Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местни и регионални лидери предупреждават за слабо участие на регионите и градовете в новите програми на политиката на сближаване  

Истинското партньорство между различните равнища на управление е от ключово значение за определяне на приоритетите и насочване на ефективни инвестиции в европейските територии

На пленарната сесия на Европейския комитет на регионите (КР) беше прието становището относно ефективното участие на местните и регионалните власти в програмите на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г., изготвено от Юрай Дроба (Словакия/ЕКР), управител на Братиславския край. В подкрепа на това становище членовете на КР призовават за пълно зачитане на „принципа на партньорство“ и неговото прилагане в рамките на новите инструменти, финансирани от Next Generation EU, като Фонда за справедлив преход и Механизма за възстановяване и устойчивост.

С общо 392 милиарда евро за периода 2021—2027 г. политиката на сближаване е основната инвестиционна политика на Европейския съюз. Споразуменията за партньорство и оперативните програми са крайъгълният камък на политиката на сближаване, като определят стратегиите на държавите членки за това как да използват структурните фондове за засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез намаляване на различията между регионите. За да се гарантира, че политиката на сближаване отговаря успешно на нуждите на гражданите по места, от първостепенно значение е пълноценното участие на местните и регионалните власти, социално-икономическите партньори и гражданското общество на всички етапи от подготовката и прилагането на тези ключови документи.

Юрай Дроба (Словакия/ЕКР), управител на Братиславския край и докладчик по становището , прието от пленарната сесия на КР, заяви: „Бих искал да подчертая значението на участието на местните и регионалните власти в преговорите по новия програмен период на равнището на ЕС. Регионалното измерение и солидните данни често липсват в дебатите между правителствата и Европейската комисия. Ето защо гласът на регионите и градовете трябва да бъде засилен.“

Становището се основава на резултатите от неотдавнашно проучване, възложено от КР , което показва, че участието на партньорите в подготовката на новия програмен период 2021—2027 г. се е подобрило съвсем слабо в сравнение с предходния период 2014—2020 г. Проучването установи, че потенциалът на партньорствата все още не се използва в достатъчна степен в редица държави, като някои местни и регионални власти все още нямат пряко участие във всички етапи на програмните периоди.

Местните и регионалните лидери призовават принципите на партньорство да бъдат изцяло приложени в рамките на нови инструменти като Механизма за справедлив преход , Механизма за възстановяване и устойчивост (МВФ), финансиран по линия на Next Generation EU , плана за възстановяване за Европа. Освен това те посочват голямото въздействие, което Механизмът за възстановяване и устойчивост ще окаже върху политиката на сближаване, както и риска от евентуално дублиране и от несъответствия между тези инструменти, което би подкопало ефективността на инвестициите на ЕС.

Членовете на КР подчертават, че различията в графика за изготвяне на националните планове за възстановяване и устойчивост и споразуменията за партньорство могат в някои случаи да възпрепятстват ефективната институционална координация и да ограничат търсенето на полезни взаимодействия. Потенциалното приоритизиране на финансирането по линия на МВУ спрямо политиката на сближаване, дължащо се на натиска за бързо прилагане и усвояване, може да намали дейностите в програмирането и прилагането на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г., допринасяйки за допълнителни закъснения с усвояването на финансирането за сближаване. Ето защо те призовават за неотложно приемане на основните стратегически документи за новия програмен период, така че изпълнението им да започне възможно най-скоро.

Освен това местни лидери предупреждават за появата на тенденции на централизация в програмирането и изпълнението на структурните фондове в резултат на пандемията и паралелното функциониране на два програмни периода (ресурсите от програмите за периода 2014—2020 г. могат да бъдат използвани до 2023 г.);

КР призовава Европейската комисия да следи отблизо прилагането на принципа на партньорство както в неофициалните преговори с държавите членки, така и при оценката на проектите на споразуменията за партньорство и оперативните програми, и да предоставя препоръки на държавите членки и съответните органи за подобряване на процесите на партньорство.

Основна информация:

Пленарната сесия на КР се провежда по време на 19-ата Европейската седмица на регионите и градовете , организирана съвместно от КР и Европейската комисия в периода от 11 до 14 октомври. Прилагането и изпълнението на новата политика на сближаване за периода 2021—2027 г. ще бъдат обсъдени и на съвместно заседание на Комисията по регионално развитие ( REGI ) на Европейския парламент и Комисията на КР по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС ( COTER ) с участието на комисаря по въпросите на сближаването и реформите г-жа Елиза Ферейра. Заседанието може да бъде проследено тук .

Заради пандемията от COVID-19 цялото влизане в сила на новото законодателство в областта на политиката на сближаване, както и представянето на споразуменията за партньорство от държавите членки на Европейската комисия бяха забавени. Регламентът за периода 2021—2027 г. влезе в сила на 1 юли 2021 г. и досега Комисията прие само споразумението за партньорство с Гърция.

За контакт:

Матео Милета

Тел. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Споделяне :