Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
„От фермата до трапезата“: регионите и градовете трябва да участват в подкрепата за производителите, защитата на околната среда и борбата с хранителната бедност  

КР призовава за пълна съгласуваност на стратегията на ЕС с общата селскостопанска политика и целите на Зеления пакт.

Пандемията от COVID-19 показа дълбоките взаимовръзки между общественото здраве, екосистемите и продоволствените системи. В становище, изготвено от Гуидо Милана (Италия/ПЕС) и прието на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите (КР), местните и регионалните лидери приветстват стратегията „От фермата до трапезата“, но призовават за по-силен акцент върху късите вериги на доставки и върху местните и регионалните форми на производство, основани на хуманното отношение към животните и околната среда, както и върху хранителните качества.

Стратегията „От фермата до трапезата“ за устойчиви храни е стълб както на Европейския зелен пакт — водеща инициатива на ЕС — така и на плана за възстановяване на Европа. Стратегията беше представена на 20 май 2020 г. от Европейската комисия и ще обхване всички звена на хранителната верига — от производството до потреблението. Тя има за цел да изгради устойчива продоволствена система в ЕС, която да гарантира продоволствената сигурност и да защитава здравето на хората и околната среда.

В становището „От фермата до трапезата — местното и регионалното измерение “ , изготвено от Гуидо Милана (Италия/ПЕС), член на Общинския съвет на Олевано Романо (Рим) и бивш член на Европейския парламент, КР подчертава, че е от съществено значение общата селскостопанска политика (ОСП) и общата политика в областта на рибарството (ОПОР) след 2020 г. да бъдат изцяло приведени в съответствие с целите на стратегията „От фермата до трапезата“ и и на стратегията за Биологичното разнообразие до 2030 г.

Стратегията „От фермата до трапезата“ може да помогне за връщането в центъра на политическия дебат на базисния, но фундаментален въпрос за достъпа до храна . Пандемията всъщност увеличи неравенствата и ние трябва да направим продоволствените системи по-справедливи и устойчиви. При все това липсата на амбиция в момента на прегледа на ОСП може да изложи на опасност всичко и затова изразяваме съжаление за липсата на съгласуваност “ , заяви докладчикът Милана.

КР подкрепя стратегията „От фермата до трапезата“ и предложените от Комисията цели за намаляване на пестицидите, химичните торове и антимикробните средства, както и за увеличаване на биологичното земеделие. Освен това КР призовава за задълбочена оценка на въздействието на количествените цели и за мониторинг на постигнатия напредък.

За да се изведе на преден план местното и регионалното измерение, КР посочва, че обществените поръчки за храни са един от ключовите елементи за осъществяването на прехода към устойчива продоволствена система на местно и регионално равнище. Покупателната способност на публичните органи представлява 14 % от БВП на ЕС. Поради това обществените поръчки могат да служат като мощен двигател за търсенето на устойчиви продукти. Институционалното търсене е важно за увеличаване на използването на устойчиви храни и за разкриване на пазарни възможности за дребните доставчици.

Регионите и градовете могат да действат като ключови участници в прехода към по-устойчива продоволствена система. Като такива те трябва да участват в изпълнението и мониторинга на стратегията. За да се отчетат по-добре техните потребности, регионалните власти следва да могат да продължат да изпълняват ролята си на управляващи органи и да участват в разработването на екосхемите както на европейско, така и на национално равнище.

Прочетете интервюто с Гуидо Милана, докладчик по стратегията „От фермата до трапезата“.

За контакт:

Матео Милиета

Тел.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Галерия на КР във Flickr

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Green Deal Funding Alert – June 2023
Green Deal Funding Alert – June 2023
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023