Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Развитието на умения за екологичния и цифровия преход изисква силен местен подход  

В това интервю Чаба Борболи (Румъния/ЕНП) отговаря на шест въпроса относно Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост . Председателят на Окръжния съвет на Харгита е докладчик по проектостановище , в което се отправя искане към Комисията да преразгледа подхода, изложен в неотдавнашното ѝ съобщение , и да вземе предвид важната роля, която градовете и регионите играят в подкрепата и развитието на свързаната с уменията инфраструктура в повечето държави членки. Проектостановището ще бъде поставено на гласуване на пленарната сесия на 3 и 5 февруари тази седмица.

В становището приветствате новия Пакт за умения . Пактът има за цел да обедини широк кръг от заинтересовани страни, които оказват въздействие по цялата верига за създаване на стойност. В това отношение как местните и регионалните власти (МРВ) могат да допринесат за неговото прилагане с оглед на разработването на общи стратегии и схеми за обучение?

Европейската комисия следва да признае ролята на местните и регионалните власти като собственици на съответната местна инфраструктура, като бенефициери на средства от ЕС и от национална и регионални източници на подкрепа, и като основни входни точки към местните и регионалните общности. МРВ играят важна роля във финансирането на образованието и разработването на политики, свързани с уменията. Ако Европейската комисия предприеме действия за изграждане на преки връзки с МРВ, които се интересуват от бързо оползотворяване на средствата от ЕС за пилотни проекти, действията биха могли да се осъществяват много по-бързо и ефикасно. Местните и регионалните партньорства между МРВ, експертните групи, представителите на работодателите и доставчиците на образование и обучение са и най-бързият начин да се разбере как работи ефективното придобиване на умения на регионално равнище. Тези партньорства могат да служат като двигател на промените на местно и регионално равнище чрез изграждане на знания, разбиране и доверие, както и чрез участие на всички заинтересовани страни. 

Професионалното и технологичното образование се нуждаят от практика и са свързани с места и учреждения за образование в много по-голяма степен от образованието в областта на цифровите, езиковите и другите „меки“ умения. Бихте ли посочили най-добри практики в някои региони, които могат да насърчат нови инициативи в други региони?

Да, в европейските региони съществуват много добри практики. На първо място, цифровите умения и предметите в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката се превърнаха в необходимост в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), а повечето професии се нуждаят от задълбочени умения в областта на ИКТ и цифровите технологии, например за да работят с най-съвременни машини или оборудване. В някои държави членки съществуват 3D моделиране, алтернативни и виртуални решения, така че цифровизацията на ПОО не е бъдещето, а настоящето в части на Европа, като например регионите на Германия, Франция и Ирландия.

В повечето държави членки МРВ играят важна роля във финансирането на образованието и разработването на политики, свързани с уменията. Готови ли са МРВ да поемат задачи, свързани с ускореното оползотворяване на средства от ЕС под формата на пилотни проекти, формулирането на местни и регионални стратегии и планове за действие и увеличеното финансиране за нови инициативи?  

Считам, че МРВ са готови да поемат задачи, свързани с ускоряването на използване на фондовете на ЕС, тъй като те играят важна роля за финансирането на образованието и разработването на политики, свързани с уменията, на местно равнище. Редица МРВ в Европейския съюз отговарят за прякото управление на подчинени институции в различни области като болници, културни центрове и планински спасителни служби – няколко примера от моя регион, окръг Харгита. С техните публични и политически отговорности и опит в управлението на бюджета, би било възможно да се ускори оползотворяването на средствата от ЕС за изпълнение на проекти, свързани с уменията. Тъй като имат ключови отговорности за политиките в областта на образованието и обучението, както и важна роля в политиките за младежта и заетостта на местно равнище, градовете и регионите могат да стартират програми, пилотни проекти и мерки за подкрепа за всички тези области, свързани с целите на Програмата за умения.

По време на кризата с COVID-19 повечето образователни системи реагираха бързо и гъвкаво на новите предизвикателства, а някои държави членки ускориха цифровизацията на образованието. Въпреки това в някои по-слабо отдалечени региони и в необлагодетелствани общности достъпът до цифрови инструменти е проблем, тъй като все още има райони със слаб достъп до интернет. Какво могат да направят ЕС и МРВ, за да обединят усилията си и да се справят с тези местни проблеми, които едва ли са отразени в общите регионални или национални данни?  

В становището относно Програмата за умения, по което работим, се изтъква, че всяка интервенция по политика на ЕС трябва да се осъществява в съответствие с регионалния контекст, а универсалният подход не е ефективен. Предложението се основава на опита на няколко региона с достъпа до цифрови инструменти, който беше от решаващо значение по време на пандемията от COVID-19. Има няколко начина, по които ЕС би могъл да подкрепи всички региони, за да се гарантира, че никой няма да бъде пренебрегнат. На първо място, съществува необходимост от интегриран подход за определяне на мерките за финансиране: предоставянето на цифрово образование надхвърля финансирането на образователни платформи и обучение в областта на цифровите умения и включва инфраструктура като достъп до широколентов интернет в по-необлагодетелстваните региони, компютри и преносими компютри. Второ, ЕС следва да засили сътрудничеството и обмена на опит между образователните системи и различните учебни програми въз основа на потребностите на хората и да разгледа въпроса за достъпа на социално изключени или уязвими лица до висококачествено образование и обучение. Не на последно място, Комисията следва да обмисли дали може да създаде европейска платформа с подбор на най-добрите практики, които биха били достъпни за МРВ и които биха подпомогнали разработването на стратегии и планове за действие за адаптиране и издръжливост, насърчаващи нови местни и регионални инициативи. 

В становището подчертавате значението на Европейския зелен пакт и последиците от него за работещите в повечето сектори. По какъв начин чрез политиките може да се помогне на работещите да получат ясна представа за променящия се свят и да разберат ясно, че следва да търсят нови възможности и да придобият издръжливост?

Политиките на ЕС следва да улесняват стартирането на програми за подпомагане, насочени към конкретни икономически области и конкретни целеви групи в секторите, засегнати от екологичния преход. Чрез такива програми следва да се информират служителите в енергоемките сектори относно предизвикателствата и възможностите, породени от цифровия и екологичния преход. В помощ на целевите групи е необходимо по-добро разбиране на регионалните потребности и възможности, свързани с уменията за всеки сектор, по-специално автомобилостроенето, строителството, строителните услуги, дизайнерския и творческия сектор, фармацията и хранително-вкусовата промишленост. Второ, необходимо е да се създадат възможности за повишаване на квалификацията и/или преквалификация на нискоквалифицираните възрастни, за да им се помогне да навлязат или да останат на пазара на труда. Това би помогнало да се избегнат високите равнища на безработица и възможните политики на строги икономии. По отношение на устойчивостта акцентът следва да се постави не само върху настоящите служители, но и върху учениците, които следва да придобият такива умения през годините си в училище.

По време на изготвянето на Вашето становище бяха проведени различни консултации, например писмената онлайн консултация със заинтересованите страни и двустранните онлайн срещи с Европейската комисия и Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP). Кои бяха основните въпроси, повдигнати по време на дискусията с CEDEFOP? Какви действия и планиране предложиха, за да помогнат на Комисията да се съсредоточи върху местни и регионални въпроси и да определи по-точно ролята на МРВ?  

По време на консултациите с различни заинтересовани страни получихме много полезни предложения, които ни помогнаха да изготвим настоящото становище. CEDEFOP подчерта факта, че е важно да се достигне до хора с по-ниска квалификация. Тъй като местните и регионалните власти са най-добре запознати със своите райони, те са в най-добра позиция да достигнат до хората и да се справят с местните предизвикателства. Поради това е необходимо политиките да бъдат диференцирани и да отчитат местните особености. Освен това първоначалното ПОО, което е до голяма степен централизирано, трябва да включва различни видове партньорства с образователни и обучителни институти, НПО и предприятия, и други. МРВ са в най-добра позиция да организират тези връзки между партньорите на местно равнище.

За повече информация

През юли 2020 г. Европейската комисия представи новата Европейска програма за умения , чиято цел е да се подобри значението на уменията в ЕС с цел укрепване на устойчивата конкурентоспособност, гарантиране на социална справедливост и изграждане на нашата устойчивост. В нея са заложени амбициозни цели за квалификация (подобряване на съществуващите умения) и преквалификация (обучение в нови умения), които трябва да бъдат постигнати през следващите пет години. Например до 2025 г. 50 % от хората на възраст от 25 до 64 години следва ежегодно да се записват за обучителни курсове, а 70 % от хората на възраст от 16 до 74 години следва да имат поне основни цифрови умения.

Пактът за умения , лансиран от Европейската комисия през ноември 2020 г., е модел на споделена ангажираност за развитие на уменията в Европа, който включва както публичния, така и частния сектор. Подписалите страни се съгласяват да спазват и утвърждават основните принципи на Хартата: 1) насърчаване на култура на учене през целия живот за всички, 2) изграждане на силни партньорства за умения, 3) наблюдаване на търсенето и предлагането на умения и предвиждането на потребностите от умения и 4) работа срещу дискриминацията и за равенството между половете и равнопоставени възможности.

За контакт с пресслужбата : pressecdr@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023