Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
„От фермата до трапезата“: регионите и градовете трябва да участват в подкрепата за производителите, защитата на околната среда и борбата с хранителната бедност  

КР призовава за пълна съгласуваност на стратегията на ЕС с общата селскостопанска политика и целите на Зеления пакт.

Пандемията от COVID-19 показа дълбоките взаимовръзки между общественото здраве, екосистемите и продоволствените системи. В становище, изготвено от Гуидо Милана (Италия/ПЕС) и прието на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите (КР), местните и регионалните лидери приветстват стратегията „От фермата до трапезата“, но призовават за по-силен акцент върху късите вериги на доставки и върху местните и регионалните форми на производство, основани на хуманното отношение към животните и околната среда, както и върху хранителните качества.

Стратегията „От фермата до трапезата“ за устойчиви храни е стълб както на Европейския зелен пакт — водеща инициатива на ЕС — така и на плана за възстановяване на Европа. Стратегията беше представена на 20 май 2020 г. от Европейската комисия и ще обхване всички звена на хранителната верига — от производството до потреблението. Тя има за цел да изгради устойчива продоволствена система в ЕС, която да гарантира продоволствената сигурност и да защитава здравето на хората и околната среда.

В становището „От фермата до трапезата — местното и регионалното измерение “ , изготвено от Гуидо Милана (Италия/ПЕС), член на Общинския съвет на Олевано Романо (Рим) и бивш член на Европейския парламент, КР подчертава, че е от съществено значение общата селскостопанска политика (ОСП) и общата политика в областта на рибарството (ОПОР) след 2020 г. да бъдат изцяло приведени в съответствие с целите на стратегията „От фермата до трапезата“ и и на стратегията за Биологичното разнообразие до 2030 г.

Стратегията „От фермата до трапезата“ може да помогне за връщането в центъра на политическия дебат на базисния, но фундаментален въпрос за достъпа до храна . Пандемията всъщност увеличи неравенствата и ние трябва да направим продоволствените системи по-справедливи и устойчиви. При все това липсата на амбиция в момента на прегледа на ОСП може да изложи на опасност всичко и затова изразяваме съжаление за липсата на съгласуваност “ , заяви докладчикът Милана.

КР подкрепя стратегията „От фермата до трапезата“ и предложените от Комисията цели за намаляване на пестицидите, химичните торове и антимикробните средства, както и за увеличаване на биологичното земеделие. Освен това КР призовава за задълбочена оценка на въздействието на количествените цели и за мониторинг на постигнатия напредък.

За да се изведе на преден план местното и регионалното измерение, КР посочва, че обществените поръчки за храни са един от ключовите елементи за осъществяването на прехода към устойчива продоволствена система на местно и регионално равнище. Покупателната способност на публичните органи представлява 14 % от БВП на ЕС. Поради това обществените поръчки могат да служат като мощен двигател за търсенето на устойчиви продукти. Институционалното търсене е важно за увеличаване на използването на устойчиви храни и за разкриване на пазарни възможности за дребните доставчици.

Регионите и градовете могат да действат като ключови участници в прехода към по-устойчива продоволствена система. Като такива те трябва да участват в изпълнението и мониторинга на стратегията. За да се отчетат по-добре техните потребности, регионалните власти следва да могат да продължат да изпълняват ролята си на управляващи органи и да участват в разработването на екосхемите както на европейско, така и на национално равнище.

Прочетете интервюто с Гуидо Милана, докладчик по стратегията „От фермата до трапезата“.

За контакт:

Матео Милиета

Тел.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Галерия на КР във Flickr

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023