Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните лидери се обединяват със словенското председателство, Комисията и Европейския парламент, за да се ускори изпълнението на плановете на ЕС за възстановяване  

Първият форум на високо равнище по въпросите на регионалното възстановяване и устойчивост направи предложения за това как да се подобри управлението и как да се избегне припокриване с политиката на сближаване.

Регионалните и местните лидери се събраха в Липица (Словения) на 24 септември, за да обсъдят как своевременно да се осигурят инвестиции за възстановяване по места и да се избегнат забавяния и припокриване между политиките на ЕС. Комисарят по въпросите на икономиката Паоло Джентилони и министърът на финансите на Словения Андрей Ширцел, както и водещи членове на Европейския парламент подчертаха, че националните планове за възстановяване могат да бъдат успешни само ако се работи с регионите и градовете.

На откриването на форума на високо равнище, който беше организиран съвместно от Европейския комитет на регионите (КР) и словенското председателство на Съвета на ЕС, председателят на КР Апостолос Цицикостас заяви: „ Средствата по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост започват да достигат до държавите членки. Сега наш общ дълг е да направим така, че всяко евро от парите на данъкоплатците, инвестирани в нашето възстановяване, да донесе полза. Нуждаем се от истинско партньорство между ЕС, националните, регионалните и местните участници, въпреки че разпоредбите не са достатъчно ясни относно участието на регионите и градовете. Комитетът следи внимателно прилагането на Механизма по места и неговата координация с политиката на сближаване. Очакванията и потребностите на нашите граждани не могат да бъдат пренебрегнати с решения „отгоре надолу“.

Андрей Ширцел , министър на финансите на Република Словения, заяви: „ Смятам, че можем да постигнем големи резултати с успешно прилагане на Механизма за възстановяване и устойчивост. Най-добрите резултати ще дойдат единствено от приобщаващото сътрудничество. Тази криза ни научи как да си сътрудничим в трудни времена – на местно, регионално и международно равнище. Сега трябва просто да си представим какво можем да постигнем със сътрудничество в обещаващи времена и да направим стъпка в тази посока.“

Комисарят на ЕС по въпросите на икономиката Паоло Джентилони подчерта „ конструктивния ангажимент на КР за оформяне на окончателния вариант на Механизма за възстановяване и устойчивост ” и жизненоважното значение на силното партньорство между различните управленски равнища в предстоящия етап. „ Над две трети от всички национални планове за възстановяване и устойчивост вече се изпълняват. Местните и регионалните власти ще бъдат от ключово значение за осъществяването на тези планове и ние ще продължим да насърчаваме държавите членки да ги включват ефективно" , заяви той. „ Фондовете от Механизма за възстановяване и устойчивост и политиката на сближаване трябва да се допълват, а не да бъдат взаимозаменяеми: принципът на допълняемост и капацитетът за поемане на загубите са ключовите думи в това отношение “.

Дискусията във форума ще даде материал за становището на КР относно прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост, ръководено от Роб Джонкман (NL/ЕКР) и предвидено за приемане от Комисията по икономическа политика (ECON) на 29 септември. Комитетът предостави първа оценка на подготовката на националните планове за възстановяване и ще представи констатациите си относно въздействието на пандемията върху регионалните и местните общности в годишния барометър на ЕС за състоянието на регионите и градовете за 2021 г., който ще бъде представен на 12 октомври по време на 19-ата Европейска седмица на регионите и градовете .

Тук можете да проследите откриването и първото обсъждане на въпросите на възстановяването и устойчивостта в рамките на форума на високо равнище.

Форумът на високо равнище беше проведен във връзка с изнесено заседание на Бюрото на КР в Липица, Словения. Преди заседанието на Бюрото програмата на КР за млади политици на изборни длъжности (YEPs) организира проява, посветена на политиката на сближаване, в която към младите местни лидери от целия ЕС се присъединиха членове на КР, словенският държавен секретар по въпросите на развитието и европейската политика на сближаване Моника Кирбиш Ройс, представители на Европейската комисия и други видни оратори.

Тук можете да гледате отново проявата на младите политици на изборни длъжности под надслов „Сближаването като ценност – ползи и разходи за младите хора от прехода към свят след Covid-19 “.

ГЛАСОВЕ ОТ ФОРУМА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ,
ПОСВЕТЕН НА ВЪЗСТАНОВЯНЕТО И УСТОЙЧИВОСТТА НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ

(по реда на изказванията):

Александер Йевзек (SI/PES), заместник-председател на словенската делегация в КР и кмет на община Мурска Собота, заяви: „ Ефективното използване на всяко евро от Механизма за възстановяване и устойчивост зависи до голяма степен от партньорството с местните и регионалните власти. За да се оползотворят максимално ресурсите, идващи както от инструментите за възстановяване, така и от програмите на политиката на сближаване, националните правителства трябва да се вслушват в градовете и регионите и да им се доверят за това, че тези средства ще бъдат изразходвани по прозрачен начин .“

Майкъл Мърфи (IE/ЕНП), кмет на Клонмел и председател на Комисията по икономическа политика (ECON) на КР, заяви: „ Предизвикателствата, пред които сме изправени, не са универсални, те се различават по вид и интензивност в различните европейски региони, градове и селски райони. Нуждаем се от адаптирани решения, които да се прилагат съвместно с местното равнище. Подходът „отгоре-надолу“ към възстановяването би означавал, че инвестициите и реформите може просто да не съответстват на реалните възможности и предизвикателствата по места.

Роб Джонкман (NL/ЕКР), докладчик на КР по прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост, заяви: „ Възстановяването на Европа, цифровият и устойчивият преход зависят от прякото участие на местните и регионалните власти. Поради това те трябва да участват структурно в изпълнението на плановете за възстановяване. Тъй като участието е различно в отделните държави членки, трябва да споделяме опита си и да се учим едни от други“ .

Александра Гиз (DE/ЗЕЛЕНИ), член на Европейския парламент и докладчик относно инструмента за техническа подкрепа (TSI), заяви: „ Един социално приобщаващ, екологичен и цифров преход създава многоаспектни предизвикателства, които могат да бъдат преодолени само с активно участие на местните и регионалните власти. Инструментът за техническа подкрепа дава възможност на местните и регионалните власти да създават специално разработени знания: отправяне на искания към експертите за изготвяне на специални стратегии и пътни карти, организиране на семинари и работни срещи или извличане на поуки от най-добрите практики на другите. Проследяването на климата, бюджетирането, съобразено с равенството между половете, и решенията с отворен код за насърчаване на цифровизирани и достъпни администрации са само няколко примера за множеството специално разработени решения, които TSI може да улесни.

Мария дел Вале Мигелес Сантяго , заместник-председател на Конференцията на периферните морски региони ( CPMR ), регионален министър по въпросите на предприятията, заетостта и университетите и говорител на регион Мурсия, заяви: „ Регионите са ключови участници в изпълнението на приоритетите на ЕС в областта на климата и цифровите технологии и техните правомощия са свързани с множество цели на плановете за възстановяване. С ясното разбиране на нуждите от инвестиции на териториално равнище регионите заслужават да играят роля в рамките на съответните форуми за вземане на политически решения за определяне и използване на финансирането за възстановяване. Именно поради тази причина през следващите месеци можем да осигурим добавена стойност за ефективното използване на европейските фондове и за постигането на желаните цели .“

Хана Здановска (PL/ЕНП), член на работна група „Зелен пакт на местно равнище“ на КР, заяви: „ 75 % от гражданите на ЕС живеят в градове, които са основните източници на емисии на парникови газове. Но те са и центрове и източници на действия и иновации както в областта на смекчаването на последиците от изменението на климата, така и в адаптирането към него. Глобалният форум за действия в областта на климата, който се провежда в Глазгоу, представлява важна възможност за местните и регионалните лидери да покажат какво градовете и регионите могат да направят и вече правят, за да постигнат неутралност по отношение на климата .“

Звоне Чернач , министър по въпросите на развитието и европейската политика на сближаване на Словения, заяви: „ В същото време основна цел и предизвикателство е да се създаде рамка, която да осигури полезни взаимодействия между краткосрочните и дългосрочните механизми, от една страна, и да опрости процедурите за изпълнение, от друга страна, като местните и регионалните власти играят ключова роля заедно с националните правителства .“

Изабел Будино (FR/ПЕС), председател на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER) на КР, заяви: „ Европа положи безпрецедентни усилия за ограничаване на социалните и икономическите последици от пандемията.

Парите обаче не са всичко. Нека не забравяме метода: партньорството и многостепенното управление доказаха своето значение за политиката на сближаване. Ренационализацията на европейските политики чрез плана за възстановяване не е решение. Нека се доверим на регионите да защитават гражданите и МСП .“

Юрай Дроба (SK/ЕКР), докладчик на КР относно ефективното ангажиране на местните и регионалните власти в изготвянето на споразуменията за партньорство и оперативните програми за периода 2021—2027 г.“, заяви: „ Партньорството, наред със субсидиарността, е най-важният принцип от гледна точка на градовете и регионите и ние трябва да гарантираме, че то се прилага изцяло на всички етапи от новия програмен период .“

Улрика Ландергрен (SV/RENEW E.), председател на Комисията по природни ресурси (NAT) на КР, заяви: „ В продължение на няколко години се наблюдава все по-голямо разминаване между вниманието към градските и селските райони и средстваата, които им се предоставят. За съжаление, Европейската комисия прие своята дългосрочна визия за развитието на селските райони едва след определянето на програмите за финансиране до 2027 г. КР ще подкрепи Комисията в тази визия, но не можем да чакаме до 2028 г.! Сега трябва да преодолеем различията между селските и градските райони.

Еди ван Хиум (NL/ЕНП), докладчик на КР по стратегията за МСП, заяви: „ Ние, в качеството си на местни и регионални власти, може да бъдем партньор на Европейската комисия, като поддържаме контакти с нашите МСП и с местните власти, като например търговските камари. Ако искаме да постигнем поставените цели и да се върнем по-силни след COVID-19, трябва да сме партньори в този преход. От най-малките МСП в нашите региони до Комисията всички ние трябва да изпълним своята роля за осъществяването на преходите.

За контакт:

Матео Милиета

Тел. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Споделяне :