Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Финансиране на вълната на саниране: насърчаване на създаването на работни места и икономии на енергия в ЕС  

Европейският комитет на регионите и Европейската комисия обединяват усилията си, за да ускорят модернизирането на обществените и частните сгради в местните и регионалните общности в целия ЕС

Санирането на сградния фонд на ЕС е от ключово значение за постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г. и за насърчаването на заетостта в периода на възстановяване след COVID-19. Въпреки че 75 % от съществуващите сгради в ЕС се считат за енергийно неефективни, понастоящем само 1 % от тях се реновират всяка година. На сградния фонд се падат 40 % от потреблението на енергия в Европа и 36 % от емисиите на парникови газове. Според прогнозните изчисления вълната на саниране може да създаде 160 000 допълнителни работни места в строителния сектор до 2030 г. Здравната криза, предизвикана от COVID-19, увеличи необходимостта от подобряване на нашите сгради и изкореняване на енергийната бедност, която все още засяга около 40 милиона граждани в ЕС.

На сесия под надслов „Финансиране на вълната на саниране“ , представители на ЕС, местни и регионални лидери и експерти от целия ЕС обсъдиха предизвикателствата и възможностите за финансиране за градовете и регионите с цел ускоряване на модернизирането на сградния фонд. Вълната на саниране има за цел да премахне пречките пред санирането на сгради, като например структурни и административни пречки, недостиг на инвестиции, неефективност на пазара, регулаторни пречки и липса на експертен опит.

При откриването на дебата Хуан Еспадас (ES/ПЕС) , кмет на Севиля и председател на комисия ENVE на КР и на работна група „Зеленият пакт на местно равнище“ , заяви: „Днес знаем, че голяма част от борбата с кризата, свързана с климата, е свързана с обновяването на сградния ни фонд. Вълната на саниране, като основен стълб на Европейския зелен пакт, представлява възможност нашите обществени сгради, като училища и болници, социални жилища, както и нашите домове, да станат по-устойчиви, екологосъобразни и енергийно ефективни. Финансирането на тази мащабна урбанистична революция е безусловно необходимо за нейния успех, но не става въпрос само за средства. Трябва да обвържем целите в областта на климата и социалните цели, за да гарантираме, че никой гражданин или територия няма да бъдат изоставени.“

Бившият президент на регион Тоскана (2010—2020 г.) Енрико Роси (IT/ПЕС) , , докладчик на КР относно вълната на саниране ( информационен документ за становището ) и член на Общинския съвет на Синя (Флоренция), заяви: „17 % от европейците живеят в пренаселени домове и най-малко 34 милиона граждани страдат от енергийна бедност. Вълната на саниране трябва да повиши солидарността, социалното приобщаване и да се бори с бедността чрез увеличаване на инвестициите в енергийно ефективни обществени и социални жилища. Последиците от здравната криза за икономиката са изключително сериозни. Стимулирането на публичните инвестиции в строителния сектор трябва да играе ключова съпътстваща роля във възстановяването от пандемията от COVID-19.“

Проектостановището на КР относно вълната на саниране ще бъде прието на следващото заседание на комисия ENVE на 1 февруари , а окончателният текст е насрочен за приемане на пленарната сесия през март 2021 г.

Власта Крмел (SI/ЕНП) , кмет на Селница об Драви, заместник-председател на Работната група за финансиране и инвестиции на мрежата FEDARENE и директор на енергийната агенция ENERGAP , подчерта, че „ енергийните агенции в цяла Европа са готови да превърнат вълната на саниране в конкретни програми, които да привлекат мащабни инвестиции . Те са посредници на пазара с публичен мандат, които предоставят техническа помощ на общините, регионите, предприятията и гражданите и са в състояние да свързват заинтересованите страни и управленските равнища. Те имат компетентност и експертен опит в областта на сградите, технологиите, веригите за създаване на стойност, както и опит в структурирането на модели на финансиране с множество потоци на финансиране.“

Микел Ирухо (ES/EA) , генерален директор, отговарящ за външната дейност в правителството на автономна област Навара, заяви: „Някои от предложените от нас мерки бяха взети предвид в предложението на Европейската комисия относно вълната на саниране, като например необходимостта от създаване на „обслужване на едно гише“, за да се даде възможност на гражданите да участват активно в прехода към устойчива енергетика.“

Сред гост-ораторите бяха член на кабинета на комисаря по въпросите на енергетиката Кадри Симсон и представители на ГД „Енергетика“ , ГД „Регионална и селищна политика“ и Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия EASME . Представителят на ЕИБ припомни, че публичните инвестиции няма да бъдат достатъчни за запълване на съществуващия недостиг на инвестиции в енергийна ефективност. Миналата седмица КР и ЕИБ подновиха сътрудничеството си със съвместен план за действие за 2021 г. .

Всички държави — членки на ЕС, трябва да създадат национални дългосрочни стратегии за саниране като неразделна част от своите национални планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК) . Успехът на националните стратегии за саниране ще зависи от сътрудничеството с местните и регионалните власти: те често притежават или управляват мащабен сграден фонд и отговарят за една трета от публичните разходи и за две трети от публичните инвестиции в ЕС. За съжаление неотдавнашната консултация (януари 2021 г.), проведена от КР и СЕОР сочи, че „редица правителства в ЕС изключват регионите и градовете от изготвянето на планове за възстановяване след COVID“.

Основна информация:

„Финансиране на вълната на саниране“ е проява, посветена на „Зеления пакт на местно равнище“. Зеленият пакт на местно равнище (ЗПМР) е нова инициатива на Европейския комитет на регионите в рамките на приоритета за „изграждане на издръжливи общности“ , която има за цел да постави градовете и регионите в центъра на Европейския зелен пакт и да гарантира, че както стратегията на ЕС за устойчив растеж, така и плановете за възстановяване от COVID-19 ще доведат до пряко финансиране за градовете и регионите и конкретни проекти за всяка територия. „Зеленият пакт на местно равнище“ стартира на 15 юни 2020 г. със създаването на специална работна група, съставена от 13 членове . С цел насърчаване и ускоряване на действията, Зеленият пакт на местно равнище включва онлайн карта с 200 най-добри практики.

Вълната на саниране стартира на 14 октомври 2020 г. със съобщението на Европейската комисия „Вълна на саниране за Европа – екологизиране на нашите сгради, създаване на работни места, подобряване на качеството на живот“ . Тя е основен стълб на пътната карта на Европейския зелен пакт .

Вълната на саниране има за цел да премахне пречките пред санирането на сгради. Групата на финансовите институции за енергийна ефективност ( EEFIG ) открои шест вида пречки: структурни пречки, информационни пречки, неефективност на пазара, липса на експертен опит, комбинация от фактори, затрудняващи обединяването на проекти и/или прилагането на по-ефективни подходи по квартали, както и регулаторни пречки. Всички тези пречки засягат пряко местните и регионалните власти и възпрепятстват тяхната способност да инвестират повече в енергийно ефективни проекти.

Наред с декарбонизацията на транспортния сектор и екологизирането на градовете, обновяването на сградния фонд на ЕС е ключов приоритет на Зеления пакт , не само поради потенциалната му способност за намаляване както на потреблението на енергия, така и на емисиите на CO 2 , но и като двигател за устойчив растеж и създаване на работни места. Строителният сектор е най-големият източник на работни места на милион инвестирани евро ( МАЕ, 2020 г. ).

Тази седмица групата на ПЕС на Европейския комитет на регионите е домакин на поредица от прояви под надслов „Жилища за всички: време е Европа да постигне резултати“ .

За контакт:

Давид Крус

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022