Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Платформата „Готови за бъдещето“: преосмисляне на процеса на вземане на решения в ЕС, така че той да отговаря по-добре на бъдещите предизвикателства  

Гласът на един милион регионални и местни политици на изборни длъжности ще се чуе в процеса на изготвяне и оценка на законодателството на ЕС и ще допринесе за намирането на конкретни отговори на опасенията на гражданите.

В първото пленарно заседание на платформата „Готови за бъдещето“ (F4F) , председателствано от заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, Марош Шефчович, взеха участие трима членове на КР, Марк Шпайх (DE/ЕНП), Анне Карялайнен (FI/ПЕС) и Улрика Ландергрен (SE/RE). Платформата F4F е основният инструмент на програмата за по-добро регулиране на Европейската комисия, чиято цел е да се намали ненужната административна тежест за гражданите и предприятията и да спомогне да се гарантира, че законодателството на ЕС е ориентирано към бъдещето, по-цифровизирано и в състояние да отговори по-добре на бъдещите предизвикателства. Местното и регионалното равнище на управление, което е най-близо до гражданите, е представено на заседанията на платформата F4F в ранните етапи на изготвяне и оценка на законодателството на ЕС. Това е едно от постиженията в работата на КР в Работната група по въпросите на субсидиарността и пропорционалността .

Европейският комитет на регионите е представен в правителствената група на платформата F4F с трима от шестимата председатели на комисии, наред с 27 представители на правителствата на държавите – членки на ЕС. Една от подгрупите на платформата е мрежата на КР от регионални центрове (RegHubs), която събира информация от градовете и регионите чрез целенасочени консултации и я обединява в доклади за изпълнението на избрани политики на ЕС.

Това първо пленарно заседание на платформата предостави възможност за предварително обсъждане на темите за годишната работна програма за 2021 г., която ще бъде финализирана до края на годината. Освен това се състоя и обмен на мнения относно практическите договорености за функционирането на платформата и нейния правилник за дейността.

Ето какво заяви Марк Шпайх (DE/EPP) , държавен секретар по федерални, европейски и международни въпроси на провинция Северен Рейн-Вестфалия и председател на Комисията на КР по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи ( CIVEX ), във връзка с новата платформа F4F: „Опитът и експертните знания на европейските региони и градове трябва да играят ключова роля за непрекъснатото подобряване на законодателството на ЕС . Радвам се, че новата платформа „Готови за бъдещето“ вече предоставя възможност за представяне на гледната точка на местните и регионалните власти . Очакванията на гражданите от платформата „Готови за бъдещето“ са много високи. Те искат да видят в крайна сметка практическите резултати от многобройните политически изявления. Затова проявяват голям интерес към това, което правим и успяваме да постигнем. Ще трябва да постигнем резултати в края на нашия мандат. Европейските региони и Европейският комитет на регионите полагат всички усилия, за да отговорят на тези очаквания.“

Темите, които бяха обсъдени във връзка с годишната работна програма за 2021 г., за които непосредственият опит на местните и регионалните власти може да допринесе с идентифицирането на евентуални пречки и конкретни проблеми при прилагането на законодателството на Съюза , включваха: намаляването административната тежест на процедурите за етикетиране, получаване на одобрение и разрешение, например в селското стопанство или здравеопазването, държавната помощ или инфраструктурата; идентифицирането на правила на ЕС, които водят до несъгласуваност, ненужна сложност и припокривания; опростяването на задълженията за докладване на бенефициерите по проекти, в случаите когато може да се прилага принципът на еднократност; подкрепата за предприятията при въвеждането на цифрови решения и модернизирането на публичния сектор.

Улрика Ландергрен (SE/RE) , съветник в шведската община Кунгсбака и председател на Комисията на КР по природни ресурси (NAT) се ангажира да даде принос по предложените от Европейската комисия теми: „Регионите и градовете са на предна линия в прилагането на законодателството на ЕС. Поради това КР е в добра позиция да помогне на платформата да набележи законодателни актове, за които по-голяма цифровизация и опростяване биха могли да бъдат от полза. Същото се отнася и за идентифицирането на правилата на ЕС по отношение на процедурите за докладване, етикетиране, получаване на одобрение и разрешение“.

Анне Карялайнен (FI/ПЕС) , член на Градския съвет на Керава, председател на Комисията на КР по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC), добави: „Оценяваме високо практическия подход на Европейската комисия, който отразява нейния ангажимент за насърчаване на подход на активна субсидиарност. КР ще мобилизира своите мрежи, започвайки с платформата RegHub, за да придаде на процеса на платформата „Готови за бъдещето“ териториална легитимност и да допринесе с експертен опит по места. И трябва да следим за това при обсъждането на подробните законодателни актове да не губим от поглед приобщаващия характер на процеса, който следва да води до законодателство, което да ни позволи да преодолеем основното предизвикателство, пред което е изправен ЕС – социално справедлив екологичен и цифров преход“.

Заседанието на платформата F4F ще бъде последвано от гласуването на резолюция относно работната програма на Европейската комисия за 2021 г. и от дебат, по време на който заместник-председателят Шефчович ще представи тази програма и първия доклад за стратегическите перспективи на ЕС, на пленарната сесия на КР на 10 декември.

Контекст:

Платформата „Готови за бъдещето“ стартира на 11 май 2020 г. Тя представлява експертна група на високо равнище, която помага на Комисията в усилията ѝ да опрости законодателството и да понижи свързаните с него ненужни разходи. Европейската комисия ще взема предвид становищата на платформата, за да се гарантира, че законите на ЕС помагат на хората и предприятията, по-специално малките и средните предприятия, а не ги възпрепятстват. Работата на платформата ще се съсредоточи върху теми, изведени на преден план в годишната работна програма. За всяка тема платформата ще събере данни, факти и принос относно потенциала за опростяване и намаляване на ненужните разходи, свързани с конкретни законодателни актове на ЕС, без да се подкопава постигането на техните цели. След това платформата ще изготви становища, като вземе предвид и възможностите за цифровизация и законодателната наситеност. Тези усилия се вписват в програмата на Европейската комисия за по-добро регулиране.

Работната група на КР по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и принципа „правим по-малко, но по-ефективно“ беше създадена от Европейската комисия през ноември 2017 г. със следните цели:

- да отправи препоръки за по-добро прилагане на принципите на субсидиарност и пропорционалност

- да набележи области на политика, където работата би могла да бъде делегирана отново на държавите – членки на ЕС, или да бъде върната окончателно в сферата на тяхната компетентност

- да потърси начини за по-добро привличане на регионалните и местните власти в изготвянето и изпълнението на политиките на ЕС

Работната група беше председателствана от първия заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс и съставена от трима членове на КР и трима членове на Европейския парламент.

През 2018 г. работната група представи окончателния си доклад, озаглавен „Новият начин на работа“, който се основава на концепцията за „активна субсидиарност“ , което означава да се гарантира, че приносът на местното и регионалното равнище се взема изцяло предвид, за да се гарантира, че ЕС носи адекватна добавена стойност на всички етапи от разработването, приемането и прилагането на законодателството на ЕС.

Мрежата на КР от регионални центрове (RegHub) е мрежа на европейските региони и градове, която извършва оценка на изпълнението на политиките на ЕС. Понастоящем мрежата се състои от 36 специални „звена за контакт“. Това са служители на местна или регионална администрация, които събират техническа обратна информация от заинтересованите страни относно техния опит в изпълнението на действащите политики на ЕС „по места“. По този начин мрежата добавя местната и регионалната гледна точка в изготвянето на политиките на ЕС и разширява фактологичната му обосновка.

За контакт:

Мари-Пиер Жуглен

Мобилен телефон: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023