Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Увеличаване на устойчивата и интелигентна мобилност за градовете и метрополните области  

На декемврийската пленарна сесия на Европейския комитет на регионите градовете и регионите приеха своите предложения за по-добър обществен транспорт в градовете и метрополните региони. В становището, изготвено от Адам Стружик (Полша/ЕНП), маршал на Мазовското воеводство, се изтъкват предизвикателствата, свързани с увеличаващия се автомобилен трафик в градовете и метрополните области, и се призовава за решения за устойчива и интелигентна мобилност.

Транспортът е отговорен за около една четвърт от емисиите на парникови газове в ЕС, а някои видове транспорт оказват отрицателно въздействие върху качеството на живот и здравето на хората в резултат на замърсяването на въздуха, задръстванията, шума, произшествията и начина, по който се използва общественото пространство. От друга страна, характерът на метрополните региони налага на гражданите да пътуват от крайградските райони до градските центрове. Това прави необходима промяната към екологосъобразна мобилност и означава, че в центъра на тази трансформация трябва да бъде икономически ефективният обществен транспорт.

„Съвременните градове се основават на добре организиран и ефективно управляван обществен транспорт, който е от основно значение за тяхното развитие. Нуждаем се от алтернативни и устойчиви решения на индивидуалния автомобилен транспорт, за който понастоящем действителните разходи са значително недооценени. В същото време трябва да сме наясно, че е налице обратна тенденция на използването на обществения транспорт поради пандемията от COVID-19. Ето защо трябва да инвестираме в иновативни решения и да се поучим от настоящата ситуация, за да разработим устойчиви системи за обществен транспорт, които представляват безопасен и справедлив избор за настоящата криза и за всички, които могат да възникнат в бъдеще“ , заяви Адам Стружик , маршал на Мазовското воеводство.

Докладчикът призовава Европейската комисия да гарантира подкрепа и финансиране не само за нови инвестиции в обществения транспорт и инфраструктурата за немоторизирана мобилност в градовете, но и за преработване на остарели и неефикасни решения. Механизмът за свързване на Европа, Модернизационният фонд и Механизмът за възстановяване и устойчивост, както и Фондът за справедлив преход трябва да предоставят своя дял от инвестициите в устойчива градска мобилност, като помагат на градовете и метрополните области да постигнат декарбонизацията на всички видове транспорт и да гарантират по-устойчиво разпределение на видовете транспорт.

Освен това докладчикът подчертава, че е важно да се намерят начини за посрещане на транспортните нужди на гражданите, като същевременно се намали необходимостта им от пътуване и свързаните с него отрицателни последици. Тясното сътрудничество в областта на транспорта и териториалното устройство може да гарантира, че в мрежа от центрове с подходящ мащаб гражданите могат да имат достъп до всички видове стоки и услуги, особено в областта на здравеопазването, образованието, спорта, културата и социалната подкрепа. Докладчикът призовава също така за надеждни интегрирани системи за обществен транспорт, които свързват селските, крайградските и градските райони, особено за пътуващите до работното място, възрастните хора и младите хора.

„Регионалните власти играят особена роля за ефективността на обществения транспорт и за интегрирането на градовете и метрополните райони със селските райони чрез съвременно планиране и финансиране на обществения транспорт. Във връзка с това основна роля играе външното финансиране от кохезионните фондове на ЕС, както и други инструменти за финансиране на инвестиции в областта на транспорта, по-специално Фонда за справедлив преход, който е част от Европейския зелен пакт“ , заяви Адам Стружик .

Според г-н Стружик градовете и метрополните области ще се нуждаят от политически решения на основата на концептуални и организационни усилия и повишаване на осведомеността и трябва да разполагат с достатъчно финансови ресурси, за да постигнат целите си за декарбонизация. Промяната в навиците на обществото в посока на по-голям дял по-малко замърсяващи видове транспорт изисква осведоменост на потребителите и преди всичко наличието на действителни възможности за избор.

Допълнителна информация:

Интервю с Адам Стружик : Общественият транспорт след COVID-19 — необходимостта от иновативни и безопасни решения за настоящата и евентуални бъдещи кризи

За контакт:

Кармен Шмидле

Тел.:+ +32 (0)494 735787 70

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023