Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Призоваваме за Европейски набор от регионални показатели ‎ за проследяване на действията на градовете и регионите в областта на климата и за оценка на тяхното въздействие  

В това интервю Андрис Грифроа (Белгия/Европейски алианс) отговаря на пет въпроса относно въздействието на изменението на климата върху градовете и регионите и ролята на Европейския зелен пакт за справяне с глобалното затопляне и направляване на прехода към по-устойчиво и издръжливо общество. Членът на фламандския парламент призовава за Европейски набор от регионални показатели за проследяване на действията на градовете и регионите в областта на климата и за оценка на тяхното въздействие. Това е едно от основните предложения в становището му относно „ Въздействието на изменението на климата върху регионите: оценка на Европейския зелен пакт “, което ще бъде прието на декемврийската пленарна сесия на Европейския комитет на регионите.

Каква е връзката между изменението на климата и Зеления пакт?

Чрез инициативата „Зелен пакт“ ЕС потвърждава отново дългосрочния си ангажимент за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. и предлага стратегия за растеж, която има за цел да запази конкурентоспособността на ЕС, като същевременно стане по-устойчив и ресурсно ефективен. Зеленият пакт би могъл да бъде от основно значение за постигането на нашите цели в областта на климата чрез стимулиране на екологосъобразните инвестиции — при условие че насърчава балансиран и целенасочен подход, който отчита различните икономически и социални ситуации в регионите и градовете и при условие че дава приоритет на икономически ефективни мерки и сектори, които имат по-голям потенциал за създаване на работни места. Освен това за да се гарантира успешният преход към неутралност по отношение на климата, Зеленият пакт трябва да подкрепя подход „от долу нагоре“, усилията да бъдат споделени справедливо от всички територии на ЕС при спазване на принципите на субсидиарност и пропорционалност и да се позволи необходимата гъвкавост, за да се гарантира ефективност по отношение на разходите.

Какви са основните предизвикателства пред местните и регионалните власти (МРВ) при съчетаването на възстановяването от COVID-19 с дългосрочното устойчиво развитие?

Кризата с COVID-19 доказа уязвимостта на нашите общества и икономики и необходимостта от повишаване на тяхната устойчивост. Местните и регионалните власти са в челните редици на борбата срещу изменението на климата, като предприемат смели действия за намаляване на емисиите и по този начин стават по-устойчиви на въздействието на изменението на климата. В същото време финансите на МРВ са сериозно застрашени от кризата, която ограничава способността на МРВ да предоставят обществени услуги и фискалните им възможности за инвестиции в иновативни и нисковъглеродни технологии.

Поради това органите на управление на поднационално равнище трябва да участват пълноценно в определянето и прилагането на националните планове за възстановяване и да получат по-лесен и пряк достъп до средства. Също така от съществено значение е да се съсредоточим върху инициативи, които биха могли да спомогнат за намаляване на емисиите при по-ниски разходи в дългосрочен план, като подобряване на енергийните характеристики на сградите ( вълни за обновяване ), устойчива мобилност, енергия от възобновяеми източници и кръгова икономика.

Бихте ли обяснили подхода, който предлагате?

Предлагам подход, при който един град поема водеща роля в определена област и след това включва други заинтересовани градове и общини чрез споделяне на знания и обмен на добри практики. Специфични области могат да бъдат разпределени въз основа на покани за представяне на проекти, след което „водещият град“ получава финансиране за изпълнението на конкретни проекти и споделя методите, резултатите и извлечените поуки с другите градове и общини, участващи в специална мрежа. Знаем, че има и знания, и възможности. Необходимо е само да споделяме тези знания и да ги предоставяме на другите. Неотдавна в Европейския комитет на регионите публикувахме карта на най-добрите практики , на която са представени вече 200 проекта. Тя е част от нашата инициатива „ Зеленият пакт на местно равнище “, която има за цел да популяризира действията по места именно с цел да се улесни обменът на знания и възпроизвеждането им в целия ЕС.

По какъв начин фондовете на ЕС да достигнат до поднационалното равнище?

При по-високи разходи за действия, свързани с климата, в следващия бюджет на ЕС за периода 2021—27 г. и с новия инструмент за възстановяване „Next Generation EU“, по-специално със заделянето на 37 % от неговите 750 милиарда евро за постигане на целите на Зеления пакт, ЕС ще може да се насочи към постигането на целите в областта на климата. Тези основни инструменти за финансиране обаче трябва да бъдат обвързани с териториите. Трябва да гарантираме, че средствата за градовете и регионите са адаптирани по такъв начин, че въздействието върху местната икономика да бъде значително.

Въпреки ограничените си източници на доходи, МРВ са отговорни за 65 % от публичните инвестиции, свързани с климата и околната среда. Поради това е от решаващо значение те да получат пряк достъп до фондовете на ЕС за осъществяване на политики за устойчиво развитие по места. Възможностите за полезни взаимодействия между европейските структурни фондове и Инструмента за възстановяване, както и с други програми като „Хоризонт Европа“, трябва да се използват за разработване на нови решения за борба с изменението на климата и за създаване на по-издръжлива и устойчива местна икономика. Националните планове в областта на енергетиката и климата биха могли да се превърнат в гръбнака на устойчивото възстановяване, като създадат структурирана връзка между действията, свързани с климата и енергетиката, финансовите нужди и потенциала за възстановяване.

Знаем, че публичното финансиране няма да бъде достатъчно, за да се гарантира своевременен климатичен преход, така че трябва да изградим силни публично-частни партньорства, да разработим подходи за участие и да преосмислим веригите за създаване на стойност. В това отношение Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) играе ключова роля, като работи в тясно сътрудничество с всички региони и градове с цел предоставяне на целева помощ и подкрепа в прехода им към по-устойчиви икономически модели. В Европейския комитет на регионите сме готови да си сътрудничим с Европейската комисия и ЕИБ, за да скъсим дистанцията между възможностите за финансиране на действията по Зеления пакт и градовете и регионите.

Защо е важно да се наблюдава изпълнението на Зеления пакт? Подходящи ли са съществуващите механизми?

Много регионални и местни органи вече изпълняват планове в областта на климата, енергетиката и местната устойчивост. Техните действия обаче рядко се признават и често не се измерват, нито се оценяват в по-широката национална картина.

Плановете и приносът на градовете и регионите трябва да бъдат отчитани непрекъснато и структурирано на всеки етап от процеса. Вече съществуват няколко системи за мониторинг, но те не са достатъчно координирани помежду си. Поради това е важно целите за устойчиво развитие да бъдат местни и да се използват пълноценно съществуващите механизми като разработените в рамките на Конвента на кметовете. Трябва да продължим да търсим разходоефективни подходи, полезни взаимодействия и взаимно допълване, като същевременно подобряваме мониторинга на местните данни. Необходими са механизми и показатели за точна оценка на въздействието на изменението на климата на местно и регионално равнище, но също така и за определяне на постиженията на градовете и регионите за намаляване на емисиите на парникови газове и техния принос за борбата с изменението на климата. Тези показатели са необходими, за да се добие ясна представа за стартовото ниво на всеки регион по отношение на климатичния преход и по този начин да се определят по-добре особеностите и нуждите на всяка територия. Във връзка с това предлагаме стартирането на Европейски набор от регионални показатели като инструмент за предоставяне на доказателства за напредъка в изпълнението на Зеления пакт и плановете за възстановяване на местно равнище. Наборът от регионални показатели ще послужи и като инструмент на знанието, за да се подпомогне представянето на разнообразието от потребности на териториите, да се установят и възпроизведат най-добрите практики, включително готови за финансиране пилотни действия на местно и поднационално равнище.

Обща информация

На 13 октомври 2020 г. Европейската комисия и Европейският комитет на регионите (КР) поеха ангажимент за нов етап на сътрудничество за ускоряване на изпълнението на Зеления пакт в регионите и градовете на Европа. По време на дебат с Франс Тимерманс, изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Европейския зелен пакт, призова местните и регионалните власти да поемат отговорност и да оформят Зеления пакт в областите, попадащи в обхвата на тяхната компетентност. Тук можете да прочетете съобщението за пресата.

Зеленият пакт на местно равнище (ЗПМР) е нова инициатива на Европейския комитет на регионите, която има за цел да постави градовете и регионите в центъра на Европейския зелен пакт и да гарантира, че както стратегията на ЕС за устойчив растеж, така и плановете за възстановяване от COVID-19 се превръщат в пряко финансиране за градовете и регионите и осезаеми проекти за всяка територия.

„Зеленият пакт на местно равнище“ стартира на 15 юни 2020 г. със създаването на специална работна група, съставена от 13 членове . Прочетете съобщението за пресата тук.

Вижте 200 най-добри практики по Зеления пакт на нашата онлайн карта .

За контакт с пресслужбата : pressecdr@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023