Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Увеличеният бюджет за програма „Еразъм“ трябва да гарантира равни възможности за всички  
Инвестициите в образованието и културата укрепват европейската идентичност това беше посланието на местните и регионалните лидери по време на дебата с комисаря на ЕС

Европейският комитет на регионите приветства предложението на Европейската комисия за удвояване на бюджета за програмата „Еразъм“, но подчертава, че програмата трябва да бъде по-приобщаваща и да достига до всички възрастови групи, до хора с всякакъв социален произход и до всички форми на образование и обучение. В дебат с комисар Тибор Наврачич членовете на Асамблеята на местните и регионалните лидери в ЕС подчертаха значението на образованието и културата за укрепването на европейската идентичност и изразиха подкрепата си за Европейското пространство за образование, което следва да бъде финализирано до 2025 г.

Тибор Наврачич , комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, заяви: „Инвестициите в образованието, младежта и културата са от ключово значение за изграждането на устойчива и сплотена Европа. Гордея се с амбициозните предложения, представени от Комисията за водещите програми в тази област, „Еразъм“ и „Творческа Европа“ , за следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Трябва да укрепим тези програми, за да гарантираме, че ще превърнем нашата визия за Европейско пространство за образование в реалност и че напълно използваме потенциала на културата за стимулиране на икономическото и социалното развитие, както е посочено в нашата Европейска програма за култура . Европейските региони имат жизненоважна роля в това отношение. Ето защо съм доволен от непрекъснатата подкрепа на Комитета на регионите — трябва да продължим да работим заедно, за да гарантираме, че нашите усилия в областта на образованието и културата са от полза за гражданите и бизнеса в цяла Европа.“

Председателят на Европейския комитет на регионите Карл-Хайнц Ламберц отбеляза: „С удвояването на бюджета за „Еразъм“ и инвестирането на 2 млрд. евро в програмата „Творческа Европа“ ЕС открива нови хоризонти за милиони хора. Инвестициите в културата и образованието са инвестиции в общото ни бъдеще. Трябва да гарантираме, че от възможността за учене и работа в други страни от ЕС могат да се ползват всички, независимо от техния произход. Това е съществен градивен елемент, ако искаме да изградим отворена, динамична, многообразна и по-обединена Европа“.

Улрике Хилер (DE/ПЕС), член на Сената и пълномощен представител на Свободния ханзейски град Бремен при федералните институции, представи препоръките на регионите и градовете за програмата „Еразъм“. Становището , което беше прието на пленарната сесия на КР на 6 февруари, призовава за осигуряване на равен достъп до възможностите чрез преодоляване на пречки като езикови бариери или когнитивни увреждания. Програмата следва да предоставя подкрепа за подготвителни мерки от езиково и междукултурно естество и да включва повече стимули за насърчаване на мобилността в областта на професионалното обучение и чиракуването. Стипендиите за обучение следва да бъдат освободени от данъчно облагане и редовно да се коригират спрямо реалните разходи за издръжка на живота в приемащия регион.

„Опитът от обучение в друга европейска държава стимулира в значителна степен развитието на ориентирани към бъдещето професионални умения и е тясно свързан с развитието на европейска идентичност. „Еразъм“ е пример за успех и тази програма трябва да бъде укрепена, за да се даде възможност на всички млади европейци да се възползват от мобилността“, заяви докладчикът Улрике Хилер.

В становището се изтъква и значението на ученето през целия живот: поради това програмата трябва да подкрепя по еднакъв начин всички възрастови групи и формалното и неформалното образование. В него се призовава за по-прозрачно и справедливо разпределение на ресурсите през целия седемгодишен период (2021—2027 г.) и за значително опростяване на процедурата за кандидатстване, управлението на проекти и изискванията за документацията за всички области на програмата. Сред другите предложения е и постепенното отваряне на възможностите за сътрудничество с институции в страните от Южното и Източното Средиземноморие и в Африка.

Що се отнася до новата инициатива DiscoverEU , която предлага безплатни карти за железопътен транспорт за младите хора, Комитетът счита, че нейният обхват би могъл да се разшири с помощта на публично-частни партньорства, по-специално с партньори от сектора на мобилността и туризма.

На пленарната сесия на КР беше прието и становище относно програмата „Творческа Европа“ с докладчик Янош Адам Карачони (HU/ЕНП), член на Общинския съвет на Тахитотфалу. Като се има предвид значително по-големият брой приоритети в новата програма, в становището на КР се предлага увеличаване на бюджетната цел до над 2 милиарда евро спрямо предложените 1,85 милиарда евро и по-добро интегриране на културата и културното наследство в приоритетите на следващия бюджет на ЕС.

Тъй като градовете и регионите играят ключова роля в насърчаването и популяризирането на творческия и културния живот на техните общности, в становището се призовава за засилване на участието на регионалните и местните власти в програмата. „Важно е да се намери подходящият баланс между заделянето на средства за големи общи проекти от една страна, и финансирането на мерки и дейности на местно и регионално равнище, включително от МСП, от друга“, заяви докладчикът Карачони.

8-а среща на високо равнище на регионите и градовете на ЕС, 14 и 15 март, Букурещ #EULocal

Следващото поколение програми на ЕС в контекста на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.ще бъде сред темите за обсъждане по време на Осмата среща на високо равнище на регионите и градовете , която ще се проведе в Букурещ, Румъния, на 14 и 15 март — само две седмици преди очакваното оттегляне на Обединеното кралство от ЕС на 29 март и два месеца преди европейските избори.

Румънската столица ще посрещне над 500 европейски, национални, регионални и местни лидери от всички държави — членки на ЕС, които ще съсредоточат дискусиите си върху приноса на местните и регионалните власти за „Бъдещето на Европа“. Под надслов „(Re) New EUrope“ (Обновена Европа), проявата ще бъде най-голямата политическа среща на кметове, председатели на регионални съвети и други избрани местни и регионални представители от целия Съюз през тази година.

В нея ще се включат и 100 млади местни и регионални политици, които ще вземат активно участие в дебата за бъдещето на Европа. Тя ще постави и официалното начало на инициативата на Комитета за нова Мрежа от регионални центрове (#RegHub)s (#RegHub ) в присъствието на 20-те участващи региона.

Ако желаете да участвате в проявата, Ви приканваме да се регистрирате чрез страницата на румънското председателство на ЕС за акредитация на журналисти (краен срок 1 март). Обърнете внимание, че акредитация за проявата ще могат да получат само регистрираните журналисти.

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu