Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
ЕС трябва да постави приобщаването в центъра на цифровия и екологичния преход  

В дебат с финландския министър по европейските въпроси Тити Тупурайнен, представители на местните и регионалните власти на ЕС призоваха ЕС да гарантира, че всички региони и техните граждани ще извлекат полза от цифровия и екологичния преход, които формират нашите общества. На 9 октомври Европейският комитет на регионите (КР) прие две становища, поискани от финландското председателство на Съвета на ЕС, които поставят акцент върху преодоляването на цифровото разделение и осигуряването на сближаване и солидарност за всички европейци.

С цел постигане на неутралност по отношение на въглеродните емисии в ЕС до 2050 г. финландският министър Тупурайнен заяви: „ЕС заедно с други големи икономики носи отговорността за поемането на водещата роля в прехода към цифрова, устойчива и неутрална по отношение на климата икономика. Преходът би трябвало да се разглежда като възможност. Трябва да посрещнем и оформим промените, предизвикани от зеления преход, технологичното развитие и глобализацията, така че никой да не бъде изоставен.“

Министърът добави: „Политиката на сближаване допринася значително за устойчивия и приобщаващ растеж във всички региони на ЕС и ни помага да се справяме с предизвикателствата, пред които е изправен ЕС. Тя е важен инструмент за стимулиране на устойчивия икономически растеж и намаляване на регионалните различия. Същевременно бъдещата политика на сближаване трябва да бъде ориентирана в по-голяма степен към постигането на резултати, да е ефикасна и тематично насочена.“

Карл-Хайнц Ламберц , председател на Европейския комитет на регионите, заяви: „Всички региони и градове трябва да се възползват от предимствата на цифровата икономика, ако искаме да изградим конкурентоспособна, приобщаваща и устойчива Европа. Цифровата трансформация на нашите икономики върви ръка за ръка с икономическото, социалното и териториалното сближаване на Европа. Тя ще спомогне не само за създаването на работни места, но и ще предостави подкрепа на регионите и градовете, особено в селските и транзитните райони, спешно да преминат към неутрално по отношение на въглеродните емисии бъдеще, което Европа трябва да постигне до 2050 г. Без достатъчно инвестиции обаче регионите и градовете няма да могат да постигнат резултати. Размерът и формата на следващия бюджет на ЕС ще определят общото ни бъдеще за следващите години. Намаляването на регионалните инвестиции и централизирането на средствата единствено ще задържат Европа.“

В първото от двете становища се посочва, че достъпът до цифровото общество и активното участие в него са от ключово значение за успешното бъдещо местно и регионално развитие, и изтъква цифровото сближаване като важно допълнително измерение на традиционното понятие за икономическо, социално и териториално сближаване, определено в Договорите на ЕС. Въпреки това КР изразява съжаление, че приоритетите на политическата програма на бъдещата Европейска комисия не акцентират в достатъчна степен върху един приобщаващ цифров единен пазар, който да е от полза за всички граждани в целия Европейски съюз.

Според докладчика Анне Карялайнен (Финландия/ПЕС), член на Градския съвет на Керава, „цифровата трансформация трябва да се изгражда въз основа на устойчива, конкурентоспособна и основана на човешките ресурси икономика на данните в ЕС. Трябва да се обърне внимание на разработването не на продукти въз основа на технологии, а на насочени към човека техники, услуги и продукти, които да бъдат с ориентиран към потребителите дизайн, да се създават съвместно и да се въвеждат пилотно без забавяне.“

За да гарантира правото на достъп до интернет за всеки европейски гражданин, КР призовава за по-голяма подкрепа за разгръщането на високоскоростни широколентови мрежи и 5G мрежи в местните общности, независимо от техния размер и гъстота на населението. В становището на г-жа Карялайнен също така се призовава за повече инвестиции в цифрови умения и медийна грамотност, киберсигурност и защита на потребителите в областта на цифровата икономика и се подчертава ролята на регионалните мрежи от центрове за цифрови иновации при изпълнението на новата програма „Цифрова Европа“.

Цифровизацията и въвеждането на интелигентни решения в обществените услуги, по-специално в транспортния и енергийния сектор, също са от ключово значение за ускоряване на устойчивото развитие на местно и регионално равнище. В становище , изготвено от Андрис Грифроа (Белгия/EA), член на Фламандския парламент, се поставя акцент върху ролята на интелигентните градове за гарантирането на справедлив преход към неутралност по отношение на климата и за изпълнение на целите за устойчиво развитие на местно равнище.

Докладчикът г-н Грифроа подчерта, че „Градовете и общностите играят важна роля в прехода към Европа с ефективно използване на ресурсите, неутрална по отношение на климата и опазваща биологичното разнообразие. Трябва да създадем повече и по-добри възможности за подпомагане и подкрепа на местните и регионалните участници в това развитие. Необходим е подход „от долу нагоре“ с интелигентни действия, произтичащи в резултат на местно сътрудничество. Това приобщаване е също толкова необходимо за преодоляване на цифровото разделение, за да се гарантира, че най-слабите страни не изостават в прехода към цифрово общество.“

Контекст

Политиката на сближаване е основният източник на финансиране на ЕС за подобряване на свързаността: в настоящата многогодишна финансова рамка (2014—2020 г.) бяха отпуснати 6 940 млн. евро финансиране от ЕСИ фондовете за разгръщане на широколентовия достъп, главно от Европейския фонд за регионално развитие. Очаква се до края на 2020 г. финансирането да помогне на допълнително 14,6 милиона домакинства да получат достъп до широколентов интернет; 77 500 дружества ще получат подкрепа, за да увеличат използването на услуги в областта на ИКТ и 41,7 милиона души ще се възползват от подобрени здравни услуги, включително електронно здравеопазване. Финансиране се предоставя и от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и Механизма за свързване на Европа, включително Фонда за широколентов достъп, създаден през 2018 г. Тук може да намерите повече информация .

От 2017 г. насам КР работи съвместно с Европейската комисия в съвместна Платформа по въпросите на широколентовия достъп , където местните ръководители и експерти проучват решения за внедряването на по-бърз, по-добър и устойчив високоскоростен широколентов достъп във всички европейски региони, като се работи за премахване на цифровото разделение, дължащо се на географското местоположение или пазарната неефективност. Платформата разширява дейността си, за да обхване по-широки аспекти на цифровото общество и цифровата икономика. Изготвеният от председателя на КР Ламберц и първия заместник-председател Марку Маркула документ за изразяване на позиция „Цифрова Европа за всички“ беше представен на Цифровата асамблея 2019 г.

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu