Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Зеленият пакт на местно равнище: градовете и регионите предлагат икономически и социални мерки, които да помогнат на гражданите и предприятията да преодолеят енергийната криза  

Предложените мерки включват целево финансиране за постигане на енергийна ефективност на сградите, екосъобразни инвестиции, които да бъдат изключени от публичния дефицит, и постоянни консултации с гражданите по въпросите на климата

След като Съветът прие своите общи подходи по ключови досиета от пакета „Подготвени за цел 55“, Европейският комитет на регионите прие четири становища, пряко свързани с ролята на градовете и регионите в изпълнението на Европейския зелен пакт — стратегията за растеж на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. От икономически и финансови мерки за увеличаване на местните екологосъобразни бюджети до прилагането на Директивата относно енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) и необходимостта от разработване на социални мерки за защита на най-уязвимите и засилване на ролята на гражданите в екологичния преход.

Войната в Украйна предоставя историческа възможност за отказ от руските изкопаеми горива и постигане на енергийна независимост на ЕС. Рязкото увеличаване на цените на енергията драстично увеличи броя на гражданите в състояние на енергийна бедност и бедност по отношение на мобилността. В становищата, приети на юнската пленарна сесия на Асамблеята на градовете и регионите на ЕС, се предлагат начини за справяне с тези две основни предизвикателства.

По повод становището за Директивата относно енергийните характеристики на сградите докладчикът Андре Виола (Франция/ПЕС), член на Департаменталния съвет на Од, заяви: „Трябва да се борим с енергийната бедност и да преосмислим нашата енергийна система, за да бъдем по-устойчиви и да постигнем целите си в областта на климата до 2050 г. Трябва да подходим амбициозно към декарбонизацията на сградния фонд на ЕС, тъй като саниране ще се извърши само веднъж до средата на века! Нуждаем се от съобразен с бъдещето план за саниране, който да е финансово достъпен за всички граждани и местни и регионални власти. Преразгледаната Директива относно енергийните характеристики на сградите трябва да се съсредоточи върху целия жизнен цикъл на сградите и да включва кръгово използване на материалите и достатъчност на всички етапи.“Допълнителна информация

По повод становището относно екологичните изисквания и социалната приемливост на екологичния преход докладчикът Хана Здановска (Полша/ЕНП), кмет на Лодз и посланик на Конвента на кметовете за Полша, заяви: „Успехът на екологичната трансформация зависи от бързото създаване на подходящи условия на европейско и национално равнище за прилагането на екологични мерки от страна на местните и регионалните власти. Призоваваме за насочване на средства от ЕС към градовете и регионите за изпълнение на Зеления пакт на местно равнище, както и за отбелязване на напредък в процеса на диверсификация на енергийните източници и постигане на независимост от руските изкопаеми горива. В този контекст трябва да повишим енергийната ефективност в рамките на вълната на саниране и да ускорим внедряването на възобновяеми енергийни източници в нашите градове и региони. Екологичната трансформация на ЕС трябва да се основава на силна социална приемливост и да не пренебрегва нито един гражданин, територия или предприятие. Затова предлагаме да се организират постоянни местни диалози и местни срещи на високо равнище по въпросите на климата, за да се постигне успех в екологичния преход.“ Допълнителна информация

Във връзка със становището относно изпълнението на екологосъобразните бюджети на местно и регионално равнище докладчикът Венсан Шове (Франция/Renew Europe), кмет на Отюн, заяви: „Изменението на климата има голямо икономическо въздействие, което води до все по-високи екологични разходи. Градовете и регионите играят ключова роля за осъществяването на приобщаващ екологичен преход. Всички държави членки и ЕС имат отговорността да подкрепят местните и регионалните власти чрез пряко финансиране и конкретни мерки. Спешно трябва да постигнем съгласие по общо определение за екологосъобразно бюджетиране и структурирана, но гъвкава европейска рамка, която ще спомогне за привеждането на бюджетните позиции в съответствие с целите в областта на климата и околната среда. Екологичният преход ще се осъществи на местно равнище или изобщо няма да се осъществи.“Повече информация може да бъде намерена тук.Докладчикът г-н Шове ще бъде член на делегацията на Европейския комитет на регионите на следващата световна конференция по въпросите на климата, организирана от ООН през ноември в Египет (COP27).

Освен това Комитетът прие становище относно новата стратегия на ЕС за Арктика с докладчик Миря Вехкаперя (Финландия/Renew Europe), член на Градския съвет на Оулу: „Финансирането от ЕС трябва да бъде насочено към подпомагане и гарантиране на устойчиви инвестиции в Арктика. Трябва да помислим как да изпълним Зеления пакт и пакета „Подготвени за цел 55“, като същевременно вземем предвид специфичните характеристики на Арктическия регион на ЕС. Така например специфичните условия на зимното корабоплаване в Арктика трябва да се разглеждат в контекста на търговията с емисии. В същото време е важно да се постигне баланс между отговорното развитие на природните ресурси и опазването на околната среда, за да се използва пълноценно потенциалът на Арктика като двигател на екологосъобразния растеж и цифровия преход в ЕС. Арктика може да предостави на Европа знания, продукти, ресурси и енергия, които са от решаващо значение за постигането на целите на ЕС в областта на климата.Повече информация може да бъде намерена тук.

Основна информация:

На сградния фонд се падат 40 % от крайното потребление на енергия в ЕС и 36 % от свързаните с енергията емисии на парникови газове. Крайната цел на новата директива е декарбонизирането на сградния фонд в Европа до 2050 г. Комитетът призовава новата директива относно характеристиките на сградите да се прилага не само за новите сгради, но и за тези, които се санират. Приетото от Комитета становище подкрепи предложението на г-н Виола да се преустанови използването на изкопаеми горива за отопление и охлаждане през 2025 г. вместо през 2027 г., както беше предложено от Европейската комисия. Допълнителна информация

Комитетът призовава Европейската комисия да преразгледа правилата за финансиране на комунално-битовите услуги, да намали тежестта на разходите, свързани с мерките за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници, и да намали и опрости регулаторните пречки пред новите технологии и бизнес модели. За да се насърчи приемането от страна на обществото, Комитетът предлага няколко мерки, включително по-широко използване на основано на участието управление — например чрез основано на участието бюджетиране и местни диалози — и финансова подкрепа за въвеждането на постоянни механизми за консултации, като например местни срещи на високо равнище по въпросите на климата. Допълнителна информация

Европейският комитет на регионите призовава Европейската комисия и държавите членки да изключат екосъобразните инвестиции от изчисляването на регионалния публичен дефицит и от „златните правила“ за ограничаване на дълга, и се застъпва за ефективно, основано на участието и прозрачно екологосъобразно бюджетиране. Комитетът насърчава основан на участието подход към екологосъобразното бюджетиране, за да се даде възможност на гражданите, и по-специално на младите хора, да управляват част от годишния бюджет за изпълнението на екологосъобразни проекти. Асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС призовава за създаването на платформа за сътрудничество между различните органи на управление с цел изграждане на капацитета на местните и регионалните власти за екологизиране на бюджета и обединяване на малки по мащаб проекти с цел постигане на икономии от мащаба и обмен на добри практики. Допълнителна информация

В новата стратегия на ЕС за Арктика Европейската комисия подчертава нарастващото стратегическо и геополитическо значение на Арктика. Според оценка, публикувана в началото на 2022 г., Арктическият регион на ЕС има инвестиционен потенциал от около 150 милиарда евро до 2030 г., голяма част от който е свързан с осъществяването на екологичния преход. Поставя се акцент върху инвестициите във въглеродно неутрална стомана, производството на батерии, добива и преработката на минерали, както и върху кръговата икономика, биоенергията и вятърната енергия. Допълнителна информация

Зеленият пакт на местно равнище е инициатива на КР, която има за цел да постави градовете и регионите в центъра на прехода на ЕС към неутралност по отношение на климата.

За контакт:

Давид Крус // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023