Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Предложенията на ЕС са желан стимул за законната миграция  

В препоръките на Европейския комитет на регионите се определят начините, по които градовете могат да улеснят достъпа на мигрантите до работни места, да ускорят тяхната интеграция и да ги насърчат да започнат стопанска дейност.

Ангажиментът на Европейския съюз за привличане на квалифицирани работници от трети държави следва да бъде видим на всеки етап от миграционния процес, заявява Европейският комитет на регионите в своето становище. Градовете могат да помогнат на ЕС и неговите държави членки да подобрят управлението на законната миграция. В препоръките се подчертава също, че войната в Украйна изтъкна необходимостта от ускоряване на признаването на уменията на бежанците — въпрос от решаващо значение за тяхната интеграция и за местните икономики.

Препоръките, отправени от Европейския комитет на регионите в становището му относно „Законната миграция. Привличане на умения и таланти в ЕС“, имат за цел да улеснят достъпа на бежанците и квалифицираните мигранти до работни места, да ускорят тяхната интеграция и да ги насърчат да започнат стопанска дейност. С цел подобряване на наемането на работа в препоръките се предлага потенциалните мигранти да могат да подават молби от трети държави, а за да се подобри интеграцията на имигрантите и способността им да започнат стопанска дейност, местните и регионалните власти следва да получат по-голяма подкрепа за програми за интеграция и предприемачество. В становището се подкрепят и идеите да се даде възможност на законните мигранти да продължават професионалното си развитие в други държави от ЕС.

Докладчикът по становището — Джузепе Варакали(IT/Renew Europe), член на Общинския съвет на Джераче, приветства препоръчания от Европейската комисия по-стратегически подход към законната миграция, но призова за насърчаване на по-голямо сътрудничество с местните и регионалните власти и местното гражданско общество. Според него те могат да спомогнат за придобиването на по-добра представа за нуждите на местните общности и икономики, както и на самите законни мигранти.

Г-н Варакали заяви: „Отчитаме факта, че мигрантите вече играят ключа роля в европейската икономика и общество. Трябва да можем да привличаме мигранти по законен начин — особено онези, които притежават умения и таланти, за да стимулираме растежа в Европа, която все повече се превръща в „стар континент на стари хора“. Те следва да могат да останат с разрешение за дългосрочно пребиваване, издадено при пристигането, и да могат да се движат между държавите членки и, разбира се, да имат същите права. Много хора считат миграцията за проблем. Всъщност това е чудесна възможност, ако се управлява добре.“

В становището се призовава за по-съгласувани усилия, за да се гарантира, че гражданите на трети държави се ползват от равно третиране на работното място и по отношение на достъпа до социалноосигурителни обезщетения. В него се отбелязва, че имигрантите бяха от решаващо значение за осигуряването на обществени услуги по време на пандемията от COVID-19, и се изтъква потенциалното им значение за прехода на ЕС към екологосъобразна икономика.

Европейският съюз има за цел до февруари 2024 г. да приеме голям пакет от предложения в рамките на Новия пакт за миграцията и убежището, който има за цел да подобри процедурите в областта на миграцията, включително способността на ЕС да привлича таланти и да подкрепя интеграцията на търсещите убежище и мигрантите в местните общности.

В становището си КР приветства усилията на Европейската комисия да рационализира процедурите, за да се помогне на законните мигранти да получат разрешения за работа и пребиваване и да се улесни придобиването на статут на дългосрочно пребиваващи. КР също така изрази подкрепа за усилията за предоставяне на млади хора от държави извън ЕС на възможности да учат, пътуват и в крайна сметка да работят в ЕС, например чрез наскоро стартираните от него партньорства в подкрепа на талантите със Северна Африка.

В препоръките на КР обаче се изтъква, че е необходим по-гъвкав отговор на спецификите на отделните категории мигранти и на икономическите нужди. В становището се приветства пилотен проект на ЕС — резерв на ЕС от таланти — който дава възможност на бежанците и законните мигранти да намерят работодатели, които се интересуват от техните умения, но се добавя, че повече политики на ЕС трябва да бъдат достъпни за бежанците. В него също така се подчертава значението на признаването на видовете професионални умения, необходими например в сектори като енергетиката, които ще бъдат от решаващо значение за прехода към екологосъобразна икономика. Същевременно в становището се припомня, „че следва да се вземат предвид хората, чийто талант е в областта на изкуството“, като им се предоставя възможност за законна работа в ЕС.

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/7TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
20.07.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MIGRATION-GREECE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

Migration is European issue "par excellence"
Migration is European issue "par excellence"
28.06.2022