Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
По-големи амбиции в областта на климата и пряк достъп до фондовете на ЕС: местните лидери искат Зеленият пакт да се превърне в пакт на местно равнище  

В навечерието на решаваща среща на върха на ЕС Европейският комитет на регионите (КР) представи редица предложения за изпълнението на Зеления пакт на местно равнище. В становище на докладчика Андрис Грифроа (BE/EA) , член на Фламандския парламент, градовете и регионите отправят искане да бъдат поставени в основата на инициативите, свързани със Зеления пакт, като се призовава за пряк достъп до фондовете на ЕС и за европейски регионален набор от показатели за оценка на техните действия и въздействие в областта на климата. Ето някои от ключовите предложения на становището „Въздействието на изменението на климата върху регионите: оценка на Европейския зелен пакт“ . Все още не е постигнато споразумение относно дългосрочния бюджет на ЕС, пакета за възстановяване и целта за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и местните лидери предупреждават, че по-нататъшно забавяне ще застраши икономическото възстановяване от COVID-19, което ще засегне сериозно местните и регионалните общности в целия ЕС.

Действията в областта на климата и Европейският зелен пакт — стратегията на ЕС за растеж за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. — остават на челно място в политическата програма на ЕС. По време на пленарната си сесия през декември 2020 г. Европейският комитет на регионите прие ключово становище относно Зеления пакт , в което се съдържат препоръки в три области: управлението, финансирането и механизмите за мониторинг.

Докладчикът Андрис Грифроа (BE/EA) , член на Фламандския парламент, заяви: „Зеленият пакт ще бъде успешен само ако подкрепя подход „от долу нагоре“ . Призоваваме за по-тясно сътрудничество с Европейската комисия и държавите членки, за да се гарантира, че регионите и градовете заемат централно място в него. Редица региони и градове вече са приели планове за енергиен преход или зелени пактове на местно равнище. Те обаче рядко намират отражение в националните планове и стратегии. Предлагаме органите на управление на поднационално равнище да участват пълноценно в определянето и прилагането на националните планове и да получат по-голям и по-лесен достъп до средства. Готови сме да работим с Европейската комисия и нейния Съвместен изследователски център за създаване на европейски регионален набор от показатели за наблюдение и проследяване на напредъка в прилагането на законодателството, политиките и финансирането в областта на климата и Зеления пакт на местно и регионално равнище.“

По отношение на управлението Комитетът изразява съжаление, че приносът на местните и регионалните власти в областта на климата рядко намира отражение в националните планове, изготвяни в столиците на ЕС. Градовете и регионите отправят искане да участват по структуриран начин в изготвянето и изпълнението на националните планове за възстановяване от COVID-19 и инвестициите във връзка със Зеления пакт, като предлагат задължителните консултации и многостепенните диалози да бъдат разширени, така че да обхванат всички области на Зеления пакт, включително енергетиката и климата, транспорта, биологичното разнообразие и екологизирането на градските райони.

По отношение на финансирането членовете предупреждават за рисковете, които крие централизираното управление на средствата на ЕС. В становището на КР относно Зеления пакт се призовава за пряк достъп на градовете и регионите до ресурсите на ЕС, тъй като именно местните и регионалните власти са онези, които предприемат по-голямата част от мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптиране към него, и познават най-добре реалностите по места.

Настоящите предложения за бюджета на ЕС заделят 30 % за действия в областта на климата. Пакетът за възстановяване от COVID-19, Next Generation EU, включва разпределение на най-малко 37 % от разходите за действия, свързани с климата.

По отношение на мониторинга членовете припомнят, че са необходими механизми и показатели за точна оценка на въздействието на изменението на климата на местно и регионално равнище, както и за определяне на постиженията на градовете и регионите за намаляване на емисиите на парникови газове и техния принос за борбата с изменението на климата.

Във връзка с това предлагаме стартирането на европейски регионален набор от показатели като инструмент за предоставяне на фактологични данни за напредъка в изпълнението на Зеления пакт и плановете за възстановяване на местно равнище. Показателите са необходими, за да имаме представа за изходната линия за всеки регион по отношение на неговия климатичния преход, както и за да се определят по-добре неговите особености, предизвикателства и нужди и да се оцени въздействието на действията в областта на климата.

Преди срещата на върха на ЕС тази седмица, чиято цел е да се постигне споразумение за повишаване на целта на ЕС за 2030 г. по отношение на емисиите на парникови газове — и не на последно място споразумение относно дългосрочния бюджет на ЕС и пакета за възстановяване — членовете проведоха дебат дебат със Свеня Шулце , федерален министър на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Германия. Откривайки дебата, председателят на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас припомни, че „Държавите — членки на ЕС, трябва да се споразумеят за намаляване на въглеродните емисии с най-малко 55 % до 2030 г. и незабавно да одобрят дългосрочния бюджет и плановете за възстановяване на ЕС. Фондовете трябва да могат да започнат да функционират до първата половина на 2021 г. В противен случай ще бъде твърде късно ЕС да помогне за защитата на местните общности и за запазването на нашите икономики“.

Обща информация

До 70 % от мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и до 90 % от мерките за адаптиране към него се предприемат от местните и регионалните власти, които отговарят и за над 65 % от публичните инвестиции в ЕС, свързани с климата и околната среда.

Прочетете последното ни интервю с докладчика Андрис Грифроа (BE/EA) тук .

На 13 октомври 2020 г. Европейската комисия и Европейският комитет на регионите (КР) поеха ангажимент за нов етап на сътрудничество за ускоряване на изпълнението на Зеления пакт в регионите и градовете на Европа. По време на дебат с Франс Тимерманс, изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Европейския зелен пакт, призова местните и регионалните власти да поемат отговорност и да оформят Зеления пакт в областите, попадащи в обхвата на тяхната компетентност.  Тук можете да прочетете съобщението за медиите.  

Зеленият пакт на местно равнище (ЗПМР) е нова инициатива на Европейския комитет на регионите, която има за цел да постави градовете и регионите в центъра на Европейския зелен пакт и да гарантира, че както стратегията на ЕС за устойчив растеж, така и плановете за възстановяване от COVID-19 водят до пряко финансиране за градовете и регионите и конкретни проекти за всяка територия. „Зеленият пакт на местно равнище“ стартира на 15 юни 2020 г. със създаването на специална работна група, съставена от 13   членове Тук можете да прочетете съобщението за медиите.

Открийте 200 най-добри практики във връзка със Зеления пакт на нашата онлайн карта .

Допълнителна информация:

Снимките от 141-вата пленарна сесия на Европейския комитет на регионите са на разположение на галерията на КР във Flickr .

За контакт:

Давид Крус

david.crous@cor.europa.eu

Тел.: +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023