа на изготвянето на становището КР поръча извършването на проучване на тема „Ефективно многостепенно управление в областта на околната среда с цел по-добро прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда“, което трябва да приключи до средата на септември 2017 г.

По повод прилагането на законодателството в областта на околната среда Европейският комитет на регионите и Европейската комисия работят в тясно сътрудничество чрез съвместната техническа платформа за сътрудничество в областта на околната среда. В приетото становище се казва, че ПИООС е възможност за градовете и регионите да засилят сътрудничеството си с Европейския парламент. Добавената му стойност се състои в това, че обединява интересите на съзаконодателя и опита на лицата, отговорни за вземането на решения, и изпълнителните органи. Местните власти в ЕС желаят да насърчат съвместни заседания на комисия ENVE на КР и комисия ENVI на ЕП.

За контакт:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

@david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :