Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
ЕС трябва да увеличи капацитета си за производство на лекарства  

Местните и регионалните лидери изтъкват като поуки от пандемията недостатъчния производствен капацитет, трайните неравенства между градските и селските райони и липсата на сътрудничество.

Европейският съюз трябва да намали зависимостта си от производители извън своите граници, като насърчи връщането на производството на лекарствата от критично значение и на предпазни средства в Европа, заявиха членовете на Европейския комитет на регионите на 7 май. Призивът за „стратегическа автономност“ е една от препоръките, отправени в становището относн о „Опит и поуки, извлечени от регионите и градовете по време на кризата с COVID-19“ .

В становището се посочва също, че по-тясното сътрудничество между публичните органи на местно, регионално, национално равнище и на равнището на ЕС е инструмент за изграждане на способността на Съюза за предотвратяване, управление и възстановяване от здравни кризи. В препоръките се отделя специално внимание на положението в селските райони, като се отправя настоятелен призив към ЕС да увеличи гъвкавостта на своите бюджетни правила и правилата за държавна помощ и да намали различията между градските и селските общности, особено по отношение на цифровата и транспортната инфраструктура. Освен това местните и регионалните лидери призоваха ЕС да включи в по-голяма степен местните и регионалните власти в разработването на нови инструменти на ЕС, като например плановете за възстановяване по линия на Next Generation EU и механизма за реагиране при продоволствени кризи.

Докладчикът по становището „Опит и поуки, извлечени от регионите и градовете по време на кризата с COVID-19“' , Йоке Схауфлиге (BE/ЕНП), член на Фламандския парламент, заяви: „Това становище беше изготвено след широки консултации и участие на регионите, гражданското общество и експерти в различни области и показва широката необходимост от извличане на сериозни поуки от кризата с COVID-19. Например Европа трябва да обърне по-голямо внимание на интензивното сътрудничество с регионалното и местното равнище и да ги включи в дискусията като пълноправни партньори. Дебатът за бъдещето на Европа е и моментът да се обмисли по-широка визия за Европа, включително правомощията на ЕС в областта на здравеопазването."

Анализът на КР беше поискан от генералния секретар на Европейската комисия и ще допринесе за изготвянето на доклад, който Европейската комисия подготвя за Съвета на Европейския съюз — институцията, в която националните министри от всяка страна от ЕС се срещат, за да приемат закони и да координират политиките.

Призивът за по-голямо участие отразява дългогодишното застъпничество на КР за сътрудничество между различните равнища на управление и тревогата във връзка с повторното въвеждане на границите по време на пандемията и конкретното въздействие върху граничните региони. Но той изразява и опасението, че отговорът на ЕС на пандемията е прекалено централизиран и съсредоточен върху сътрудничеството с националните органи. Препоръките включват искане трансграничното сътрудничество да бъде включено във всички планове за действие при извънредни ситуации и да се създадат междурегионални трансгранични контактни групи с цел подобряване на трансграничната комуникация и сътрудничество между държавите членки и граничните региони.

На пленарната си сесия, проведена онлайн, Европейският комитет на регионите прие и резолюция относно свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (цифрово зелено удостоверение) и мащабното разрастване на производството на ваксини , включително призив за временно освобождаване от патентите на фармацевтичните дружества. Освен това Комитетът прие три становища, насочени към развитието на здравната инфраструктура и здравните политики на равнището на ЕС, които биха довели до напредък в усилията на ЕС за постигане на стратегическа автономност и устойчивост при здравни кризи. Роберто Чамбети (IT/ЕКР), председател на Регионалния съвет на Венето, изготви становище относно Европейски здравен съюз ; на Биргита Сакредеус , (SE/ЕНП), член на Регионалния съвет на Даларна, беше възложено да подготви препоръки относно фармацевтичната стратегия на ЕС и ролята на Европейската агенция по лекарствата , а Олгиерд Геблевич (PL/ЕНП), маршал на Западнопоморското воеводство, предложи някои корекции във връзка с ролята на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и трансграничното здравно обслужване .

В първия си Годишен регионален и местен барометър , публикуван през октомври 2020 г., Европейският комитет на регионите установи твърде значителни различия в предоставянето на здравни грижи между регионите в ЕС, както и между регионите в една и съща държава членка. Проучване , проведено в рамките на Годишния регионален и местен барометър, установи, че европейците имат по-голямо доверие в регионалните и местните власти, отколкото в ЕС или своите национални правителства, и че според тях предоставянето на по-голямо влияние на регионалните и местните власти би имало положително въздействие върху способността на ЕС да решава проблемите. Здравеопазването е областта, в която европейците най-много биха искали регионалните и местните власти да оказват по-голямо влияние върху решенията, вземани на равнището на ЕС.

Обща информация

Доклади и проучвания на Европейския комитет на регионите : Годишен регионален и местен барометър на ЕС ( пълен доклад и данни за въздействието върху здравето  от октомври 2020 г.); Въздействие на свързаната с COVID-19 криза върху регионалните и местните органи на управление (съвместно проучване на КР и ОИСР, октомври 2020 г.); Оценка на териториалното въздействие: състоянието на градовете и регионите по време на кризата с COVID-19 (октомври 2020 г.); Регионалните здравни политики в отговор на кризата с COVID (октомври 2020 г.); Прилагане на Директивата за трансгранично здравно обслужване в европейските региони (октомври 2020 г.).

Опит на местно равнище : Платформа за обмен на КР (опитът на местните и регионалните администрации по време на първата вълна на пандемията); Reinventing Cities (доклад на Евроградове с десетки примери за дейности, инициативи и проекти на общинско равнище).

За контакт:

Андрю Гарднър

Тел. +32 (473) 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Споделяне :