Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европа не би могла да се възстанови без силна политика на сближаване и истинско партньорство между ЕС и националните, регионалните и местните участници  

Коалиция от целия ЕС призовава държавите членки при постигането на компромис по отношение на бюджета на ЕС и плана за възстановяване да запазят инвестициите в регионите и градовете.

Кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, подкопава икономическото, териториалното и социалното сближаване на Европа и нейната способност да осигури по-екологичен, приобщаващ и интелигентен преход към по-устойчиво бъдеще. Поради това Алиансът за сближаване (#CohesionAlliance), коалиция от целия ЕС, обединяваща над 12 000 участници, настоятелно призовава държавите — членки на ЕС, да подкрепят приемането на силни многогодишна финансова рамка за периода 2021—27 г. и планове за възстановяване. Чрез МФР и плановете за възстановяване трябва да се подкрепи сближаването като основна ценност на Европейския съюз и като ключова цел за всички негови политики и инвестиции. Тези искания бяха включени в декларация , връчена на Елиза Ферейра, член на Европейската комисия по въпросите на сближаването и реформите, и на Юнус Омаржи, председател на комисията по регионално развитие в ЕП, по време на видеоконференция на 14 юли, три дни преди заседанието на Европейския съвет в Брюксел.

Предизвиканата от COVID-19 криза демонстрира, че сега повече от всякога са необходими солидарност, отговорност и сближаване, за да се гарантира, че в Европейския съюз никой не е пренебрегнат. #CohesionAlliance призовава за силна, ефективна и гъвкава политика на сближаване, основана на дългосрочните перспективи и на принципите на партньорство, като местните и регионалните органи на управление участват във всички мерки за възстановяване. Това ще спомогне за ускоряване и възстановяване на икономиката, за насърчаване на устойчивостта и за укрепване на териториалното и социалното сближаване в Европейския съюз.

Предложенията, представени от Комисията и от председателя Мишел, са в правилната посока. Настоятелно призоваваме държавите членки да действат единно и бързо да приемат подходящ бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. и солиден план за възстановяване, за да помогнат на нашите общности да преодолеят кризата и да станат по-издръжливи, устойчиви и приобщаващи. Това е в пряк интерес на всички държави от ЕС, включително тези, които искат по-слаб инвестиционен капацитет за нашия Съюз, но са основните бенефициери на единния пазар “, заяви Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите, като добави: „ Комитетът обединява усилията си с всички европейски, национални, регионални и местни участници, които не желаят централизиране, намаляване на бюджетните съкращения и непоносими срокове за изпълнение, които подкопават въздействието на инвестициите на ЕС. Увеличаването на сближаването и на издръжливостта чрез мобилизиране на всички политики и инструменти на ЕС е единственият начин гражданите да бъдат поставени на първо място и да им се окаже подкрепа за възстановяване, без някой да бъде пренебрегнат “.

Председателите на организацията — основателка на Алианса за сближаване, предадоха подновената декларация на Елиза Ферейра, член на Европейската комисия по въпросите на сближаването и реформите, и на Юнус Омаржи, председател на комисията по регионално развитие в Европейския парламент.

Елиза Ферейра , комисар по въпросите на сближаването и реформите, заяви: „ Икономическите прогнози на Комисията, оповестени миналата седмица, сочат по-дълбока рецесията от очакваното, с опустошителни последици и задълбочаване на различията и неравенствата. Ето защо се нуждаем от силна политика на сближаване и от справедливо и съгласувано възстановяване. Навсякъде в предложенията на Комисията за възстановяване личи същността на политиката на сближаване: във фонда за възстановяване и другаде има щедра разпоредба относно политиката на сближаване и начина на сближаване. Борих се и ще продължа да се боря. Разчитаме да лобирате във Вашите държави и региони. Остава ни малко време, трябва да действаме бързо, за да изпратим посланието, да подготвим нашите планове и програми и да гарантираме, че никой регион няма да бъде пренебрегнат.

Юнус Омаржи , председател на комисията по регионално развитие на Европейския парламент, заяви: „ Кризата доведе до нарушаване на условията в Европа. Поради това е от съществено значение да има план за възстановяване и амбициозен бюджет. Краткосрочното възстановяване трябва да допълва преследването на дългосрочни цели, по-специално икономическо, социално и териториално сближаване. Призоваваме Съвета да се обедини около един стабилен бюджет. От съществено значение е планът за възстановяване да бъде пряко достъпен за регионите и да може да се контролира по демократичен начин. Това са исканията на Европейския парламент.

Всеки, който вярва в силна политика на сближаване на ЕС, може да се присъедини към Алианса за сближаване, като подпише новата декларация. Всичките 12 000 участници, подписали първоначалната декларация, се приканват да потвърдят своя политически ангажимент, като повишат осведомеността относно жизненоважната роля на политиката на сближаване и необходимостта от силна политика на сближаване в следващия дългосрочен план на ЕС за бюджета и възстановяването.

Изказвания по време на конференцията (по азбучен ред): можете да гледате проявата тук .

  • Ан-Софи Бакгрен , председателка на Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR ) и член на Регионалния съвет на Остроботния, подчерта необходимостта от по-силна политика на сближаване в рамките на новата МФР и Фонда за възстановяване, като се вземе предвид, че европейски територии като гранични, планински, периферни региони, острови и други морски региони, са изправени пред специфични трудности, и, разбира се, общите предизвикателства, а именно изменението на климата и демографските промени, преходът към по-устойчиви подходи за развитие и енергийни източници, оптималната цифровизация и устойчивостта на глобални заплахи като COVID-19. Такива са обстоятелствата в много гранични региони, в които има и допълнителни трудности, свързани с нарастващата нужда от координиране на различните национални разпоредби, които биха могли да влязат в противоречие на националните граници.

  • Илария Бугети , съветник за регион Тоскана и говорителка за териториалното развитие на Съвета на европейските общини и региони (СЕОР) относно сближаването, заяви: „ Политиката на сближаване на ЕС като инструмент за солидарност ще бъде от решаващо значение не само за възстановяването, но и за подготовката за бъдещето. Тя ще подкрепи по-дългосрочна перспектива за развитие: ще спомогне за повишаване на устойчивостта на нашите общества и ще допринесе за постигането на целите за устойчиво развитие.

  • Изабел Будино , председателка на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER) на Европейския комитет на регионите и заместник-председателка на Регионалния съвет на Нова Аквитания във Франция, заяви: „ За да се подготви бъдещето, ЕС се нуждае от силен бюджет и амбициозен план за възстановяване. Зеленият и цифровият преход са от първостепенно значение, за да изградим устойчиво и сплотено европейско общество. Не можем да пожертваме дългосрочните си цели заради спешните мерки. Единствената възможност е да сме солидарни. На 17 и 18 юли нашите държавни и правителствени ръководители носят огромна отговорност. Ние, на местно и регионално равнище, се нуждаем от резултати сега. ЕС трябва да покаже, че може да постигне резултати. Европейският проект е изложен на риск и не можем да разочароваме отново гражданите на Европа.

  • Паула Фернандес , регионалния министър на председателството, вътрешните работи, правосъдието и вътрешните работи за испанското правителство на регион Кантабрия и член на Конференция на периферните морски региони (CPMR), заяви: „ Искаме планът на ЕС за възстановяване да има силно териториално измерение. Изразяваме загриженост относно евентуалната липса на участие на регионалните органи в Фонда за възстановяване и устойчивост. Ако не се вземат предвид специфичните териториални нужди и не се гарантира участието ни в изготвянето на националните планове, съществува опасност Фондът за възстановяване и устойчивост да окаже по-слабо въздействие от очакваното. В действителност местните и регионалните власти познават нуждите от инвестиции по-добре от всички останали и могат да дадат ключов принос за укрепване на демократичната отчетност и политическата ангажираност на инструмента за възстановяване като цяло. От съществено значение е фондовете за възстановяване да са взаимно допълващи се и добре координирани със структурните фондове и да запазят териториалното сближаване като една от основните си цели.

  • Жан-Клод Маркур , председател на Парламента на Валония и председател на работната група за публични инвестиции на Конференцията на европейските регионални законодателни събрания (CALRE), заяви: „Предизвикателството пред бюджета за периода 2021—2027 г. е от съществено значение, по-специално с емитирането на европейски облигации, разгръщането на Зеления пакт и истинската солидарност в целия Европейски съюз, със специална подкрепа за най-засегнатите от здравната криза, но и от икономическата и социална криза.“

  • Бегоня Виясис , заместник-кмет на Мадрид и член на Евроградове , заяви: „ Имаме възможност да оформим бъдещето на нашите градове, като гарантираме, че на преден план са благосъстоянието и защитата на правата на гражданите. Именно в градовете тези предизвикателства се срещат и точно там вече се полагат усилия. Но дългосрочното възстановяване от COVID-19 ще изисква тясно сътрудничество между всички равнища на управление, като се използват съществуващите инструменти като политиката на сближаване на ЕС и се откриват нови начини за изготвяне на публични политики въз основа на потребностите на гражданите.

Основна информация

През октомври 2017 г. Европейският комитет на регионите постави началото на Алианса за сближаване в партньорство с водещи сдружения на регионите и градовете — Асоциацията на европейските гранични региони , Асамблеята на европейските региони , Конференцията на европейските регионални законодателни събрания , Съвета на европейските общини и региони , Конференцията на периферните морски региони в Европа , Евроградове , за да повиши информираността относно жизненоважната роля на политиката на сближаване. От лансирането ѝ декларацията на Алианса е подписана от над 12000 отделни поддръжници, 140 региона, 137 града и окръга, 50 сдружения на регионалните и местните власти, 40 членове на Европейския парламент и 35 отраслови организации на ЕС.

За връзка със секретариата:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023