Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европа няма да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. без нейните градове и региони  
Националните планове в областта на енергетиката и климата не успяват да интегрират местните и регионалните власти

Преди първото заседание на новия Европейски парламент общественото мнение все повече оформя дебата относно климата. Както ежеседмичните протести напомнят, целите в областта на климата понастоящем не са достатъчно амбициозни за постигане на обрат в глобалното затопляне. По подобен начин градовете и регионите в ЕС призовават за по-високи цели и ресурси за ускоряване на прехода на Европа към устойчива енергетика. Във връзка с националните планове в областта на енергетиката и климата на държавите членки КР осъжда липсата на постоянен многостепенен диалог с местните и регионалните органи на управление, както се посочва в предложенията за управлението на Енергийния съюз.

Европейският комитет на регионите прие единодушно становището на Микеле Емилиано (Италия/ПЕС) , председател на Изпълнителния съвет на област Пулия, относно „Чиста планета за всички — Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика“ . Становището включва набор от предложения, които допринасят за стратегията на ЕС за неутрална по отношение на климата икономика за 2050 г. , представена от Европейската комисия през ноември 2018 г.

Председателят на Европейския комитет на регионите Карл-Хайнц Ламберц заяви: „Европа няма да постигне неутралност по отношение на климата без участието на градовете и регионите. В предложенията за управлението на енергийния съюз се отправя призив държавите членки да установят постоянни многостепенни диалози с участието на местните и регионалните власти в определянето на националните планове в областта на енергетиката и климата. Въпреки това очевидно очакванията не бяха изпълнени. За да може ЕС успешно да осъществи прехода към чиста енергия, от решаващо значение е всички държави членки да се ангажират с постигането на неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. и, не на последно място, да включват постоянно местните и регионалните власти в разработването на своите планове за действия в областта на климата и енергетиката.“

Комисарят на ЕС по въпросите на климата и енергетиката, Мигел Ариас Канете , заяви: „Искам да поздравя регионалните и местните лидери за важната им работа по въпросите на климата, енергетиката и устойчивото развитие. Много региони и градове са си поставили по-амбициозни цели за 2030 г. в сравнение със съответните им национални правителства. С участието на над 9 000 града Конвентът на кметовете за климата и енергетиката е най-голямата инициатива на градовете, провинциите и регионите, които осъществяват енергийния преход. Сега предлагаме по-добри възможности за финансиране за градовете и регионите, за да се изпълнят както мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата, така и мерките за адаптиране, сред които 35 % от програмата „Хоризонт Европа“, новата програма LIFE с пет милиарда евро, в допълнение към InvestEU — приемника на Европейския фонд за стратегически инвестиции, който предлага 30 % в подкрепа на целите в областта на климата.“

Докладчикът Микеле Емилиано (Италия/ПЕС) , председател на Изпълнителния съвет на област Пулия, заяви: „ Градовете и регионите допринасят за определянето на исторически път към чиста планета за всички. Извънредната ситуация в областта на климата засяга всички нас и поставя огромна отговорност върху нашите плещи. Моето становище, прието днес на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите, потвърждава необходимостта от постигане на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г. Регионите и градовете са готови да изпълнят своята роля. Не можем обаче да кажем същото за Европейския съвет, тъй като някои държави членки не пожелаха да се ангажират с тази цел миналата седмица. Нуждаем се от подход „от долу нагоре“, ако искаме наистина да се справим с кризата в областта на климата и да създадем по-справедлива и по-устойчива Европа, която не остава пренебрегнат никого.“

КР отправя искане делът от бюджета на ЕС, изразходван за целите на климата, да бъде повишен поне на 30 %, като припомня значението на ефективното „енергийно данъчно облагане“, за да се гарантира координирана, съгласувана и навременна ответна реакция на изменението на климата.

Членовете подкрепят преразглеждането на целта от 32 % за енергията от възобновяеми източници на равнището на ЕС в контекста на технологичното развитие, като целта е до 2030 г. да се достигне 40 %, за да се постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г.

КР предлага да се създаде Европейска обсерватория за неутралност по отношение на климата, чиято цел е картографиране и наблюдение на уязвимостта на различните територии към енергийния преход. Членовете заявяват, че са на разположение за сътрудничество с Европейската комисия при създаването на структура за технически обмен във връзка с прилагането на пакета за чиста енергия.

Асамблеята на ЕС на градовете и регионите отправя искане за систематично включване на регионите и местните власти в изпълнението на ЦУР, Парижкото споразумение и подготвителната работа на 25-ата конференция на страните по РКООНИК, включително и за представител на КР, който да има статут на наблюдател във всички подготвителни органи на РКООНИК.

В становището на КР се подчертава необходимостта от засилване на връзката между политиките в областта на климата и качеството на въздуха и прякото им въздействие върху здравето на гражданите. Членовете изтъкват, че декарбонизацията е най-ефективната превантивна политика за защита на здравето на гражданите. Според оценка на Европейската агенция за околна среда всяка година в Европа се регистрират 483 000 случая на преждевременна смърт, дължаща се на замърсяването на въздуха.

На 31 декември 2018 г. държавите членки представиха проекти на своите национални планове в областта на енергетиката и климата (NECP).

Националните планове в областта на енергетиката и климата включват инструментите на държавите за планиране, за да се допринесе за изпълнението на целите на Енергийния съюз, основно целите в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. Миналата седмица Европейската комисия представи оценки по държави на националните планове в областта на енергетиката и климата . До края на тази година трябва да бъдат представени окончателните национални планове в областта на енергетиката и климата.

Контекст

Снимки от пленарната сесия могат да бъдат изтеглени оттук.

В предложенията за управлението на енергийния съюз се посочва, че „Държавите членки следва да създадат постоянна платформа за диалог на много равнища, която да обединява местните органи, организациите на гражданското общество, деловите среди, инвеститорите и други съответни заинтересовани страни, с цел обсъждане на различните варианти, предвидени за политиките в областта на енергетиката и климата. Интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата, както и дългосрочните стратегии по отношение на климата и енергетиката следва да бъдат разглеждани в рамките на тази платформа. Управление на енергийния съюз (януари 2018 г.).

Тук ще намерите съобщението за медиите на ЕК, в което се съобщава за оценката на националните планове в областта на енергетиката и климата , а тук анализа по държави . Въз основа на този анализ държавите членки сега ще преразгледат своите стратегии и ще представят окончателните си варианти най-късно до 31 декември 2019 г.

На 28 ноември 2018 г. Комисията представи стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г.

Стратегията показва как Европа може да проправи пътя към неутралността по отношение на климата чрез инвестиции в реалистични технологични решения, предоставяне на права на гражданите и съгласуване на действията в ключови области като промишлената политика, финансите или научните изследвания, като същевременно се гарантира социална справедливост за справедлив преход.

След призивите от Европейския парламент и Европейския съвет, визията на Комисията за неутрално по отношение на климата бъдеще обхваща почти всички политики на ЕС и е в съответствие с целта на Парижкото споразумение да се запази повишаването на температурата в световен мащаб значително под 2 °C и да се продължат усилията то да се задържи до 1,5 °C.

Чиста планета за всички – Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика

Задълбочен анализ, придружаващ съобщението

Съобщение за медиите: Комисията призовава до 2050 г. Европа да постигне неутралност по отношение на климата

Въпроси и отговори: Дългосрочна стратегия за чиста планета за всички

За контакт: Давид Крус | david.crous@cor.europa.eu | Тел. +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023