Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
ЕС няма да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. без завишаване на целите си в областта на енергетиката и климата  
Градовете и регионите на ЕС отдават приоритет на създаването на Фонд за справедлив преход за въгледобивните региони в ЕС извън рамките на бюджета за сближаване и подкрепят целта на Финландия за постигане на споразумение на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г.

В период, когато изменението на климата и декарбонизацията се превръщат в приоритет на новата Европейска комисия в рамките на „Зеления курс“, Европейският комитет на регионите е приел редица становища във връзка с програмата на Европа за климата. Сред тях са и препоръки за разглеждане на прехода към чиста енергия във въгледобивните региони и участието на местните и регионалните власти в националните планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК) до 2030 г. В пленарна сесия, посветена на бъдещето на политиката на сближаване, членовете изразиха подкрепата си за създаването на отделен фонд за въгледобивните региони, който предоставя възможност на местните и регионалните власти да участват във вземането на решения относно инвестициите. Градовете и регионите на ЕС желаят да се постигне напредък във връзка с локализирането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) и припомнят, че Европа няма да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., без да актуализира настоящите цели в областта на климата и енергетиката.

Членовете приеха становището „Устойчива Европа до 2030 г.: последващи действия във връзка с целите на ООН за устойчиво развитие, екологичния преход и Парижкото споразумение относно изменението на климата“ . Акцентът на становището е върху стълба „планета“ на Програмата на ООН до 2030 г. — целите, свързани с екологичния и климатичния преход. Членовете изтъкват неотложната необходимост от „локализиране“ на ЦУР, включително и определянето на местните и регионалните цели, основните етапи и показателите за напредъка в допълнение към предоставянето на подходящи средства.

Докладчикът Сирпа Хертел (Финландия/ЕНП) , член на Градския съвет на Еспоо, заяви: „Може да постигнем целите за устойчиво развитие само ако ЕС и националните равнища работят заедно с градовете и регионите. Ние можем да преобразуваме тези цели на местно равнище чрез устойчиви проекти. Именно това успяхме да направим в моя град Еспоо.“ Според оценките 65 % от 169-те цели, които са част от 17-те ЦУР, няма да бъдат постигнати без участието на местните и регионалните органи на управление ( ОИСР ).

Като условия за постигането на ЦУР членовете призовават за пълна съгласуваност на политиките и ефективно многостепенно управление, в което МРВ формално участват в планирането, изпълнението, наблюдението, докладването и проверките на равнището на ЕС и в световен план. Членовете са единодушни, че е необходимо прекратяване на субсидиите за изкопаемите горива и силни пазарни стимули за многократно увеличаване на инвестициите за чиста енергия. По време на новия мандат 2019—2024 г. КР се стреми да задълбочи сътрудничеството с интергрупата „Изменение на климата, биологично разнообразие и устойчиво развитие“ и компетентните комисии на Европейския парламент с оглед на ускоряването на изпълнението на ЦУР на местно равнище.

Докладчикът Йозеф Рибани (Унгария/ЕНП) представи становището „Изпълнение на Пакета за чиста енергия: националните планове в областта на енергетиката и климата като инструмент на подхода за местно и териториално управление в областта на климата, активната и пасивната енергия“ . Заместник-председателят на Областния съвет на Толна заяви: „Местните и регионалните власти имат преки компетенции в основни области на енергийния преход. Ние управляваме сградни фондове и транспортни мрежи с големи мащаби, определяме градоустройството и земеползването и можем да направим възможно децентрализираното производство на енергия. Ето защо местните и регионалните власти са от изключително значение за постигането на целите на националните планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК).“

КР призовава държавите членки да осигурят по-голямо участие на местните и регионалните власти в определянето и бъдещото изпълнение на техните НПЕК, както е предвидено в Регламента относно управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата. Освен това асамблеята на градовете и регионите на ЕС предлага да се създаде и координира, съвместно с Европейската комисия, постоянна платформа, която да обединява представители на държавите членки, местните и регионалните власти и членове на КР за подобряване на сътрудничеството и съгласуваността с оглед на постигането на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и неутралността по отношение на климата до 2050 г.

Членовете приеха становище относно „Изпълнение на Парижкото споразумение посредством иновативен и устойчив енергиен преход на регионално и местно равнище“ . Докладчикът Витолд Степиен (Полша/ЕНП) , член на Съвета на Лодзкото воеводство, заяви: „За изпълнението на Парижкото споразумение относно изменението на климата и амбициозните цели в областта на емисиите за опазване на климата се нуждаем от справедлив енергиен преход. За да стане това, е необходимо да осигурим широкото участие на местните и регионалните власти, тъй като те могат най-ефективно да прилагат на практика и да стимулират инициативите и очакванията на гражданите и предприятията.“

КР припомня призива си за увеличаване на целта на ЕС до 2030 г. за намаляване на емисиите на парникови газове от 40 на 50 %, повишаване на целта за енергия от възобновяеми източници до 40 % и определяне на по-амбициозни цели за енергийна ефективност като единствен начин за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

В допълнение към становището на докладчика Степиен членовете приеха становището „Социално-икономическа структурна трансформация на въгледобивните региони в Европа“ на Марк Шпайх (Германия/ЕНП) , държавен секретар по федерални, европейски и международни въпроси на федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия. Членовете са единодушни за необходимостта от използване на специален фонд за оказване на подкрепа на икономическия преход на въгледобивните региони и облекчаване на социално-икономическите трудности, които той може да причини. Членовете са на мнение, че въпреки че е свързан с управлението на политиката на сближаване , специалният фонд не следва да се приспада от настоящия дял от бюджета, който е заделен за нея.

Преходът към чиста енергия в регионите с високо потребление на въглища и енергия е основен аспект на декарбонизацията на Европа и необходимо условие за спазване на ангажиментите на ЕС по Парижкото споразумение относно изменението на климата. Въглищата представляват почти една четвърт от общото производство на електроенергия в ЕС. В сектора работят 240 000 души в мини и електроцентрали в 41 региона и 12 държави от ЕС ( ЕК ). 

Членовете единодушно приеха становището Интелигентни градове: нови предизвикателства за справедлив преход към неутралност по отношение на климата. Осъществяване на ЦУР на практика . Докладчикът Андрис Грифроа (Белгия/ЕА) , член на Фламандския парламент, заяви: „Градовете и общностите играят важна роля в прехода към Европа, която използва ефективно ресурсите, постига неутралност по отношение на климата и опазва биологичното си разнообразие. Трябва да създадем повече и по-добри възможности за съдействие и подкрепа на местните и регионалните участници в това развитие. Ще е необходим подход от долу нагоре с интелигентни действия, които са резултат от сътрудничество на местно равнище. Това приобщаване е също толкова необходимо за намаляването на дисбаланса в сферата на цифровите технологии, за да се гарантира, че в прехода към цифровото общество няма да бъдат изоставени най-слабите участниците. Приетото становище е в отговор на сезиране от страна на финландското председателство на ЕС.

Контекст

Снимките от 136-ата пленарна сесия на Комитета на регионите могат да бъдат намерени тук.

Кликнете тук за достъп до фото албума на Европейската седмица на регионите и градовете.

Половината от населението на света живее в градове, като до 2050 г. този дял вероятно ще достигне 70 %. Градовете консумират до 80 % от производството на енергия и отделят почти толкова от световните емисии на парникови газове. Местните органи на управление са от основно значение, тъй като те отговарят за повече от 70 % от мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и до 90 % от действията за адаптирането към изменението на климата. Като акцентира върху икономическите ползи от действията в областта на климата, ООН припомни, че инвестициите в мерки за намаляване на нивата на въглеродни емисии в градовете по света ще донесат възвръщаемост от най-малко 23,9 трилиона щатски долара до 2050 г.

Проучване на КР (септември 2019 г.). Финансиране на действията в областта на климата (част 2): градове и региони, които инвестират в областта на енергетиката.

Проучване на КР (септември 2019 г.). Ролята на местните и регионалните власти в националните планове в областта на енергетиката и климата, като се вземат предвид препоръките на Европейската комисия.

Изменение на климата: време за действие . Уводна статия от Карл-Хайнц Ламберц, председател на Европейския комитет на регионите, на срещата на върха на ООН по въпросите на климата в Ню Йорк на 23 септември 2019 г.

Европа няма да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. без своите градове и региони.

Тази година Европейската седмица на регионите и градовете (7—10 октомври) включва над петдесет прояви, свързани с енергийния преход, борбата с изменението на климата, биологичното разнообразие и кръговата икономика. Проверете програмата тук.

Тук можете да прочетете последните новини от комисия ENVE.

За контакт : Давид Крус / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :