Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните и регионалните лидери са готови да помогнат за популяризирането на европейските ценности ‎ в образованието, за да противодействат на заплахите за демокрацията  

Местните и регионалните власти в ЕС — най-близкото до гражданите равнище на управление — играят решаваща роля за популяризирането на европейските ценности и насърчаването на участието на гражданите в демократичните процеси. Местните и регионалните лидери изразяват съгласие относно неотложната необходимост от популяризиране на европейската демокрация в образованието в съответствие с призивите, които гражданите отправиха в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа. Това беше основното послание от дебата относно популяризирането на европейските ценности чрез образование с цел насърчаване на гражданското участие в ЕС, който се проведе на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите (КР) на 28 април. Членовете на КР приеха и становищеотносно укрепването на демокрацията и почтеността на изборите, в което се подчертава необходимостта от открито, справедливо, плуралистично и демократично участие на местно и регионално равнище.

Популяризирането на европейските демократични ценности е от особено значение за противодействието на заплахите за демокрацията и следва да бъде ключов елемент в образованието на всички граждани на ЕС. Съвсем скоро ще станат ясни окончателните заключения от Конференцията за бъдещето на Европа и могат да се очакват по-нататъшни последващи действия във връзка с препоръките на гражданите за въвеждане на минимално равнище на образование относно ЕС, и по-специално относно неговите демократични процеси.

По време на дебата относно „Насърчаване на европейските демократични ценности чрез образование с цел укрепване на гражданското участие в ЕС“ на пленарната сесия на КР местните и регионалните лидери потвърдиха готовността си да надградят своите установени добри практики и да създадат общи инструменти — въз основа на доброволен принцип „от долу нагоре“ и при пълно зачитане на субсидиарността — за насърчаване на гражданското образование с цел задълбочаване на разбирането на гражданите за демокрацията и европейските ценности и за стимулиране на дебат относно Европейския съюз. Те също така изтъкнаха, че при изпълнението на тази задача училищата и другите образователни институции ще имат полза от иновативни учебни материали и ресурси. За тази цел КР отправи покана за представяне на примери за най-добри практики и заедно със своите членовесъбра стотици такива примери от региони в цяла Европа.

Председателят на КР Апостолос Цицикостас, управител на регион Централна Македония в Гърция и ръководител наделегацията на местните и регионалните власти в пленарната асамблея на Конференцията за бъдещето на Европа, заяви: „Войната в Украйна ни показва, че мирът и демокрацията в Европа не са даденост. В качеството си на местни и регионални лидери ние трябва да информираме младите хора и да им дадем възможност да обсъдят възгледите си за Европейския съюз. Ние имаме за цел да насърчаваме гражданското участие и да засилим гражданската ангажираност. Не можем да подкрепяме Европа, ако не се интересуваме от нея и ако не се научим да полагаме ежедневни грижи за нея. Ето защо е необходимо да се разработи европейска учебна програма за гражданско образование въз основа на принципа „от долу нагоре“, чрез която да се популяризират европейските демократични ценности и да се насърчават критичното мислене и медийната грамотност. Това ще повиши осведомеността за европейския проект, както и участието на гражданите, особено на младото поколение, в демократичните процеси в ЕС.

Дубравка Шуица, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на демокрацията и демографията, каза: „Като бивш кмет и преподавател приветствам призива на Европейския комитет на регионите за популяризиране на европейските ценности, идентичности и гражданско участие на местно и регионално равнище посредством образованието и културата. За провеждането на информирани обсъждания са необходими информирани граждани, а това започва в ранна детска възраст и продължава през целия живот. На 9 май в Страсбург на председателите на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Комисията ще бъде представен окончателният доклад от Конференцията за бъдещето на Европа. Конференцията е тържествено утвърждаване на нашите ценности, пространство за свободни обсъждания и размисли, в чиито център са гражданите, в пълна противоположност с жестокостите, извършвани в Украйна. Изключително важно е Европейската Комисия, Европейският комитет на регионите и местните и регионалните власти да продължат да работят в тясно сътрудничество, така че нашата демокрация и демократичните институции в основата ѝ да бъдат подготвени за бъдещето.“

Доменек Руис Девеса, член на Европейския парламент (ЕП), докладчик по неотдавна приетата Резолюция на ЕП относно прилагането на мерки за гражданско образование и член на работната група по въпросите на европейската демокрация на Конференцията за бъдещето на Европа, заяви: „Как могат гражданите да проявяват ангажираност към процесите на равнището на ЕС, ако не ги разбират? Трябва да се погрижим децата ни още в ранна възраст да придобият познанията, необходими за да действат. Искания за това бяха отправени към нас на Конференцията за бъдещето на Европа и ние трябва да ги удовлетворим. Разпознаем ли заплахата на отстъплението от демократичните принципи в Европа и извън нея, не можем да прибягваме до временни мерки. Необходими са ни системни решения с трайно въздействие, като представянето на учебна програма с обяснения за историята на Съюза, неговите ценности, неговите институции и начина им на функциониране.“

Участието в избори и образованието по въпросите на европейската демокрация и гражданския принцип са неразривно свързани. С приемането на становището относно „Укрепване на демокрацията и почтеността на изборите“ членовете на КР ясно заявиха, че е необходимо да се въведат различни варианти за дистанционно гласуване, така че изборните процеси на регионално, национално и европейско равнище да станат по-приобщаващи и по-екологосъобразни.Те призоваха за включване на местното и регионалното измерение в „съвместен механизъм за устойчиви изборни процеси“, за да се защити от потенциални заплахи почтеността на изборите.

Винченцо Бианко (IT/ПЕС), член на Общинския съвет на Катания и докладчик по горепосоченото становище, подчерта, че „се наблюдават сериозни рискови фактори, които могат да опорочат почтеността на изборните кампании и самото провеждане на изборите. Става въпрос за огромното разпространение на фалшиви новини и расистки и дискриминационни послания и евентуалното фалшифициране на дистанционното гласуване. Необходими са ясни и ефективни отговори и строго и последователно отношение от страна на европейските институции.“

Освен това той подчерта, че е необходимо да се укрепят гражданското участие в местните институции и включването на общините и регионите в популяризирането на иновативните форми и средства за гласуване, като се популяризират и екологосъобразните и устойчиви начини за провеждане на избори.

Членовете на КР поставиха акцент върху необходимостта от целенасочени инициативи за противопоставяне на разпространението на дезинформация на всички равнища — начинание, в което местните и регионалните власти следва да бъдат признати за ключови партньори.

За контакт:

Тереза Зостман

тел. + 32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023